facebook youtube
sk | en | de | hu

Ochrana hraboša severského panónskeho - LIFE08 NAT/SK/000239

Vplyvom zintenzívnenia poľnohospodárskej výroby, lesného hospodárstva a regulácii vodných tokov v minulom storočí postupne zanikajú biotopy, ktoré sa vyvinuli v závislosti na tradičných extenzívnych spôsoboch obhospodarovania. Prežívanie mnohých druhov, ktorým vyhovuje spásanie lúk, kosenie, odstraňovanie trstiny alebo sú viazané na medze, remízky, líniovú vegetáciu a brehové porasty, ktoré sú súčasťou citlivo obhospodarovanej krajiny, je dnes ohrozené stratou vhodných biotopov. 
Hraboš severský panónsky (Microtus oeconomus mehelyi) obýva práve takéto biotopy. Hlavnou príčinou jeho ohrozenia sú intenzívne meliorácie, vysúšanie mokradí, rozorávanie lúk, opúšťanie tradičného využívania lúk a mokradí na pastvu, kosenie a zber trstiny. Na jeho ochranu je najvhodnejšie opätovne zaviesť na územie Podunajska tradičné spôsoby hospodárenia, obnoviť kosenie lúk a trstiny, zrevitalizovať mokrade a brehové porasty.


Žiadateľ projektu:


     Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), SK

BROZ je občianske združenie (nezisková mimovládna organizácia) so sídlom v Bratislave pôsobiace od roku 1997. Pôsobí v ochrane prírody, posilnení a obnove biodiverzity, podpore vhodného územného plánovania a trvalo udržateľného rozvoja na regionálnej a miestnej úrovni a v environmentálnej výchove. BROZ pôsobí najmä v regióne juhozápadného Slovenska. Aktivity sú organizované do siedmych programov: 
1. Biodiverzita: propagácia Natury 2000, ochrana ohrozených druhov a ich biotopov 
2. Malé Karpaty: ochrana lesov a trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch, nové chránené územia 
3. Záhorie: obnova mokradí, propagácia ochrany prírody vo vojenskom obvode, výskum 
4. Dunaj: ochrana a manažment lužných lesov, obnova degradovaných mokradí 
5. Ekologická sieť Bratislavy: podpora ekologických sietí a environmentálne vhodného územného plánovania 
6. Zelené pľúca Bratislavy: zlepšenie existujúcich zelených plôch, výsadba stromov, propagácia “mestskej biodiverzity“ 
7. Obnova mokradí: obnova degradovaných mokradí, verejné kampane, environmentálna výchova


Partneri projektu:

Výskumný ústav vodného hospodárstva, SK

VÚVH bolo založené v roku 1951. Je to príspevková organizácia Ministerstva životného prostredia SR. Zabezpečuje komplexný manažment výskumu vôd a ďalších aktivít súvisiacich s potrebou manažmentu vôd v SR. Základnou úlohou ústavu je vedecký výskum, expertízna a vývojová činnosť, odborné poradenstvo v oblasti vodného hospodárstva a vodohospodársko-ekologických problémov.

         

 Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta (PriF UK), SK

PRIF UK bola založená 3.júla 1940. Hlavným poslaním fakulty je slobodná realizácia vedeckých, vzdelávacích a kultúrnych aktivít. Fakulta rozvíja prírodné vedy a výučbu prírodovedných predmetov. Hlavným predmetom aktivít je realizácia základného a aplikovaného vedeckého výskumu.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR), SK

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je základnou štátnou organizáciou pre životné prostredie, ktorá zahŕňa:

a) ochranu prírody a krajiny
b) ochranu vodného hospodárstva, ochranu pred povodňami, ochranu akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva s výnimkou akvakultúry a morského rybolovu,
c) ochranu ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme
d) ekologické aspekty územného plánovania
e) odpadové hospodárstvo
f) posudzovanie vplyvov na životné prostredie
g) zabezpečovanie jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu
h) geologický výskum a prieskum
i) ochranu a reguláciu obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
j) ochranu geneticky modifikovaných organizmov.


 Združenie pstruh (PK), Maďarsko

Cieľom Združenia pstruh je pozdvihnúť verejné povedomie v oblasti ochrany prírody. Úzko spolupracuje so školami, univerzitami, so zástupcami lesného a vodného hospodárstva na tom, aby priblížili verejnosti ako ochraňovať prirodzené biotopy Szigetközu. Prevádzkuje výskumné a vzdelávacie terénne centrum v Dunaszigety. Za posledné roky organizovali niekoľko interaktívnych výstav s témou: Dunaj, voda a rozvoj krajiny.


    Spoločnosť pre výskum a ochranu cicavcov (VZZ), Holandsko

Spoločnosť pre výskum a ochranu cicavcov v Holandsku je aktívna v oblasti vedy a ochrany cicavcov viac ako 55 rokov. Takisto sa angažuje v oblasti výchovy a v pozdvihovaní povedomia verejnosti a odborníkov v otázkach ochrany cicavcov. Spoločnosť združuje vedcov aj amatérov, ktorí pracujú v rôznych pracovných skupinách, ktoré sa zameriavajú na druhy alebo skupiny druhov alebo na iné špecializované témy. Jednou z kľúčových úloh spoločnosti je získavanie dát o výskyte, rozšírení a o trendoch v populáciách cicavcov. Na to zamestnávajú a koordinujú rozsiahlu sieť dobrovoľníkov. Odborníci a zamestnanci spoločnosti sú často konzultantmi rôznych priemyselných odvetví, autoritami alebo zástupcami neštátnych organizácií v otázkach ochrany cicavcov. VZZ koordinuje plán druhovej ochrany poddruhu Microtus oeconomus arenicola. M.o.arenicola je poddruhom hraboša severského endemického pre Holandsko, ktorý je prioritným druhom vymenovaným v dodatku II v smernici o biotopoch.

  Národný park Neusiedler See – Seewinkel (NP NSS), Rakúsko

Národný park Neusiedler See – Seewinkel, stepný národný park v Rakúsku bol založený v roku 1993. Pokrýva východnú časť jazera Neusiedl (Fertö) o veľkosti 9800 ha. Park je usporiadaný do 6 ochranných zón. Druhové bohatstvo regiónu je zapríčinené sčasti umiestnením parku v prechodnej zóne a sčasti rôznorodosťou biotopov. Hlavné biotopy sú: otvorená voda jazera, trstinové pobrežné porasty, pieskové miesta, pieskové násypy, lúky, pastviny a plytké jazierka. Hlavné úlohy NNSS sú zachovanie chránených prírodných hodnôt pomocou územného hospodárenia a druhovej ochrany, výskum, monitoring a environmentálna výchova. Národný park má vysoko vzdelaných, skúsených a angažovaných pracovníkom, ako aj potrebné zariadenia, domáce zvieratá a vzdelávacie centrum.

 

LIFE

    Program LIFE

 

NATURA 2000
Fotografická súťaž pre ŠKOLY

22.03.2013 - Fotografická súťaž pre ŠKOLY

Čiližský potok tečie medzi dedinami a obrábanými poľami Podunajska a jeho tok poskytuje útočisko mnohým vzácnym druhom rastlín a živočíchov. Najvzácnejším z nich je hraboš severský panónsky, ktorý tu žije už od doby ľadovej. Objav aj ty ukryté tajomstvá mokradí a vyhraj výlet pre svoju triedu na dunajský Veľkolélsky ostrov!