facebook youtube
sk | en | de | hu

Aktivity a výsledky

A. Prípravné aktivity, vypracovanie manažmentových a/alebo akčných plánov

A.1: Spracovanie programov starostlivosti pre vybrané Územia európskeho významu
- budú spracované 4 programy starostlivosti (pre ÚEV Horný les, Devínska jazero, Devínska Kobyla a Ostrovné lúčky), ktoré budú slúžiť ako podklad pre vhodný obnovný a ochranársky manažment cieľových biotopov 

vypracované 3 Programy starostlivosti: pre ÚEV Horný les, Devínska jazero, Devínska Kobyla

 - prebieha fáza pripomienkovania a prerokovávania 

  A.2: Spracovanie štúdie na ochranu trvaloudržateľného hospodárenia v lesných biotopoch

- štúdia má obsahovať návrhy najvhodnejších spôsobov obnovného manažmentu lesných biotopov (odstraňovanie inváznych druhov, výsadba pôvodných drevín a individuálna ochrana starých a vzácnych stromov pred ťažbou)
- štúdia je vypracovaná 

A.3: Spracovanie štúdie na obnovu lesostepí
- súčasťou štúdie je analýza historického vzniku a vývoja lesostepí v okolí Bratislavy, mapovanie lesostepí za účelom stanovenia stavu biotopov a výskytu indikačných druhov a návrh vhodného obnovného manažmentu lesostepí
- štúdia je vypracovaná

A.4: Spracovanie štúdie na obnovu pôvodných lúčnych biotopov
- obnovné štúdie (plány) budú vypracované pre lokality Abrod, Devínska Kobyla, Devínske alúvium Moravy a Devínske jazero a ich cieľom je zhodnotiť stav zachovania biotopov, stanoviť príčiny degradácie a navrhnúť najvhodnejšie spôsoby manažmentu
- štúdia je vypracovaná

A.5: Spracovanie štúdie na zavedenie pastvy hospodárskych zvierat
- štúdia má obsahovať návrhy vhodných metód a modelov pasenia pre jednotlivé lokality, druhovú skladbu pasúcich sa zvierat a návrhy miest pre prechodné držanie zvierat
- štúdia je vypracovaná

A.6: Spracovanie štúdie na revitalizáciu vybraných vodných a mokradných biotopov
-štúdia má navrhnúť prioritné lokality a spôsoby obnovy vodného režimu bočných ramien Dunaja a mokradných biotopov
- štúdia je vypracovaná

A.7: Spracovanie štúdie na revitalizáciu skalných biotopov a jaskýň
- štúdia overí vhodnosť navrhovaných potenciálnych lokalít a spôsob realizácie obnovných a ochranných opatrení skalných biotopov a jaskýň
- štúdia je vypracovaná

B. Nákup a/alebo dlhodobý prenájom pôdy

B.1: Dlhodobý prenájom pozemkov
- spolu bude dlhodobo prenajatých 70 ha pozemkov na dobu 30 rokov s cieľom zavedenia plánovaných obnovných a ochranárskych opatrení

- prvý prenájom pozemkov 4.2.2014

 - podpísané nájomné zmluvy s pozemkovými spoločenstvami Vojka, Dobrohošť, Kyselica  v projektovom území SKUEV Dunajské luhy

 - prebiehajúce aktivity na prenajatých pozemkoch: C.1 – odstraňovanie inváznych drevín,    C.1 – výsadba domácich druhov drevín, C.5 - revitalizácia mokradných biotopov

 C. Konkrétne ochranárske aktivity

C.1: Obnova pôvodného drevinového zloženia a zvyšovanie biodiverzity lesných biotopov
-cieľom je obnova pôvodného drevinového zloženia a zvyšovanie biodiverzity nasledovnými zásahmi do lesných porastov: odstraňovanie invazívnych druhov na 420 ha, výsadba 45 000 stromov pôvodných druhov drevín, vyznačovanie a ochrana 9 000 cenných stromov a modifikácia ťažby

a) výsadba domácich druhov drevín:

 Obdobie 2012 – 2014 – vysadených 36 000 domácich druhov drevín

 Obdobie 2015 – 2016 – vysadených 25 000 domácich druhov drevín

 Výsadba prebiehala najmä v území SKUEV Dunajské luhy. Vysádzané dreviny: Populus x canescens, Populus alba, Populus nigra, Quercus robur, Fraxinus angustifolius, Tilia cordata a Salix alba

 b) odstraňovanie inváznych rastlín

 Prvá etapa ukončená (2013 – 2014). Po dvoch zásahoch boli eliminované invázne dreviny, najmä Pajaseň žliazkatý v územiach SKUEV Dunajské luhy, SKUEV Bratislavské luhy a SKUEV Ostrovné lúčky na výmere 100 ha.

