facebook youtube
sk | en | de | hu

Tevékenységek és eredmények

A. Előkészítő feladatok, kezelési tervek kidolgozása 


A.1: Kiválasztott európai jelentőségű különleges természetmegőrzési területek kezelési terveinek kidolgozása
- 4 kezelési terv lesz kidolgozva a kiválasztott különleges természetmegőrzési területek (ÚEV Horný les, Devínske jazero, Devínska Kobyla és Ostrovné lúčky) revitalizálására és megfelelő természetvédelmi gondozására

- Ki lett dolgozva 3 kezelési program a következő különleges természetmegőrzési területek részére: ÚEV Horný les, ÚEV Devínske jazero, ÚEV Devínska Kobyla

- Jelenleg folyamatban az észrevételezés és a tárgyalások üteme

 A.2: Fenntartható erdőgazdálkodás tanulmánya
- a tanulmány tartalmazni fogja az erdős élőhelyek legalkalmasabb rehabilitáló gazdálkodásformáinak elemzését (özönfajok visszaszorítása, honos fafajok telepítése, idős és ritka faegyedek védelme)
- a tanulmány ki lett dolgozva

A.3: Erdős-sztyeppek revitalizációs tanulmánya
- a tanulmányban elemezve lesz a Pozsony-környéki erdős-sztyeppek kialakulásának és fejlődésének folyamata, továbbá tartalmazni fogja az erdős-sztyeppek állapotának monitorozását, az indikátor fajok előfordulásának felmérését és a területek revitalizációs kezelési tervét
- a tanulmány ki lett dolgozva

A.4: Hagyományos rétek, gyepek revitalizációs tanulmánya
- revitalizációs tanulmányok (tervek) lesznek kidolgozva a következő területekre: Abrod, Devínska Kobyla, Devínske alúvium Moravy és Devínske jazero. A tanulmányok célja a területek állapotának felmérése, a veszélyeztető tényezők meghatározása és a megfelelő kezelési terv kidolgozása
- a tanulmány ki lett dolgozva

A.5: Legeltetés bevezetését elemző tanulmány
- a tanulmány tartalmazni fogja a legeltetés megfelelő módjának és formájának javaslatát a vizsgált területeken, a lábas jószág fajszerkezetét és az állatok ideiglenes tartózkodásának (akoljának) helyét
- a tanulmány ki lett dolgozva

A.6: Kiválasztott vízi és mocsaras területek revitalizációjának tanulmánya
- a tanulmány alapján ki lesznek választva a Duna mellékágrendszerének azon vízi és mocsaras élőhelyei, ahol a vízdinamika leginkább helyreállításra szorul. Javasolva lesznek a revitalizáció legalkalmasabb módszerei
- a tanulmány ki lett dolgozva 

A.7: Sziklás élőhelyek és barlangok revitalizációjának tanulmánya
- a tanulmány felméri a revitalizációra javasolt sziklás területek és barlangok alkalmasságát, továbbá elemzi a helyreállítás, illetve a védelmi intézkedések megfelelő formáját
- a tanulmány ki lett dolgozva


B. Földterület vásárlása, illetve hosszú távú bérbe vétele 

B.1: Földterület hosszú távú bérbe vétele
- összesen 70 hektárnyi terület lesz 30 évre bérbe véve. A bérbevétel célja a revitalizáció és természetvédelmi intézkedések végrehajtása

- telkek első bérbevétele 2014. február 4

 

- a projektterület Duna menti ártéri (SKUEV Dunajské luhy) részét érintő bérleti szerződések meg lettek kötve a vajkai, doborgazi és a keszölcési földközösségi egyesületekkel

 

- folyamatban lévő tevékenységek a bérlelt területeken: C.1 – özönfajú fák irtása, C.1 – honosfajú facsemeték telepítése 

 

C. Konkrét természetvédelmi tevékenységek 

C.1: Erdei társulások honos fajszerkezetének felújítása és a faji sokrétűség növelése
- cél a fás szárúak eredeti fajszerkezetének helyreállítása és az erdei társulások biodiverzitásának növelése a következő beavatkozások által: özönfajok irtása 420 hektárnyi területen, 45 000 honos fajú facsemete telepítése, 9 000 természetvédelmileg értékes fa védelme és a fakitermelés módosítása

a) honos fafajok telepítése:

