facebook youtube
sk | en | de | hu

Partnerek

Vedúci partner:


 

Pozsonyi Regionális Természétvédelmi Egyesület – BROZ

Na Riviére 19/a
841 04 Bratislava
www.broz.sk

Združenie vzniklo v roku 1997, odkedy sa venuje praktickej ochrane prírody, environmentálnej výchove a zvyšovaniu povedomia verejnosti hlavne v oblasti Záhoria a Podunajska. 

Zúčastnení partneri:  

 

   

DAPHNE 

Podunajská 24
821 06 Bratislava
www.daphne.sk

DAPHNE sa od roku 1993 venuje okrem aplikovaného výskumu a praktickej ochrany prírody aj environmentálnej výchove so zameraním hlavne na deti predškolského a školského veku.
   

Pozsonyi Komensky Egyetem

Šafárikovo nám. 6
818 06 Bratislava
www.uniba.sk

Z univerzity sa do projektu zapojila Katedra zoológie Prírodovedeckej fakulty, ktorá je zodpovedná za realizáciu monitoringu cieľových druhov živočíchov.
       

SOP SR

Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
www.sopsr.sk

Za Štátnu ochranu prírody SR sa na projekte zúčastňujú správy CHKO Záhorie, Malé Karpaty a Dunajské luhy a Regionálne centrum ochrany prírody v Bratislave.
   

Pisztráng Kör  

Határőr 7
9200 Mosonmagyaróvár, Maďarsko
www.pisztrangkor.hu

Združenie sa zameriava na zvyšovanie povedomia verejnosti o ochrane prírody pričom pracuje so školami, univerzitami, lesníkmi i vodohospodármi. Pôsobí v oblasti Szigetköz, kde riadi environmentálne centrum v Dunaszigete.

   

Donau-Auen Nemzeti Park

2304 Orth/Donau, Schloss Orth
Rakúsko
www.donauauen.at

Národný park so sídlom na zámkou v Orthe bol založený v roku 1996. V rámci projektu zastrešuje exkurzie pre verejnosť a školenia projektového personálu zamerané hlavne na manažment návštevnosti chránených území.