 Druhá etapa ukončená (2015 – 2016). Eliminácia inváznych rastlín v územiach SKUEV Dunajské luhy, SKUEV Bratislavské luhy a SKUEV Ostrovné lúčky. 

 c) Značenie a ochrana hodnotných stromov a modifikácia ťažby

 Od začiatku projektu prebieha intenzívna komunikácia s vlastníkmi a obhospodarovateľmi lesných porastov. Od roku 2015 je BROZ zapojená do prípravy programu starostlivosti o les, ktoré sa bude týkať najbližších 10 rokov.

 C.2: Obnova lesostepí

- obnovné aktivity budú zahŕňať odstraňovanie nežiaducich stromov a krov, lokálne aj mulčovanie a kosenie/odstraňovanie zarastenej vegetácie; 115 ha lesostepí bude obnovených a pripravených pre následný pravidelný manažment pasením

- práce prebiehajú od júna 2013 a boli realizované na územiach SKUEV Šúr, SKUEV Ostrovné lúčky, SKUEV Biskupické luhy, SKUEV     Bratislavské luhy a SKUEV Dunajské luhy (odstraňovanie inváznych drevín a bylín, mulčovanie, kosenie)  

C.3: Obnova tradičného manažmentu pôvodných lúčnych biotopov (DAPHNE)

- cieľom je praktická obnova 150 ha degradovaných biotopov suchomilných trávnatých porastov, bezkolencových a mokrých lúk a vytvorenie podmienok pre ich dlhodobé obhospodarovanie

- práce boli zahájené v roku 2015, kedy bola zrealizovaná 1. etapa v rámci území SKUEV  Abrod, SKUEV Devínske alúvium moravy,   SKUEV Devínske jazero a SKUEV Devínska  Kobyla.

 - práce zahŕňali: mulčovanie, frézovanie, kosenie, odvoz biomasy, injektáž inváznych drevín

 C.4: Obnova tradičnej pastvy hospodárskych zvierat

- pastva vhodne zostavenými stádami bude prebiehať na lokalitách Devínska Kobyla, Šúr, Ostrovné lúčky a Biskupické luhy za účelom obnovy zarastených nelesných biotopov, na tieto účely bude zakúpených 150 kôz, 100 oviec a 20 kráv, ktoré budú počas projektu spásať minimálne 185 ha lúčnych a lesostepných biotopov

- 2013 -  zahájenie pastvy na lokalitách SKUEV Šúr a SKUEV Devínska Kobyla

- 2014 -  pastva pokračuje na väčšej výmere a s väčším počtom zvierat

- 2015 - začiatok pastvy v SKUEV Biskupické luhy a vytvorenie nového stáda v rámci SKUEV Devínska Kobyla

- 2016 - začiatok pastvy v SKUEV Dunajské luhy

  C.5: Revitalizácia vybraných vodných a mokradných biotopov

- vhodnými hydrotechnickými opatreniami sa docieli zlepšenie vodného režimu mokradných a vodných biotopov na minimálne šiestich miestach, kľúčové je hlavne sprietočnenie bočných dunajských ramien (Devínske, Karloveské, Starohájske), odstránia sa tak migračné bariéry pre vodné živočíchy a vytvoria sa vhodné miesta pre rozmnožovanie rýb a obojživelníkov

- október 2014 – vydané stavebné povolenie na revitalizáciu Devínskeho ramena

- november 2014 – podpísaná zmluva s dodávateľom prác na Devínskom ramene

 - apríl 2015 – ukončenie revitalizácie Devínskeho ramena

 - 2015 – získavanie podkladov a prerokovávanie zámeru revitalizácie Karloveského ramena

 - máj 2016 – ukončenie revitalizácie Karloveského ramena

 -  2016 – zahájená revitalizácia mokradných biotopov v SKUEV Dunajské luhy – Dunajské Kriviny

-  2017 – ukončená 2. Časť revitalizácie v SKUEV Dunajské luhy – Dunajské Kriviny a v lokalite pri obci Dobrohošť

 C.6: Revitalizácia skalných biotopov a jaskýň

- opatrenia realizované na 1,67 ha majú zahŕňať lokálne odstraňovanie stromov a krov, vybudovanie bariér a prostriedkov na reguláciu pohybu turistov a  na najzraniteľnejších miestach bude prístup ľudí obmedzený úplne

- začiatok prác február 2013 na lokalite SKUEV Devínska Kobyla, odstránenie náletových drevín

 - 2016 – prípravné práce a získavanie podkladov pre revitalizáciu objektu Dolné prepadlé – SKUEV Homoľské karpaty

