facebook youtube
sk | en | de | hu

D - Monitoring vplyvu projektových aktivít

D.1: Monitoring vplyvu uskutočnených aktivít na populácie cieľových druhov (Prif UK)
- každoročne v období máj – júl bude sledovaný výskyt hniezdnych párov všetkých cieľových druhov v rámci celého projektového územia a jeho okolia; následne bude vyhodnotená úspešnosť hniezdenia

    Dosiahnuté výsledky

- pred realizáciou projektových aktivít sa počas hniezdnej sezóny monitoroval výskyt cieľových druhov

- nebol zaznamenaný ani jeden pár druhu Falco vespertinus a Anthus campestris v tomto území (alebo v blízkosti hraníc CHVÚ Ostrovné lúky), zaznamenané však boli štyri páry Lanius minor – všetky sa nachádzali v biotopoch so zachovanými fragmentami lúk pri cestách a hliadkovacích lokalitách a stromami vhodnými na hniezdenie 

D.2: Monitoring socio-ekonomických vplyvov projektu (Prif UK)

- socio-ekonomický monitoring posúdi vplyv projektu na lokálnych obyvateľov a ich vnímanie projektových aktivít; posúdi priame a nepriame prínosy; prieskumy budú hodnotené pomocou štandardnej sociálno-ekonomickej analýzy 

   Dosiahnuté výsledky

- bol vypracovaný predbežný socio-ekonomický monitoring so zameraním na rôzne aspekty, akými sú geografická a dopravná situácia, štruktúra obyvateľstva (vzhľadom na vek, vierovyznanie, národnosť, vzdelanie), dynamika zamestnanosti a miera nezamestnanosti vo všetkých obciach patriacich do CHVÚ Ostrovné lúky