facebook youtube
sk | en | de | hu

E - Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu

E.1: Web stránka projektu (BROZ)
široká verejnosť vrátane kľúčových ľudí získa prístup k informáciám o projektových aktivitách a výsledkoch ako aj cieľových druhoch prostredníctvom web stránky vo viacerých jazykoch

   Dosiahnuté výsledky

- projektová webstránska http://www.broz.sk/chvu-ostrovne-luky je priebežne aktualizovaná; jazykové verzie (anglická a maďarská) boli spustené podľa plánu 

E.2: Publikácia propagačných materiálov (BROZ)
- brožúry, letáky, záverečné správy pre verejnosť, nálepky, pohľadnice, plagáty či kalendáre budú informovať a vzdelávať o projektových cieľoch a ich dôležitosti pre ochranu cieľových druhov

   Dosiahnuté výsledky

- realizácia tejto aktivity pokračuje, boli kontaktovaní fotografi, ktorí by mohli poskytnúť alebo nafotiť sériu snímok cieľových druhov, projektového územia atď.; uskutočnili sa prvé jednania ohľadom grafických motívov

E.3: Inštalácia informačných panelov (SAŽP)

- v projektovom území bude osadených 10 informačných panelov, 3 zážitkové interaktívne panely a 2 solárne informačné stĺpy, oboznamujúce návštevníkov s cieľovými druhmi vtákov a ich ochranou

   Dosiahnuté výsledky

- začali sa práce na realizácii obsahu, grafiky, výstupu a dizajnu plánovaných panelov (10 informačných, 3 interaktívne)

- špecifikácia solárneho panelu je pripravovaná a prebieha komunikácia s relevantnými expertmi o inovatívnych technológiach

E.4: Inštalácia pozorovacích veží (SAŽP)

- v projektovom území budú umiestnené dve pozorovateľne vtáctva (veže); ich súčasťou bude aj panel predstavujúci rôzne druhy využívania krajiny a rôzne typy biotopov a ďalší, ilustrujúci typický spôsob letu vtákov a manévre počas lovu, aby ich návštevníci na základe toho vedeli jednoducho identifikovať

  Dosiahnuté výsledky

- určili sa presné polohy, kde budú inštalované vtáčie búdky 

E.5: Vytvorenie výučbového programu pre školy a živého múzea hmyzu (SAŽP)

- program je založený na praktickej tvorbe mikrobiotopov a ich využitia na výučbu prírodných vied a environmentalistiky; biotopy budú pozostávať z rastlinnej a motýlej záhradky, pásov zelene, „hmyzích hotelov“, úkrytov pre rôzne živočíchy, kamenistých zákutí pre jašterice, odpočinkových miest pre hady, vysadia sa sem pôvodné druhy drevín, vytvoria sa malé mokrade ako liahne hmyzu, vtáčie búdky a posedy

   Dosiahnuté výsledky

- momentálne prebieha príprava Environmentálneho vzdelávacieho programu (EVP) Hmyzie dobrodružstvá pre žiakov 1. a 2. Stupňa ŽŠ

- bola pripravená obsahová štruktúra, definované cieľové skupiny, metodológia programu, spôsob zapojenia a registrácie škôl, edukačný materiál a súbor aktivít

- jednou z hlavných aktivít bude vybudovanie hmyzieho hotela v areáli každej zapojenej školy, ktorý bude tiež predstavovať živé múzeum hmyzu

- súčasť aktivity je tiež príprava príručky EVP Hmyzie dobrodružstvá 

2016:

- bol pripravený EVP Hmyzie dobrodružstvá vrátane príručky Tajomstvý hávede

- 24.-26.8.2016 prebehol workshop pre lektorov environmentálnej výchovy Tajomstvá hávede v SEV SAŽP Dropie 

- prebehli viaceré aktivity vrátane stavby hmyzieho hotela, výsadby trvaliek v školskej záhrade či mapovani školského areálu so škola pre celkovo 434 žiakov

E.6: Zdieľanie skúseností, vzdelávanie a školenia projektových pracovníkov, kľúčových subjektov a rozhodujúcich ľudí (SAŽP)

- vzdelávanie bude prebiehať formou troch dvojdňových študijných ciest poskytujúcich skúsenosti z území s podobným manažmentom a ochranárskymi problémami; taktiež bude pripravených päť workshopov pre rôzne záujmové skupiny

   Dosiahnuté výsledky 

- hlavným zámerom workshopov bude pozitívny vplyv na všetky skupiny ľudí zainteresované v administratíve, využívaní a územnom manažmente v rámci CHVÚ Ostrovné lúky

Vybrané cieľové skupiny:

Obce v CHVÚ Ostrovné lúky
Poľnohospodári hospodáriaci v záujmovom území
Správcovia inžinierskych sietí v záujmovom území (cestári, elektrikári, plynári a vodohospodári)
- Dobrovoľníci

