facebook youtube
sk | en | de | hu

Nákup a prenájom pôdy

Cieľom nákupu a prenájmu pôdy je zaviesť vhodné hospodárenie v územiach, kde prírodný charakter územia vyžaduje vhodné ochranárske opatrenia (ako napríklad obnova trávnatých porastov alebo kosenie trstiny) alebo umožniť aktivity na obnovu biotopov (zvyšovanie hladiny vody v mokradiach, zavodnenie nových území, sprietočnenie Čiližského potoka).

Kúpa a dlhodobý prenájom pozemkov sú najefektívnejším a často jediným možným spôsobom, ako zaviesť ochranné opatrenia na súkromných pozemkoch. Pozemky sú vykupované a prenajaté najmä v oblastiach, kde opatrenia projektu obnovy spôsobia závažné zmeny v súčasnom využívaní pôdy, ako napríklad zvýšenie hladiny vody, zaplavenie ornej pôdy, zmena ornej pôdy na trvalé trávne porasty alebo vysádzanie biokoridorov na ornej pôde, prioritne v katastroch obcí Čiližská Radvaň, Číčov a Veľké Kosihy. Vlastníctvo alebo prenájom pôdy sú možnosťou, ako kompenzovať vlastníkom pozemkov nižšie príjmy vyplývajúce z premeny ornej pôdy na lúky alebo mokrade. 

Výkupom alebo prenájmom pôdy sledujeme aj predchádzanie negatívneho vývoja ľudských aktivít v krajine. Hospodárske aktivity môžu v niektorých prípadoch spôsobiť fragmentáciu biokoridorov a migračných trás, vysušovanie močiarov alebo jednoducho neumožnenie obnovy vodného režimu. Vlastníctvo pozemkov organizáciou na ochranu prírody je najlepším spôsobom ako zabrániť nežiaducim zásahom v chránených územiach. 

V Čiližskej Radvani sme získali pozemky o rozlohe 27,72 hektára, ktoré sa nachádzajú v území európskeho významu Čiližské močiare a sú v susedstve lokality s dosiaľ zaznamenaným najvyšším počtom jedincov hraboša severského panónskeho. Na pozemkoch, ktoré boli ešte donedávna rozorávané sme obnovili vlhkú lúku, aby sme tak rozšírili lokalitu vhodnú pre prežívanie druhu.

Od mája 2014 do septembra 2015 sme vykúpili ďalších 4,43 ha pôdy v katastroch Číčov a Klížska Nemá nachádzajúcich sa v územiach európskeho významu Čiližské močiare a Dunajské trstiny.

Do konca projektu sa ďalej podarilo získať kúpou alebo zámenou pozemky o rozlohe 20,63 ha v územiach európskeho významu Číčovské luhy, Čiližské močiare, Dunajské luhy, Dunajské trstiny, Kľúčovské rameno a Pohrebište. Celkovo sme tak za projekt získali 100,60 ha pôdy.