facebook youtube
sk | en | de | hu

C - Konkrétne ochranárske aktivity

C.1: Revitalizácia potravných a hniezdnych biotopov nížinných lúk (BROZ)
- orná pôda bude transformovaná na lúky pomocou vysievania pôvodných druhov bylinnej vegetácie a zavedením pravidelného manažmentu – kosenie, produkcia sena; následne by mali byť lúky periodicky prepásané; takto budú vytvorené vhodné hniezdne a potravné biotopy pre cieľové druhy vtákov

   Dosiahnuté výsledky

   Apríl 2014

- 4 hektáre zatrávnených pásov pri vetrolamoch ako potenciálne potravné lokality pre strakoša kolesára (Lanius minor) a sokola červenonohého (Falco vespertinus) a hniezdne lokality pre ľabtušku poľnú (Anthus campestris)

C.2: Revitalizácia potravných biotopov nížinných pastvín (BROZ)

- pastva domácich zvierat bola v minulosti tradičným a prevládajúcim spôsobom hospodárenia v krajine avšak s nástupom industrializácie poľnohospodárskej výroby zanikla; cieľom aktivity je jej navrátenie do projektového územia; extenzívne prepásanie trávnatých plôch ovcami zabezpečí vytvorenie nízkych trávnych porastov s ostrovčekmi neprepásanej trávy, ktoré sú vhodným prostredím pre rôzne druhy článkonožcov, na ktoré sú potravne viazané vtáky

C.3: Revitalizácia biokoridorov (BROZ)
- táto aktivita je zameraná na vytvorenie siete biokoridorov, skladajúcej sa z medzí, remízok, vetrolamov, stromoradí, poľných ciest a ich okrajov, brehových porastov, solitérnych stromov ako aj skupiniek stromov, ktoré budú poskytovať cieľovým druhom potravu a vhodné podmienky pre zahniezdenie

C.4: Obnova hlavových vŕb (BROZ)
- v minulosti tradičný spôsob orezávania hlavových vŕb za účelom získania palivového dreva a materiálu pre košikárov a na výrobu oplôtkov v území vymizol; našim cieľom je obnoviť ošetrovanie týchto stromov, nakoľko pravidelné orezávanie podporuje formovanie „hlavy“, kde sa nachádzajú dutiny vyplnené práchnom, v ktorom sa vyvíjajú larvy rôznych druhov chrobákov, tvoriacich potravnú základňu pre vtáky

   Dosiahnuté výsledky

   21.2.2015

 - v spolupráci s SAŽP prebehla pilotná akcia orezávania hlavových vŕb v Bodzianskych Lúkach vo februári 2014, spolu sa orezalo 12 hlavových vŕb
- workshop mal pozitívny ohlas a účastníci sa tešia na ďalšie akcie

   6.3.2015

v sposlupráci s SAŽP prebehla druhá akcia orezávania hlavových vŕb spojená s workshopom tradičného remesla regiónu - košikárstva

  26. - 28.3.2016

-  tretia akcia venovaná orezávaniu hlavových vŕb prebehla na konci marca 2016 v spolupráci s SAŽP, zúčasnilo sa jej vyše 20 účastníkov

C.5: Tvorba maloplošných mokradí

- vytvoríme až 50 vodných plôch, optimálne v blízkosti lúk a pastvín obnovených v rámci projektu, alebo ako súčasť biokoridorov; to prispeje k vytvoreniu diverzifikovanej krajinnej štruktúry, zlepšeniu mikroklimatických podmienok a zadržiavaniu povrchovej vody, a zároveň sú takéto mokrade zdrojom potravy pre vtáky

Dosiahnuté výsledky

- v rámci aktivity sa začali realizovať analýza historického vývoja (od 18. storočia po súčasnosť), digitálny model terénu, identifikácia terénnych depresií, relikty meandrov a morfologický vývoj Čalovského Dudváhu, ktoré budú tvoriť základ prvého návrhu lokalít vhodných na obnovu 

C.6: Inštalácia búdok a hniezdnych posedov (Prif UK)

- vyvýšené lovné posedy, kamenné monolity a skupiny balvanov alebo drevené stĺpiky budú umiestnené rámci biokoridorov a v blízkosti obnovených trávnatých porastov, taktiež zabezpečíme vyvesenie búdok; všetky tieto prvky majú slúžiť k zlepšeniu hniezdnych a lovných možností pre cieľové druhy

Dosiahnuté výsledky

- s ornitológmi a inými expertmi boli konzultované typy a technické parametre hniezd a búdok pre sokola červenonohého