 - 2016 – zrealizovaná uzávera štôlne Medené Hámre v SKUEV Homoľské Karpaty

 - 2017 – opätovné sprístupnenie štôlne Slovinec pre netopiere

 C.7: Regulácia nežiaducich antropogénnych vplyvov na biotopy a druhy

- zlepší sa doterajší systém stráženia lokalít, rušenie druhov a negatívne vplyvy na cieľové biotopy budú zredukované po zavedení kontroly turizmu strážcami, súčasťou aktivity sú akcie zamerané na kontrolu a zamedzenie nelegálneho vjazdu vozidiel do chránených území, dobrovoľnícke akcie s verejnosťou zamerané na zber odpadkov, vyznačovanie hraníc chránených území a obnova turistickej infraštruktúry na Devínskej Kobyle

- permanentná činnosť dvoch profesionálnych strážcov prírody na projektových lokalitách

- obnova značenia hraníc prírodných rezervácií

- kontroly dodržiavania zákona so zástupcami policajného zboru

- akcie zameraná na zber odpadkov v prírodných rezerváciách

- zamedzenie vstupu áut na dvoch lokalitách SKUEV Ostrovné lúčky a SKUEV Devínska Kobyla

- osadenie informačných tabúl pre návštevníkov chránených území

- osadenie nových altánkov a lavičiek v SKUEV Devínska Kobyla

 - obnova chodníka na Devínske Kobyle

D. Povedomie verejnosti a propagácia výsledkov

D.1: Web stránka projektu
- široká verejnosť vrátane kľúčových ľudí získa prístup k informáciám o projektových aktivitách a výsledkoch prostredníctvom web stránky, ktorá bude sprístupnená v 4 jazykových verziách (SK, HU, DE, EN)

- webstránka spustená a pravidelne aktualizovaná

D.2: Komunikácia so stakeholdermi, organizovanie odborných workshopov a seminárov
- stretnutia s kľúčovými osobami vrátane workshopov a seminárov budú zorganizované so zámerom prediskutovať aktuálne ochranárske problémy, spojené s plánovanými projektovými aktivitami a zavádzaním vhodných foriem manažmentu

- pravidelná komunikácia s dotknutými subjektmi (vlastníci, užívatelia, odborníci, záujmové združenia, samospráva) 

- zorganizovaných 10 metodických workshopov 

- zrealizované tri 2-dňové exkurzie pre stakeholderov v Národnom parku Donau-Auen, v Prírodnej rezervácií Moravské luhy so        zameraním na ukážky pastvy a lesného hospodárenia v chránených územiach a v projektovom území SKUEV

   Dunajské luhy so zameraním na ukážky ochrany a obnovy lužných lesov v tomto území

  D.3: Zvyšovania povedomia o ochrane prírody a sústave NATURA 2000

- na lokalitách bude nainštalovaných 10 informačných panelov, náučné prvky a mapy, ktoré prispejú k zvýšeniu povedomia verejnosti o sústave NATURA 2000, čo prispeje k zlepšeniu ochrany a stavu samotných biotopov

-  inštalovaných 7 edukačných prvkov v území SKUEV Devínska kobyla

- inštalovaných 30 veľkých informačných panelov v rámci projektových území

- inštalovaných 20 malých informačných panelov  

 D.4: Publikácia informačných, vzdelávacích a propagačných materiálov

- za účelom zvýšenia povedomia rôznych cieľových skupín budú pripravené rôzne letáčiky, brožúry, mapy, nálepky, kalendáre, textilné tašky, trička či magnetky

- 2012 – vydanie projektového kalendára pre rok 2013

- 2013 – vydanie informačného letáku o projekte v 4 jazykových mutáciách

- 2013 – vydanie projektového kalendára pre rok 2014

- 2014 – tlač projektových nálepiek v rôznych jazykových verziách (viď časť - Na stiahnutie), vytlačené projektové nálepky v    rôznych jazykových verziách

- 2014 – finalizácia brožúry o projektovom území Szigetkoz (HU)

 - 2014 – tlač projektového kalendára pre rok 2015

 - 2015 – tlač tričiek a textilných tašiek s motívmi projektu

 - 2015 – tlač projektového kalendára pre rok 2016

- 2016  tlač projektových magnetiek

 - 2016 – dotlač projektových letákov

 - 2016 – tlač projektového kalendára pre rok 2017

- 2017 – dotlač projektových tričiek a tašiek

D.5: Vytvorenie komplexného výučbového programu pre školy (DAPHNE)

- budú vytvorené 4 vzdelávacie programy a viacero výučbových materiálov a pomôcok (pracovné zošity, náučné CD, mapy, pexeso...) pre vyučovanie v školách; zavedenie vzdelávacích programov podporí zvýšenie povedomia mladej generácie o ochrane prírody