Időszak 2012 – 2014 – kiültetve 36 000 honos fajú facsemete

Időszak 2015 – 2016 – kiültetve 25 000 honos fajú facsemete

A fatelepítés főleg az SKUEV Dunajské luhy területén folyik. Kiültetett fajok: Populus x canescens, Populus alba, Populus nigra, Quercus robur, Fraxinus angustifolius, Tilia cordata és Salix alba

b) özönfajú fás szárú növények irtása

Az első ütem (2013 – 2014) befejezve. Két beavatkozásnak köszönhetően el lettek távolítva az özönfajú fás szárú növények (főleg a mirigyes bálványfa) 100 hektárnyi területen az SKUEV Dunajské luhy, SKUEV Bratislavské luhy és az SKUEV Ostrovné lúčky térségében.

A második ütemrész 2015-ben kezdődött meg.

c) Értékes faegyedek jelölése, védelme és a fakitermelés módosítása

A projekt kezdetétől fogva intenzív kommunikáció folyik az erdőparcellák tulajdonosaival és használóival. A BROZ 2015 óta résztvevő szervezet az elkövetkező 10 évre érvényes erdőgondozási program előkészítő mechanizmusában.

C.2: Erdős-sztyeppek revitalizációja
- a revitalizációs tevékenységek magukba foglalják a nem kívánt fák, cserjék eltávolítását, bizonyos helyeken a kaszálást, mulcsolást (talajtakarást), illetve az elburjánzott növényzet letakarítását; 115 hektárnyi erdős-sztyepp lesz felújítva, és előkészítve a rendszeres legeltetésre
- a munkálatok 2013 júniusától folyamatban vannak. Megvalósult feladatok: SKUEV Šúr, SKUEV Ostrovné lúčky és a SKUEV Biskupické luhy területén – özönfajú növények irtása, mulcsozás, kaszálás

C.3: Gyepek hagyományos megművelésének helyreállítása 
- cél 150 hektárnyi degradálódott xeroterm (szárazságkedvelő) gyep, kékperjés láprétek és nedves füves területek revitalizációja, valamint ezek fenntartásához szükséges feltételek kialakítása

- a munkálatok 2015-ben kezdődtek, amikor megvalósult az első ütemrész az SKUEV Abrod, SKUEV Devínske alúvium moravy, SKUEV Devínske jazero és az SKUEV Devínska kobyla különleges természetmegőrzési területek térségében.

 - a munkálatok magukba foglalták: mulcsozást, marógépes eltávolítást, kaszálást, biomassza eltávolítását, invázív fás szárúak törzsinjektálását

 C.4: Hagyományos legeltetés újra bevezetése

- megfelelő fajösszetételű lábas jószág lesz legeltetve a következő területeken: Devínska Kobyla, Šúr, Ostrovné lúčky és Biskupické luhy. A cél a gyepes élőhelyek helyreállítása. Erre a célra 150 kecske, 100 juh és 20 szarvasmarha lesz megvásárolva, melyek a projekt tartama alatt 185 ha területnyi réten és erdős-sztyeppen fognak legelni

- 2013-ban megkezdődött a legeltetés a SKUEV Šúr és a SKUEV Devínska Kobyla területein
- 2014-ben a legeltetés nagyobb területen és magasabb állománnyal folytatódik
- folyamatban az előkészítő munkálatok a legeltetés megkezdésére a SKUEV Biskupické luhy területén (tervezett indítás 2015. május)

 C.5: Kiválasztott vízi és mocsaras élőhelyek helyreállítása
- megfelelő vízügyi intézkedésekkel bebiztosítjuk legalább 6 terület mocsaras és vizes élőhelyeinek vízdinamikai javulását; a legfontosabb a Duna oldalágaiban (Dévényi-, Károlyfalusi- és öregerdei-ágakban) ismét lehetővé tenni a víz szabad áramlását, így megszűnnek a vízi élőlények migrációs útvonalait keresztülszelő akadályok, és alkalmas feltételek alakulnak ki a halak és a kétéltűek szaporodásához

kiadva az építkezési engedély a Devínske rameno (dévényi Duna-ág) rehabilitációs munkálataira

