facebook youtube
sk | en | de | hu

NATURA 2000

Natura 2000 je názov siete chránených území v štátoch Európskej únie. Hlavným cieľom siete NATURA 2000 je snaha chrániť európske prírodné dedičstvo.

Sieť chránených území NATURA 2000 zabezpečuje ochranu najvzácnejších ohrozených druhov rastlín, živočíchov a prirodzených biotopov v Európskej únii. Prostredníctvom ochrany druhov a biotopov európskeho významu prispieva k zachovaniu európskej biodiverzity.

Právny základ pre vytvorenie siete NATURA 2000 poskytujú dve európske právne normy:

Sieť NATURA 2000 tvoria dva typy území:

Tieto dve smernice predstavujú najkomplexnejšie legislatívne normy v ochrane prírody na svete.

Voľne rastúce druhy rastlín, živočíchov a prirodzené biotopy, považované, ktoré EÚ považuje za prioritné sú uvedené v prílohách smerníc .

Obe smernice kladú dôraz na to, že územia NATURA 2000 sú vyberané na základe vedeckých kritérií (napr. komplexné údaje o rozšírení a stave konkrétnych populácií rastlín a živočíchov a o konkrétnych biotopoch). Finálna podoba siete NATURA 2000 bude obsahovať najcennejšie územia bez ohľadu na vlastnícke pomery a súčasné využívanie a hospodárenie.

NATURA 2000 musí zabezpečiť udržanie priaznivého stavu ochrany vybraných druhov flóry a fauny a vybraných biotopov. Hospodárenie a využívanie na týchto územiach nie je zakázané, pokiaľ nedôjde k narušeniu priaznivého stavu.