facebook youtube
sk | en | de | hu

Aktivity projektu

V projekte budú realizované tieto aktivity, ktorých stručný popis je uvedený nižšie. Aktivity sú definované a označené podľa požiadaviek programu LIFE, cez ktorý je projekt financovaný. O výsledkoch aktivít budeme informovať priebežne na tejto stránke projektu.

A. Prípravné aktivity, vypracovanie manažmentových a/alebo akčných plánov

A.1: Odborná štúdia pre úpravu kolmých riečnych brehov a stien

- cieľom štúdie je zmapovanie potenciálnych lokalít v rámci celého projektového územia a následná špecifikácia miest vhodných pre obnovné zásahy; v prípade kolmých riečnych brehov (prvá časť) bude štúdia vypracovaná na základe aktuálnych meraní, historických záznamov a máp, literárnych údajov o hniezdení cieľových druhov a súčasných hydrologických pomerov; druhá časť štúdie sa bude venovať výberu najvhodnejších lokalít pre obnovu hlinito-piesčitých a sprašových stien mimo záplavového územia.

 A.2: Odborná štúdia pre sprietočnenie ramenných systémov

- štúdia vyberie vhodné ramenné systémy a/alebo riečne ramená pre obnovu vodného režimu. V rámci štúdie budú navrhnuté konkrétne revitalizačné opatrenia; v prípade potreby budú vyhotovené hydrologické a matematické modely; ako druhá časť tejto aktivity bude vypracovaná detailná technická dokumentácia pre realizáciu konkrétnych opatrení v teréne, vrátane geodetických meraní.

A.3: Odborná štúdia na obnovu a ochranu brehových porastov

- štúdia má za úlohu zmapovať potenciálne miesta pre výsadbu pôvodných druhov stromov v projektovom území, a to hlavne v blízkosti tokov. V rámci štúdie bude prebiehať tiež mapovanie výskytu starých vzácnych stromov v rámci rozsiahlej výsadby šľachteného topoľa a iných komerčne sadených druhov a lesných porastov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti oblastí s výskytom rybárika riečneho.

 A.4: Štúdia na obnovu potravných biotopov cieľových vtáčích druhov

- na základe tejto štúdie sa budú obnovovať potravné biotopy, ktoré v súčasnosti v území chýbajú v blízkosti hniezdisk cieľových druhov: mokrade, malé periodicky zaplavované terénne depresie, kosné lúky ako aj dobytkom spásané trávnaté biotopy.

B. Nákup a/alebo dlhodobý prenájom pôdy 

B.1: Výkup / prenájom pozemkov 

- na ochranárske účely bude zakúpených 65 ha a prenajatých 40 ha pozemkov, ktoré sú lokalizované na strategických miestach pre cieľové druhy – hniezdiská, potravné biotopy, odpočinkové miesta pre migrujúce druhy vtákov a okolie týchto miest; tieto pozemky zahŕňajú prirodzené biotopy alebo degradované oblasti s potenciálom obnovy

C. Konkrétne ochranárske aktivity 

C.1: Obnova kolmých riečnych brehov a stien ako hniezdnych biotopov

V 19. a 20. storočí bola na Slovensku veľká časť brehov Dunaja a Moravy opevnená lomovým kameňom alebo kamennou dlažbou, čo zapríčinilo stratu prirodzených hniezdnych biotopov pre brehule hnedé, rybáriky riečne a na niektorých miestach aj pre včeláriky zlaté, ktoré využívali vysoké obnažené kolmé riečne brehy podobne ako sprašové a pieskové obnažené terasy. Mnohé vhodné miesta boli zničené nadmernou sedimentáciou v dôsledku nešetrných zmien vodného režimu.

