facebook youtube
sk | en | de | hu

Aktivity a výsledky

Stručný prehľad dosiahnutých výsledkov

2014

- zakúpené aktuálne údaje o katastrálnych územiach projektového územia (A.1)

- zatrávnené 6 metrov dlhé pásy popri vetrolamoch na celkovej ploche 4 hektáre v katastrálnom území Lipové (okres Komárno) v apríli 2014 a následne manažované kosením počas vegetačnej sezóny (C.1)

- ošetrených 12 starých hlavových vŕb (C.4)

- prebehol monitoring cieľových druhov počas hniezdnej sezóny 2014  (D.1)

- projektová webstránka http://www.broz.sk/ostrovne-luky spustená počas prvého štvrťroku 2014 (E.1)

- prezentácia projektu a programu LIFE študentom (1 udalosť) a verejnosti (1 udalosť) v rámci prezentácii a odborných exkurzií (E.8)

- stretnutie s projektom LIFE+ zameraným na sokola červenonohého (LIFE11/NAT/HU/000926) (F.2)

 

2015

- finalizácia databáz vlastníkov pozemkov v CHVÚ Ostrovné lúky. Databázy pozostávajú z rôznych typov informácií – od grafických dát až po tabuľky s informáciami o parcelách, listoch vlastníctva, údajoch o katastrálnom území, vlastníkoch a spoluvlastníkoch, podieloch a iných informáciách súvisiace s pozemkovou agendou (A.1)

- zakúpených 25,63 hektárov pôdy v katastrálnom území Čalovec, Bodzianske lúky, Lipové, Okoličná na Ostrove a Zemianska Olča (B.1)

- pilotná pastva na 0,5 hektároch spustená na jeseň roku 2015. Stádo pozostávalo z 18 oviec a 11 kôz a neskôr bolo rozšírené o ďalších 27 oviec a 11 kôz (C.2)

- vysadených 2,2 km biokoridorov v CHVÚ Ostrovné lúky, ako aj ďalšie biokoridory vysadené mimo chráneného územia (C.3)

- orezaných 8 hlavových vŕb (C.4)

- georeferencovanie historických máp z 1.,2. a 3. vojenského mapovania a vektorová digitalizácia. Uskutočnila sa analýza historického vývoja vodných telies a mokradí (od 18. storočia po súčasnosť), ako aj analýza digitálneho terénneho modelu, identifikácia terénnych depresií, reliktov meandrov a morfologický vývoj Čalovského Dudváhu (C.5)

- prebehol monitoring cieľových druhov počas hniezdnej sezóny 2015 (D.1). Bola vypracovaná Monitorovacia správa z mapovania cieľových druhov v projektovom území za rok 2014 (D.1) a predbežná monitorovacia správa socio-ekonomických dopadov projektu (D.2).

- prezentácia projektu a programu LIFE študentom (5 udalostí) a verejnosti (22 udalostí) v rámci prezentácii a odborných exkurzií (E.8)

2016 

- zakúpený nový agrárny geografický informačný softvér (SKEAGIS). Tento softvér umožňuje flexibilnejšiu prácu s pozemkovými databázami, vrátane exportovania GIS vrstiev a predplatenej pravidelnej aktualizácie grafických a informačných dát (A.1)

- vypracované 2 odborné štúdie: Odborná štúdia na revitalizáciu potravných a hniezdnych biotopov nížinných lúk a pastvín (A.2) a Odborná štúdia na obnovu siete biokoridorov (A.3) 

- zakúpených 9,86 ha pôdy v katastrálnom území Čalovec a Sokolce-Turi (B.1)

- založená nová pastva v spolupráci s miestnym hospodárom v blízkosti SEV SAŽP Dropie na 0,4 hektároch (C.2)

- vysadených 0,75 km biokoridorov ovocných stromov a krov (C.3)

- orezaných 91 starých hlavových vŕb (C.4)

- uskutočnila sa analýza výšky podzemnej vody a jej interakcia s povrchovými vodami. Identifikovali sa lokality, vhodné na obnovu mokradí (výskyt mokradí v minulosti). Boli tiež identifikované oblasti, s výskytom povrchovej voda v období dažďov. (C.5)

- zhotovených 150 búdok pre sokola červenonohého (62 z nich vyvesených na vhodné stromy) a 35 hniezdnych podložiek, osadených na vhodné stromy v projektovom území (C.6)

- prebehol monitoring cieľových druhov počas hniezdnej sezóny 2016 (D.1). Bola vypracovaná Monitorovacia správa z mapovania cieľových druhov v projektovom území za rok 2015 (D.1) a druhá monitorovacia správa socio-ekonomických dopadov projektu (D.2). 

- vytvorená prvá séria propagačných materiálov:5 druhov nálepiek (2 500 kusov), magnetky (500 kusov) a informačné letáky (6 000 kusov)(E.2).

- vypracovaný environmentálny edukačný program Tajomstvá hávede na základe príručky Tajomstvá hávede pre učiteľov, zamestnancov múzeí a centier voľného času, detských domovov a rôznych voľnočasových a komunitných centier. 4 pilotné realizácie mikrobiotopov na školách. (E.5)

- uskutočnená dvojdňová študijná cesta do Maďarska a 2 jednodňové + 1 dvojdňový workshop pre stakeholdrov (E.6)

- prezentácia projektu a programu LIFE študentom (6 udalostí) a verejnosti (3 udalosti) v rámci prezentácii a odborných exkurzií (E.8)

- prezentácia projektu na troch konferenciách (2x v Českej republika a 1x v Rakúsku) (E.9)

- výmena skúsenosti s kolegami z Maďarska, ktorí realizujú projekt LIFE11 NAT/HU/000924 v Národnom parku Hortobágy(F.2)

 

2017

- zakúpených 7,19 hektárov pôdy v katastrálnom území Čalovec (B.1)

- osiatie trávnej zmesi na 10,74 ha poľnohospodárskej pôdy. Obnovená nížinná lúka sa nachádza v katastrálnom území Čalovec v blízkosti potoka Častá (C.1)

- zatrávnených ďalších 17,67 hektárov ornej pôdy v katastrálnom území obcí Čalovec a Zemianska Olča (C.1)

- novozaložená pastva na ploche 10,74 hektárov v katastrálnom území obce Čalovec (C.2)

- vysadených 6,67 km biokoridorov ovocných stromov, líp, javorov, dubov a topoľov (C.3)

- orezaných 192 hlavových vŕb (C.4)

- 88 búdok pre sokola červenonohého vyvesených na vhodné stromy. Vyrobilo sa tiež 65 hniezdnych podložiek, ktoré sa osadili na vhodné stromy v projektovom území (C.6)

- prebehol monitoring cieľových druhov počas hniezdnej sezóny 2017 (D.1). Bola vypracovaná Monitorovacia správa z mapovania cieľových druhov v projektovom území za rok 2016 (D.1).

- vytvorená druhá sada propagačných materiálov: tričká (500 kusov), tašky (500 kusov), šálky (500 kusov) (E.2)

- vypracovaný obsah 10 informačných panelov pre náučný chodník Príbeh krajiny (E.3)

- uskutočnené dve dvojdňové študijné cesty (v Českej republike a Maďarsku/Rakúsku) pre stakeholdrov (E.6)

- prezentácia projektu a programu LIFE študentom (2 udalosti) a verejnosti (3 udalosti) v rámci prezentácii a odborných exkurzií (E.8)

- prezentácia projektových aktivít na konferencii v Českej republike (E.9)