facebook youtube
sk | en | de | hu

Základné info a ciele

Názov projektu: Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho
a včelárika zlatého v dunajsko-moravskom regiónelogo
Projektová schéma: LIFE+, Príroda a Biodiverzita
Projektový akronym: LIFE BeeSandFish
Kód projektu: LIFE12 NAT/SK/001137 
Trvanie: 01/01/2014 – 31/03/2019
Rozpočet: 3 676 064 € (50 % z príspevku Európskej komisie)

 


 

Koordinujúci príjemca:  

    Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)

 

Pridružení partneri:

 -      Vodohospodárska Výstavba, š.p. (VVB)

-       Výskumný ústav vodného hospodárstva (VUVH)

 -      Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK)


Program LIFE
NATURA 2000

Prečo projekt realizujeme:

V minulosti poskytoval dunajsko-moravský región rôzne prirodzené hniezdne možnosti pre vtáctvo. V súčasnej dobe na tomto území brehuľa hnedá, rybárik riečny a včelárik zlatý nenachádzajú dostatok vhodných hniezdnych a potravných možností (biotopov). Prirodzené kolmé riečne brehy a kolmé steny vhodné na hniezdenie ako aj malé riečne ramená, mokrade ako potenciálne potravné biotopy degradovali v dôsledku regulácie tokov a spevňovania brehov kameňmi alebo betónom. Upúšťanie od tradičných foriem hospodárenia v krajine (pasenie dobytka a kosenie) spôsobilo, že zmizli vhodné miesta pre život hmyzu, ktorý je potravou brehule hnedej a včelárika zlatého.

Stanovené ciele:

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie stavu ochrany a populačných charakteristík cieľových druhov prostredníctvom obnovy nimi využívaných biotopov (potravných a hniezdnych). Projektové aktivity zahŕňajúce vhodné spôsoby obnovného manažmentu majú viesť k zlepšeniu podmienok pre tieto druhy vtákov v území, ochrane prírody celkovo a prírodných hodnôt v tomto regióne.

Čiastkové ciele a predpokladané výsledky projektu:

Kolmé hniezdne biotopy (riečne brehy, hlinito-piesčité a sprašové steny) budú obnovené na minimálne 1 750 m.

Kolmé hniezdne biotopy (riečne brehy, kolmé steny) budú ochránené ohradzovaním, uzatváraním prístupových ciest, umiestnením výstražných a zákazových tabúľ, redukciou vyrušovania človekom, kamerovým kontrolným systémom a sezónnou kontrolou ťažby piesku a štrku spolu na 15 lokalitách.

Vodné a mokradné biotopy budú obnovené na minimálne 8 lokalitách (3 riečne ramená na dĺžke 3 600 m a 5 mokradí spolu o rozlohe 13,2 ha).

Lesné biotopy budú obnovené na minimálne 30 lokalitách (výsadbou 20 000 stromov pôvodných druhov, vyznačovaním aspoň 1 500 starých a vzácnych stromov, ktoré tak budú ochránené pred ťažbou).

Trávnaté biotopy budú obnovené zavedením pastvy na minimálne 5 lokalitách, spolu na rozlohe 75 ha.

Obnovené trávnaté biotopy budú udržiavané ako lúky kosením na minimálne 3 lokalitách, spolu o rozlohe 25 ha.