facebook youtube
sk | en | de | hu

Organizácia

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) vzniklo v roku 1997. Vo svojej činnosti sa zameriavame predovšetkým na praktickú ochranu prírody a na podporu trvalo udržateľného rozvoja v oblasti západného Slovenska. Naším hlavným cieľom je ochrana a obnova prírody Bratislavského regiónu - najmä v Podunajsku, Malých Karpatoch a na Záhorí, ale aj v samotnej Bratislave a príležitostne aj v iných lokalitách Slovenska. V našej činnosti vychádzame z doterajších skúseností a tradícií slovenského a bratislavského dobrovoľného ochranárstva.

Ochranu prírody vnímame ako komplexnú činnosť - presadzovanie celospoločenského záujmu, ktorá sa však nedá robiť izolovane od reálneho života - ekonomiky, politiky a každodenných problémov občanov. Preto sa snažíme riešiť problémy prednostne tam, kde vznikajú a tiež vtedy, keď ešte nie je neskoro. Nie vždy nám však na všetko stačia sily - vtedy upozorňujeme zodpovedné orgány štátnej správy a politikov a žiadame ich o nápravu. Keď ani to nepomáha, informujeme masmédia, v najzávažnejších prípadoch aj orgány činné v trestnom konaní. Hlavne sa však zameriavame na prevenciu vzniku problémov - informovanosťou čo najširšej verejnosti a environmentálnou výchovou mládeže.

Len ľudia ktorí poznajú krásy a hodnoty svojho prírodného prostredia, môžu mať motiváciu si ho chrániť aj proti záujmom mocných. Nielen pre nejaké celospoločenské ciele, alebo pre budúce generácie, ale v prvom rade sami pre seba.