Našim cieľom je prostredníctvom tejto aktivity obnoviť prirodzené kolmé riečne brehy formou odstránenia kamenné resp. dlažbového opevnenie na niekoľkých úsekoch, v ktorých prirodzená erózia nijak negatívne nevplýva na činnosť človeka a v mnohých prípadoch môže byť prínosom pre pôvodné druhy živočíchov. Tieto opatrenia sú plánované aj v rámci hlavného toku Dunaja resp. Moravy. Druhá časť aktivity je zameraná na obnovu obnažených kolmých stien predstavujúcich prirodzené hniezdiská včelárika zlatého/ brehule hnedej v hlinito-piesčitých a sprašových terasách a valoch.

Uvedené úpravy zabezpečia zachovanie a prirodzenú obnovu hniezdnych biotopov a pomôžu znížiť degradáciu cieľových biotopov v dôsledku sedimentačných procesov. Takto obnovené riečne brehy budú udržiavané dynamikou toku samotného Dunaja, čo zabezpečí ich dlhodobé zachovanie a funkčnosť.

C.2: Sprietočnenie ramien/ ramenných systémov pre prirodzenú obnovu a  dlhodobé zabezpečenie hniezdnych možností kolmých riečnych brehov

Kompletná zmena vodného režimu ramien vnútrozemskej delty Dunaja v dôsledku ich oddelenia od hlavného toku (19. a 20. storočie) spôsobila stratu prirodzenej dynamiky a s ňou aj zánik niektorých biotopov dunajského riečneho ekosystému na Slovensku. Súčasne táto úprava zapríčinila postupnú degradáciu vedúcu vo väčšine prípadov k úplnému zániku hniezdnych možností cieľových druhov v dôsledku zvýšenej miery sedimentácie a následného zarastania prirodzených kolmých riečnych brehov.

Na základe výstupov z odbornej štúdie (A.2) a v súčinnosti s odborníkmi z rôznych oblastí (štátna ochrana prírody, vodohospodárstvo, zoológia, ekológia ai.) bude obnovený vodný režim niekoľkých pôvodne tečúcich bočných ramien Dunaja resp. celých ramenných systémov. Na základe podrobných technických dokumentácií budú prepojené izolované úseky ramenných systémov, bočné ramená budú napojené na hlavný tok Dunaja, odstránené resp. upravené budú aj existujúce bariéry v toku. Tieto opatrenia pomôžu obnoviť prirodzenú dynamiku vodného režimu, čo povedie postupne k prirodzenej obnove a predovšetkým dlhodobému udržaniu hniezdnych biotopov cieľových druhov s pozitívnym efektom pre mnohé pôvodné dunajské druhy živočíchov a rastlín. Nakoľko množstvo potenciálnych lokalít presahuje možnosti tohto projektu, pre obnovu budú vybrané tie s najväčším potenciálom.

C.3: Obnova a ochrana brehových porastov v hniezdnych biotopoch rybárika riečneho

Charakter mnohých brehových porastov sa v dôsledku radikálnych zmien vodného režimu významne zmenil. V dôsledku straty dynamiky toku už nedochádza k prirodzenej erózii brehov a jej vplyvu na brehové porasty vrátane tvorby hniezdnych možností pre rybáriky riečne. V dôsledku nedostatku odhalených kolmých brehov bol rybárik nútený nájsť si alternatívne spôsoby hniezdenia v koreňových systémoch vyvrátených starých stromov. Vhodný brehový porast tak dokáže tomuto druhu poskytnúť sekundárne možnosti pre hniezdenie ako aj získavanie potravy (postriežky na konároch nad hladinou). Intenzívne lesné hospodárenie však významne zredukovalo výskyt prirodzených brehových porastov a spôsob hospodárenia v tesnej blízkosti ramenných systémov a mokradí negatívne vplýva na ich charakter ako aj dôležitú biologickú funkciu.