26.4.2016

    Workshop k projektu Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky v SEV SAŽP Dropie

2016 - 2017

ŠTUDIJNÉ CESTY:

  • 25. - 26. október 2016: “Dá sa hospodáriť efektívne a v súlade s prírodou?” - Národný park Hortobágy, Maďarsko
  • 5. – 6. apríl 2017: „Ako zmeniť školskp záhradu?“ - Waldorfská základná škola, Brno; LIPKA - školské zařízení pro environmentální výchovu, Brno; Ekologický institut Veronica, Hostětín, Česká republika
  • 2. - 3. máj 2017: “Spolupráca a ochrana prírody v oblasti NP Neusiedler See – Seewinkel a Fertő tó“ – Fertő – Hanság Nemzeti Park, Maďarsko; Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel, Rakúsko
WORKSHOPY:
  • 26. apríl 2016 - Workshop o projekte Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky pre samosprávy
  • 24-25. jún 2016 - Workshop o projekte LIFE12 NAT/SK/001155 Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky pre stakeholderov
  • 3. november 2016 - Workshop Agroenvironmentálne schémy v CHVÚ OStrovné lúky pre poľnohospodárov (pripravené v spolupráci s RPS a ÚKSÚP)

E.7: Propagačno-dokumentárny film (BROZ)

- film bude pútavou formou prezentovať projektové územie, jeho biotopy a cieľové druhy a dokumentovať priebeh projektových aktivít

E.8: Prezentácie a exkurzie pre študentov a verejnosť (SAŽP)
- prezentácie a terénne exkurzie pre študentov a verejnosť s odborným sprievodom zabezpečia účastníkom tú najlepšiu skúsenosť z návštevy

  Dosiahnuté ciele

- v CHVÚ Ostrovné lúky prebiehajú prezentácie a exkurzie pre školy a verejnosť, napr. ornitovychádzky, mapovanie zelenej infraštruktúry, výroba a vešanie vtáčích búdok; každoročne sa organizuje environmentálna súťaž Hypericum

  27.3.2015

- program k Medzinárodnému dňu lesov (21.3.) sa uskutočnil na pôde školy v ZŠ Zemianska Olča, aktivity boli venované spoznávaniu stromov a lesa a ich významu pre vtáky

  22.5.2015

- v máji 2015 s uskutočnila envirosúťaž Hypericum, ktorého tohtoročná téma bola biodiverzita poľnohospodárskych ekosystémov

  28.8.2015

- počas leta 2015 sa v Stredisku environmentálnej výchovy Dropie uskutočnilo viacero exkurzií pre deti zo základných a materských škôl, ako aj detských táborov. Súčasťou programu bola aj ornitovychádzka a výroba a inštalácia búdky pre vtáky

2016:

- uskutočnilo sa 9 prezentácií a exkurzií pre verejnosť aj študentov s celkovým počtom návštevníkov 998

2017:

- uskutočnilo sa 5 exkurzií pre verejnosť aj študentov s celkovým počtom návštevníkov 109

E.9: Propagácia projektu na konferenciách a v médiách (BROZ)

- propagácia cieľových druhov, projektu, jeho cieľov, metód a ochranárskych úspechov je potrebná nie len pre podporu chodu projektu ale aj pre vzrast verejného povedomia

   Dosiahnuté výsledky

PREZENTÁCIA PROJEKTU NA KONFERENCIÁCH

- 09. - 17.04.2016 Pannonian Bird Experience 2016, Illmitz (Rakúsko) - poster

27.04.2016 NGO Market 2016 (LIFE Projects Fair), Praha (Česká republika) - prezentácia

20.05.2016 Venkovská krajina 2016, Hostětín (Česká republika) - prezentácia

20.04.2017 Aleje 2017, Pardubice (Česká republika) - prezentácia

MEDIÁLNE VÝSTUPY

- zverejnili sa tri články v časopise Enviromagazín (jeden v r. 2014 a dva v r. 2015)

1. Hypericum 2014 (Enviromagazín 2/2014)

2. Koniec zimy bol vždy spätý s orezávaním hlavových vŕb (Enviromagazín 1/2015)

3. Prečo ekologické poľnohospodárstvo? (Enviromagazín 3/2015)

2016:

- boli uverejnené dva články na stránke Félvidek.ma a v časopise Enviromagazín

4. Tajomstvá hávede v areáli Dropie (Enviromagazín 5/2016)

5. Počujeme koledu? (Online magazín Félvidek.ma)

- v SEV SAŽP Dropie sa natáčala časť TV seriálu Vo štvorici po Slovensku

2017:

- bol uverejnený jeden článok v časopise Enviromagazín

6. Workshopy a exkurzie v SEV SAŽP Dropie (Enviromagazín 2/2017)

 

ČLÁNKY