facebook youtube
sk | en | de | hu

A - Prípravné aktivity, vypracovanie manažmentových a/alebo akčných plánov

A.1: Štúdia vlastníckych a užívateľských pomerov v území (BROZ)
- obšírna databáza vlastníkov v území bude zostavená za pomoci špeciálneho počítačového softvéru; užívatelia budú identifikovaní a lokalizovaní na mape; prebehnú rokovania s vlastníkmi potenciálne ochotnými predávať pozemky alebo povoliť na nich ochranárske opatrenia

   Dosiahnuté výsledky

- boli vypracované rozsiahle databázy vlastníkov pozemkov v rámci CHVÚ Ostrovné lúky, tieto databázy sa pravidelne využívajú za účelom realizácie iných projektových aktivít (napr. B.1) - aktivita ukončená

A.2: Odborná štúdia na revitalizáciu potravných a hniezdnych biotopov nížinných lúk a pastvín (BROZ)

- budú zmapované a vybrané miesta s najväčším potenciálom zavedenia pastvy a tie, kde je možné obnovenie nížinných kosných lúk; štúdia navrhne najvhodnejšie metódy na obnovu lúk, optimálne zloženie zmesi osiva, kosný režim na obnovených lúkach, a tiež budú navrhnuté vhodné režimy pasenia pre jednotlivé lokality

   Dosiahnuté výsledky

- návšteva projektového územia za účelom mapovania existujúcich fragmentov pasienkov a lúk, ako aj potenciálnych lokalít na vytvorenie nových

- boli diskutované a rozpracované rôzne aspekty, napríklad vhodné druhy semien a metódy ich získania, ako aj vhodný druh zvierat na pastvu 

A.3: Odborná štúdia na tvorbu biokoridorov (BROZ)
- štúdia bude obsahovať zoznam lokalít vhodných pre výsadbu domácich druhov drevín, ovocných sadov, pásov zelene; budú vypracované odporúčania vhodných druhov drevín a zloženia osiva pre jednotlivé lokality

    Dosiahnuté výsledky

- projektové územie bolo niekoľko krát navštívené za účelom mapovania existujúcich fragmentov biokoridorov a identifikácie zdrojov pôvodných rastlinných druhov

- zhodnotená bola miestna a dopravná infraštruktúra, ako jeden z limitujúcich faktorov vytvárania biokoridorov

- prebehli konzultácie s ornitológmi, inými expartmi a miestnymi obyvateľmi

- boli diskutované potenciálne možnosti starostlivosti o biokoridory po ich výsadbe