facebook youtube
sk | en | de | hu

Základné informácie

Názov projektu: Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja
Ochrana vtáctva Podunajska 
LIFE07 NAT/SK/000707

Trvanie projektu: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2015

Zapojené krajiny: Slovensko a Maďarsko
Projektové územie: Chránené vtáčie územia Dunajské luhy a Szigetköz

Žiadateľ: 
Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)

Partneri projektu: 

Vodohospodárska výstavba, š. p. (VVB)
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava (PriF UK)
Severodunajské riaditeľstvo životného prostredia a vôd (EDUVIZIG), Maďarsko
Združenie ochrany prírody Szigetköz (SZITE), Maďarsko 


Rozpočet projektu: 
celkové náklady: 4 577 663 EUR
príspevok Európskej komisie: 2 288 831 EUR (50 %) 
vlastný príspevok: 2 288 832 EUR (50%)

Program LIFE.

NATURA 2000.