facebook youtube
sk | en | de | hu

F - Celkový manažment projektu

F.1: Manažment projektu (BROZ)

Dosiahnuté výsledky

- do Riadiaceho výboru boli nominovaní členovia spomedzi zástupcov koordinujúceho príjemcu, pridružených príjemcov, Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (Správy CHKO Dunajské luhy),  Ministerstva životného prostredia a nezávislej vedeckej autority

F.2: Networking s inými projektmi (BROZ)

- budú vybudované kontakty s podobnými prebiehajúcimi a ukončenými projektmi, v rámci ktorých si projektový personál osvojí rôzne prístupy a zváži ich možné implikácie pre ochranárske aktivity projektu

   Dosiahnuté výsledky

- nadobudli sme kontakt a spoluprácu s ďalším LIFE projektom “REDFOOT” projekt LIFE11/NAT/HU/000926 realizovaný Ochranou dravcov na Slovensku /ODS (projekty sa dopĺňajú a ich realizácia bude mať pozitívny synergický efekt)

- niekoľko ďalších projektov z iných európskych krajín by mohli byť považované za dobré príklady obnovy lúk (najmä použitie prirodzených zmesí semienok, manažment pastvy oviec, manažment hlavových vŕb a tvorba biokoridorov)

F.3: Audit (BROZ)

F.4: Plán ochrany po ukončení projektu LIFE (BROZ)
- plán bude navrhovať ako pokračovať v projektových aktivitách začatých v priebehu projektu v období po jeho ukončení a ako bude zabezpečený dlhodobý manažment projektového územia a cieľových druhov a ich biotopov