facebook youtube
sk | en | de | hu

Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja

logo vtaky

V minulosti predstavovala vnútrozemská delta Dunaja jeden z najväčších a najrozmanitejších komplexov mokradí v strednej Európe. Jej rozsiahle časti boli zničené počas posledných desaťročí; v súčasnosti strata a ničenie biotopov pokračuje ako výsledok bývalých regulačných zásahov do toku rieky a slabej starostlivosti o územie. Klesajúca rozloha a kvalita prirodzených biotopov v súčinnosti s inými faktormi (nadmerné rušenie ľuďmi, pytliactvo a pod.) viedla k veľkému úbytku populácií typických druhov vtákov – bocian čierny (Cicconia nigra), chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax), volavka striebristá (Egretta garzetta), brehuľa hnedá (Riparia riparia). Tlak negatívnych vplyvov pokračuje aj naďalej, preto sú potrebné neodkladné zásahy na záchranu a udržanie kvality a kvantity pôvodnej avifauny.

logo Life logo MŽP logo Natura 2000 

Logo BROZ Image Logo PriFUK Logo Szite