- 2015 – vytvorené komplexný edukačný program

- 2016 – vytlačené pexeso, pracovné zošity

D.6: Inštalácia pozorovacích veží
- v projektovom území budú inštalované 3 pozorovacie veže za účelom vytvorenia možnosti pozorovať vtáctvo a iné živočíchy

- vytvorených 6 pozorovateľní v rámci projektového územia Szigetkoz (HU)

 - 2016 – inštalovaná pozorovacia veža v SKUEV Hrušovská zdrž (ŠOP SR)

D.7: Propagačné a dokumentárne filmy

-  budú natočené 2 filmy: vzdelávací prírodopisný film o sústave NATURA 2000 a film dokumentujúci priebeh projektu

- tvorba a propagácia záberov z prebiehajúcej realizácie projektových aktivít (facebook, www.broz.sk)

 - 2017 – vytvorenie dokumentárneho filmu o revitalizácii Karloveského ramena

 - 2017 – vytvorenie projektového filmu Bratislava – mesto uprostred prírody: premietnutý na festivale Hory a mesto 2017, kde bol aj ocenený a na festivale Ekotopfilm 2017

D.8: Školenia, tréningy a študijné výmenné pobyty pre projektový personál (NPDA)

-  zorganizovaný bude tréning pre projektový personál zameraný na manažment turizmu v chránených územiach

- 2013 – zrealizovaných študijný pobyt pre projektový personál v národnom parku Donau Auen
- 2014 – zrealizovaný študijný pobyt pre projektový personál v území Szigetkôz a SKUEV Devínska Kobyla

D.9: Prezentácie a exkurzie pre študentov a verejnosť, školenia učiteľov
- bude zorganizovaných 20 exkurzií a 10 prezentácií pre študentov, 7 exkurzií a 5 prezentácií pre verejnosť a 15 exkurzií ku Dňu Zeme

 - od začiatku projektu je organizovaných množstvo exkurzií a prezentácii zameraných na propagáciu projektových aktivít a projektových území 

D.10 Prezentácia projektu na konferenciách a v médiách

- projekt bude propagovaný na 5 konferenciách, uverejnených bude 7 tlačových správ, 35 printových a online článkov v médiách,    10 výstupov v rozhlase a 5 televíznych reportáži

- projekt bol propagovaný na 7 odborných konferenciách, 6 tlačových konferenciách, vyšlo 14 tlačových správ, 167 článkov  v printových a online médiách, 10 rozhlasové a 42 TV výstupov (august 2016)

- vzhľadom na lokalizáciu väčšiny aktivít priamo v Bratislave alebo v jej tesnej blízkosti, je kladený veľký dôraz na intenzívnu    komunikáciu plánovaných a realizovaných aktivít s médiami 

E.1 Manažment projektu

E.2 Účtovníctvo a finančný manažment projektu

E.3 Monitoring vplyvov manažmentových opatrení na cieľové biotopy (DAPHNE)
- monitoring vegetácie na vybraných projektových územiach je zameraný na sledovanie vplyvu manažmentových opatrení na skúmané rastlinné spoločenstvá

- prebieha monitoring biotopov zameraný na dokumentáciu zmien po revitalizačných opatreniach

E.4 Monitoring vplyvov manažmentových opatrení na vybrané druhy živočíchov
- monitoring živočíchov na vybraných projektových územiach je zameraný na sledovanie vplyvu manažmentových opatrení na skúmané spoločenstvá živočíchov

- prebieha monitoring vybraných živočíchov zameraný na dokumentáciu zmien po revitalizačných opatreniach

- 2014 finalizácia monitorovacej správy za obdobie 2012 – september 2014

E.5 Networking s inými projektmi
- bude zorganizovaných 10 návštev zahraničných projektových tímov so zameraním na výmenu skúsenosti v oblasti vhodného manažmentu lesných, nelesných a vodných biotopov

- 2012 – výmena skúsenosti a prezentácia projektu s CHKO České Středohoří

- 2012 – návšteva projektu LIFE+ Stepi lounského středohoří

- 2012 – výmena skúseností s pastevným manažmentom v hlavnom meste ČR, v Prahe

- 2012 – návšteva a výmena skúsenosti s projektom LIFE+ „Pannon gyepek élőhelykezelése magyarországon“, Maďarsko

- 2012 – výmena skúsenosti s pastvou v chránených územiach, OZ Manner, južná Morava

- 2013 – výmena skúsenosti s projektom zameraným na riečne revitalizácie LIFE “Lower Morava Floodplains”

- 2016 – networking s projektom LIFE11 NAT/SI/882

- 2017 - networking s projektom LIFE14/SK/001306

- 2017 - networking s projektom LIFE Revitalizácia nív Dolnej Moravy

- 2018 - networking vo Švajčiarsku

 E.6 Audit

E.7 Plán ochrany po ukončení projektu