- 2014. november – megkötve a szerződés a Devínské rameno Duna-ágon tervezett munkálatok kivitelezőjével

- 2015-ben megkezdődött a legeltetés az SKUEV Biskupické luhy különleges természetmegőrzési területen, az SKUEV Devínska Kobyla területén pedig új csorda lett kialakítva

C.6: Sziklás élőhelyek és barlangok revitalizációja

- a területkezelés 1,67 hektáron lesz megvalósítva, ez magába foglal fa- és bokorvágást, a turisták mozgását szabályzó intézkedéseket, valamint a legveszélyeztetettebb területekről a turizmus teljes kirekesztését bebiztosító rendelkezéseket

a munkálatok megkezdése 2013. február az SKUEV Devínska Kobyla területén, cserjésedést visszaszorító munkálatok

 - 2016 – előkészítő munkák és dokumentumok beszerzése a „Dolné prepadlé” objektum rehabilitálásához – SKUEV Homoľské karpaty különleges természetmegőrzési terület

C.7: Kedvezőtlen antropogén behatások szabályozása

- megjavul a jelenlegi terület-felügyeleti rendszer, a védett fajok zaklatása és a célterületekre ható negatív tényezők mértéke lecsökken a turizmust ellenőrző őrök tevékenységének köszönhetően, a projektelem része az illegális gépjármű forgalom visszaszorítása a védett területekről, önkéntes akciók keretén belül hulladékgyűjtés a nyilvánosság bevonásával, védett területek határjelölésének felújítása, a Dévényi kanca-hegy (Devínska Kobyla) turisztikai infrastruktúrájának helyreállítása
- két hivatásos természetőr állandó tevékenysége a projekt-területeken
- természetvédelmi területek (rezervátumok) határjelölésének felújítása
- az előírások betartásának ellenőrzése a rendőri testület közreműködésével
- hulladékgyűjtő tevékenységek a természetvédelmi területeken
- gépjárművek behajtásának megakadályozása az SKUEV Ostrovné lúčky és az SKUEV Devínska Kobyla területek két térségében
- ismeretterjesztő panelok kihelyezése a védett területek látogatói számára


D. Nyilvánosság felvilágosítása és tájékoztatása

D.1: Honlap – a nyilvánosság, beleértve a kulcsfontosságú személyiségeket is, tájékoztatására szolgál a projekt honlapja, mely 4 nyelven lesz vezetve (SK, HU, DE, EN)
- weboldal elkészítve és feltöltve, rendszeresen aktualizálva

D.2: Kommunikáció az érdekelt személyekkel, workshop-ok és előadások szervezése
- tárgyalások és információcsere a projekt-tevékenységek által érintett személyekkel, beleértve különböző workshopokat, előadásokat, melyek keretein belül elemzésre kerülnek a projekttel kapcsolatos aktuális természetvédelemi kérdések

- rendszeres tárgyalások az érintett személyekkel, intézményekkel (tulajdonosok, gazdálkodók, szakemberek, érdekcsoportok, önkormányzati szervek) 

- 10 módszertani workshop került megrendezésre

- két alkalommal 2-napos tereplátogatás lett megszervezve a stakeholder-ek számára a Donau-Auen nemzeti parkban és a Moravské luhy természetvédelmi területeken. A látogatások fő célja a védett területeken történő legeltetés és erdőgazdálkodás bemutatása volt

D.3: Természetvédelmi ismereterjesztő aktivitások és a NATURA 2000 hálózat bemutatása
- információs táblák, ismeretterjesztő elemek és térképek lesznek kihelyezve a projekt területeken, melyek segítségével emeljük a nyilvánosság tudásszintjét a NATURA 2000 hálózattal kapcsolatban

- az SKUEV Devínska kobyla területén 7 ismeretterjesztő elem lett létrehozva

- a projektterületeken 30 nagy információs panel lett felállítva 

- 20 kisebb információs tábla lett kihelyezve

D.4: Ismeretterjesztő és tájékoztató anyagok kiadása
- különböző célcsoportok tájékoztatása és ismereteinek elmélyítése érdekében szórólapok, brosúrák, térképek, matricák, naptárak, textil táskák, pólók és mágnesek készülnek 

