facebook youtube
sk | en | de | hu

Ukončené projekty

 Ochrana vzácnych druhov motýľov nelesných biotopov v Českej republike a na Slovensku - LIFE09 NAT/CZ/000364

Ochrana vzácnych druhov motýľov nelesných biotopov v Českej republike a na Slovensku - LIFE09 NAT/CZ/000364

BROZ je jedným z partnerov projektu zameraného na ochranu motýľov a obnovu tradičného hospodárenia v Bielych Karpatoch a Malých Karpatoch.
Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku

Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku

2012 - 2015 Financované: Európska komisia LIFE Nature, Ministerstvo životného prostredia SR
Conservation of Natural Heritage of Visegrad Countries Through Saving Biodiversity In The Landscape

Conservation of Natural Heritage of Visegrad Countries Through Saving Biodiversity In The Landscape

2011 - Financované: International Visegrad Fund and the European Commission
Ochrana piesočných a lužných stanovíšť voči inváznym druhom rastlín

Ochrana piesočných a lužných stanovíšť voči inváznym druhom rastlín

Ochrana prírodných hodnôt proti inváznym rastlinám pomocou zosúladených zásahov v biotopoch piesočnatého charakteru a na inundačných územiach v Maďarsku a na Slovensku
DANUBEPARKS - Sieť chránených území na Dunaji

DANUBEPARKS - Sieť chránených území na Dunaji

2009 - 2012 - Financované: Program Juhovýchodná Európa
South East Europe (SEE) Programme
Obnova vodného režimu na navrhovanom území európskeho významu SKUEV0163 Rudava

Obnova vodného režimu na navrhovanom území európskeho významu SKUEV0163 Rudava

2007 - 2008 - Financované: Holcim Slovensko a.s.
Cena Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie
Certifikácia FSC - nástroj pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

Certifikácia FSC - nástroj pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

2007 - 2008 - Financované: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) program INTERREG IIIA AT-SK
Občianska stratégia pre Bratislavu

Občianska stratégia pre Bratislavu

2007 - 2008 Financované: Ekopolis
Voda v krajine - obnova mokradí na Záhorí
Ochrana a manažment dunajských lužných lesov

Ochrana a manažment dunajských lužných lesov

2007 - Financované: Európska komisia, program LIFE - Nature
Ochrana bratislavských lesov

Ochrana bratislavských lesov

2007 - Financované: Nadácia Ekopolis
Ochrana lesov a mokradí vo Vojenskom obvode Záhorie

Ochrana lesov a mokradí vo Vojenskom obvode Záhorie

2005 - 2006 - Financované: Európska komisia LIFE Nature
Obnova mokradí Záhorskej nížiny

Obnova mokradí Záhorskej nížiny

2005 - 2008 Financované: Európska komisia, program LIFE - Nature

Obnova mokradí Záhorskej nížiny - druhá etapa

2004 - Obnova mokradí Záhorskej nížiny - druhá etapa

Medzinárodný tábor na ochranu a obnovu mokradí 2003

2003 - Financované: Ministerstvo životného prostredia SR, Inex Slovensko

Medzinárodný tábor na ochranu a obnovu mokradí 2002

2002 - Financované: Ministerstvo životného prostredia SR, Inex Slovensko

Tábor mladých ochrancov prírody - Záhorie 2002

2002 - Financované: Ministerstvo životného prostredia SR

Obnova rašelinísk Záhorskej nížiny - prvá etapa

2001 - 2002 Financované: MATRA KNIP, Holandsko
Medzinárodný tábor na ochranu a obnovu mokradí 2001

Medzinárodný tábor na ochranu a obnovu mokradí 2001

2001 - Financované: Ministerstvo životného prostredia SR, INEX

Zapájanie verejnosti do procesu tvorby nového územného plánu pre Bratislavu

2001 - Financované: Regionálne environmentálne centrum
Sadíme stromy pre budúcnosť

Sadíme stromy pre budúcnosť

Spoločnosť IKEA a BROZ podporujú prirodzené lesy na Slovensku.