- 2012 – projekt-naptár kiadása a 2013-as évre

- 2013 – információs kalauz kiadása a projektről 4 nyelven

- 2013 – projekt-naptár kiadása a 2014-es évre

- 2014 – különböző nyelvű projekt-matricák nyomtatása (lásd – Letöltésre) és kiadása

- 2014 – Szigetköz (HU) projekt-területről szóló füzet befejezése

- 2014 - 2015 - os projektnaptár nyomtatása

 - 2015 – projektemblémás pólók és textiltáskák készítése

 - 2015 – 2016-os projektnaptár nyomtatása 

D.5: Átfogó oktatási program elkészítése iskolák számára 

- 4 oktatási program lesz kidolgozva és több oktatási segédeszköz (munkafüzetek, CD, térképek, memóriajáték stb.) lesz elkészítve a természetvédelem tanításának színvonalasítására; az oktatási programok alkalmazása által kibővül a diákok természetvédelmi látásköre

- 2015 – kialakítva egy komplex oktatási program

- 2016 – kiadva egy memóriajáték (pexeso) és munkafüzetek

D.6: Megfigyelő tornyok építése
- a projekt területén 3 kilátó torony lesz felállítva annak érdekében, hogy lehetőséget teremtsenek a madarak és más állatok megfigyelésére

- a projektterület szigetközi részén (HU) 6 megfigyelőtorony lett létrehozva

D.7: Dokumentum és projekt-bemutató (promóció) filmek
-  2 film lesz elkészítve: ismeretterjesztő természetfilm a NATURA 2000 hálózatról és a projekt tevékenységét dokumentáló promóció-film
- képanyag készítése és népszerűsítése a folyamatban lévő projekt-tevékenységekről (facebook, www.broz.sk)

D.8: Iskolázások, képzések és tanulmányi csereprogramok a projekt munkatársai számára
- 2013 – a projekt munkatársai részére tanulmányút valósult meg a Donau-Auen Nemzeti Parkba
- 2014 – tanulmányút a projekt munkatársai részére a Szigetköz területén és az SKUEV Devínska Kobyla térségében

D.9: Előadások és tanulmányi kirándulások a diákok és a nagyközönség tanárképzés

a projekt kezdete óta számos tereplátogatás és előadás lett megszervezve a projekttevékenységek és területek propagálása céljából

D.10: A projekt bemutatása konferenciákon és a médiában

a projekt ismertetve volt 7 szakmai konferencián, 6 sajtótájékoztatón, ki lett adva 13 sajtóközlemény, 160 cikk nyomtatott és online sajtóban, 10 rádiós és 41 televíziós nyilatkozat (2016. augusztus)

- mivel a projekttevékenységek többsége Pozsony területére vagy a város környékére összpontosul, különös figyelemmel kommunikáljuk a tervezett és a megvalósított tevékenységeket a sajtó és más  médiák képviselőivel

 E.3: Monitoring hatásainak kezelési gyakorlat célzott élőhelyek (Daphne)

- folyamatban a revitalizációs munkálatok által érintett élőhelyek monitorozása

E.4: Monitoring hatásait vezetői intézkedések kiválasztott állatfajok

- folyamatban egyes állatfajok monitorozása a revitalizációs munkálatok behatásának felmérése céljából

E.5: Hálózatépítés más projektek

- 2014 – a 2012-es évet minősítő értékelési jelentés (monitoring report) finalizálása – 2014. szeptember

- 2012 – tapasztalatcsere és projekt-bemutató a CHKO České Středohoří munkatársaival

- 2012 – Stepi lounského středohoří (Lounské středohoří terület sztyeppjei) LIFE+ projekt megtekintése

- 2012 – tapasztalatcsere a legeltetés menedzselésében a cseh főváros, Prága területén

- 2012 – látogatás és tapasztalatcsere a Pannon gyepek élőhelykezelése Magyarországon LIFE+ projekttel, Magyarország

- 2012 – tapasztalatcsere a legeltetéssel kapcsolatban védett területeken, OZ Manner, Dél-Morvaország

- 2013 – tapasztalatcsere a LIFE “Lower Morava Floodplains” projekttel, mely folyók revitalizálására összpontosít

- 2016 – kapcsolatkialakítás a LIFE11 NAT/SI/882 projekttel