V rámci tejto aktivity budú vyhľadávané a následne značené pôvodné staré stromy nachádzajúce sa priamo alebo v tesnej blízkosti brehových porastov. Zaznamenávané budú aj vyvrátené stromy, ktorých zachovanie bude komunikované s vlastníkmi/ užívateľmi uvedených porastov/ pozemkov. Cieľom je čo najviac takýchto stromov ochrániť pred ťažbou resp. odstránením a to predovšetkým v oblastiach, kde nie je možné inými opatreniami obnoviť prirodzené biotopy tohto druhu. Pre zlepšenie stavu prirodzených brehových porastov budú odstraňované kry a invázne druhy drevín, ktoré svojím hustým zárastom znemožňujú využitie brehu na zahniezdenie cieľových druhov. Následne budú vysadené vhodné skladby pôvodných druhov drevín v okolí riečnych ramien v územiach.

C.4: Obnova potravných biotopov

V rámci tejto aktivity je plánovaná obnova potravných biotopov nachádzajúcich sa v blízkosti hniezdisk cieľových druhov. Pozornosť bude venovaná obnove malých mokradí, močiarov, terénnych depresií a trávnatých kosných ako aj spásaných porastov (podporou pasenia a obnovy nížinných lúk).

Mokrade budú obnovované na miestach predošlých močaristých oblastí, ktoré boli vysušené človekom, alebo budú vytvorené nové v blízkosti hniezdisk. Mokrade sa obnovia otvorením pôvodných vtokových oblastí, ktoré boli zasypané alebo vyhĺbením nových prívodných kanálov resp. úpravou nápustných objektov ak je to nevyhnutné. Technické objekty (stavidlá) budú slúžiť na zadržanie vody a reguláciu vodnej hladiny.

Okrem toho bude v rámci tejto aktivity sledovaná potravná preferencia včelárika zlatého ako aj možný vplyv kolónií tohto druhu na včelstvá. Na základe výsledkov tohto prieskumu ako aj sumarizáciou známych údajov z literatúry budú definované odporúčania pre chovateľov včiel.

C.5: Ochrana hniezdisk cieľových druhov

Ochrana hniezdisk bude prebiehať viacerými spôsobmi: ohradzovanie hniezdisk, uzatváranie prístupových ciest k hniezdiskám, inštalácia výstražných a zákazových tabúľ, umiestnenie bezpečnostného kamerového systému a monitoring a sezónna regulácia ťažby piesku a štrku. Tieto opatrenia majú za úlohy obmedziť ľudskú činnosť v lokalitách, kde hniezdia tieto vzácne druhy vtákov a tak zabezpečiť ich úspešné hniezdenie.

D. Monitoring vplyvu projektových aktivít

D.1: Monitoring projektových druhov a vplyvu projektových aktivít

1) podrobný monitoring populácií cieľových druhov sa uskutoční v rámci projektových území pred realizáciou revitalizačných opatrení. Výstupy tejto časti monitoringu budú charakterizovať stav populácií pred realizáciou revitalizačných opatrení. Následne po začiatku realizácie obnovných opatrení bude prebiehať každoročne mapovanie populácií cieľových druhov vrátane monitoringu stavu vhodných hniezdnych biotopov a sčítania hniezdnych párov. Výsledky tohto monitoringu budú viazané na lokality, na ktorých sa budú realizovať jednotlivé opatrenia a budú slúžiť pre vyhodnotenie prínosu realizovaných aktivít.

2) sledovanie potravného správania a zloženia potravy u včelárika zlatého za použitia neinvazívnych metód

3) v obnovených vodných a mokradných biotopoch bude priebežne monitorované druhové zastúpene rýb ako indikátorov ekologického stavu daných lokalít. Podobne ako monitoring cieľových druhov aj v tomto prípade bude sledovaný stav pred realizáciou opatrení ako aj po ich ukončení.

D.2: Monitoring socio-ekonomických dopadov projektu

Aktivity projektu budú realizované na piatich lokalitách (CHVÚ). Ich povaha ovplyvní spektrum socio-ekonomických indikátorov. Monitoring socio-ekonomického dopadu projektových aktivít vypracujú odborníci štandardnými metódami a vyhodnotený bude za použitia adekvátnych štatistických metód. Po skončení projektu bude možné zistiť ako sa zmenila atraktivita územia nie len pre turistov, ale aj miestnych obyvateľov. Výsledkom tejto aktivity bude monitorovacia správa mapujúca socioekonomický dopad projektových aktivít na miestnu ekonomiku a populáciu.

E. Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu

E.1: Web stránka projektu

Prostredníctvom web stránky v 3 jazykových mutáciách (SK, AJ, MJ) bude mať možnosť sa široká verejnosť, odborníci, študenti ale aj zástupcovia zainteresovaných skupín obyvateľov (stakeholderov) oboznámiť s informáciami o projektových aktivitách a výsledkoch ako aj cieľových druhoch a projektovom území.

E.2: Komunikácia a stretnutia so stakeholdermi

V rámci aktivity budú zorganizované stretnutia so všetkými relevantnými skupinami zainteresovaných obyvateľov (stakeholderov) ako sú zástupcovia obcí, vlastníci a užívatelia pôdy) a štátnymi orgánmi (obvodné a krajské úrady životného prostredia, obvodné a krajské lesné úrady, štátna a obecná polícia, SIŽP atď.). Na týchto stretnutiach budú riešené aktuálne ochranárske problémy projektového územia, ktorých riešenie je v kompetencii zahrnutých organizácií. Táto aktivita bude realizovaná pravidelne počas celého obdobia trvania projektu.

E.3: Inštalácia informačných panelov

Celkovo 10 informačných panelov bude umiestnených na strategických lokalitách projektového územia. Panely budú poskytovať komplexné informácie o projektových aktivitách, lužných ekosystémoch a ich vtáčích obyvateľoch. Doplnené budú tiež údaje o miestnej ochrane prírody, hlavne v súvislosti s implementáciou smernice o vtákoch a biotopoch. Informácie budú prednostne v slovenskom jazyku, ale taktiež v maďarskom, nemeckom či anglickom jazyku a to predovšetkým v prípadoch/ lokalitách kde to bude vhodné. Táto aktivita bude realizovaná postupne počas celého trvania projektu. Panely budú obsahovať aj informácie o sieti NATURA 2000, vrátane loga NATURA 2000, ako aj programu LIFE+ a informácie o jeho dôležitosti a úlohe v ochrane európskej krajiny a prírodného dedičstva.

E.4: Publikácia informačných, vzdelávacích a propagačných materiálov

Za účelom zvýšenia povedomia rôznych cieľových skupín budú pripravené letáky, brožúry, nálepky, kalendár, pexeso a mnohé ďalšie materiály. Brožúry a letáky budú publikované v slovenčine, angličtine a maďarčine.

Informačné materiály budú zostavené hlavne so zameraním na odbornú verejnosť a expertov v danej oblasti, členov dotknutých inštitúcií (zamestnanci úradov, štátnej ochrany prírody, členovia iných mimovládnych organizácií), ktorí môžu ťažiť zo skúseností a výsledkov získaných v rámci projektu. Informačné materiály budú koncipované tak, aby boli prínosom aj pre stakeholderov ako sú lesníci, farmári, včelári, vlastníci a užívatelia pozemkov, miestni obyvatelia, poľovníci, atď.).

Vzdelávacie a propagačné materiály budú distribuované taktiež širšej verejnosti (vrátané detí a študentov), so zameraním hlavne na návštevníkov území NATURA 2000, so snahou vysvetliť im vplyv ich správania na cenné biotopy a druhy chránených území.

E.5: Natočenie dokumentárneho filmu o projektových druhoch a lokalitách

V rámci projektu bude pripravený dokumentárny film zameraný na cieľové druhy projektu ich vzťah k prostrediu a ohrozenia, ktoré ovplyvňujú ich populácie. Vo filme chceme verejnosti priblížiť základnú biológiu druhov, ukážeme ich ekologické nároky a požiadavky na prirodzené biotopy, v ktorých žijú. Súčasťou filmu budú príklady optimálneho biotopu, ale aj negatívne faktory a činnosti spôsobujúce ich ohrozenie a pokles početnosti populácie. Vo filme bude zachytená situácia jednotlivých biotopov pred ich obnovou, ukážky z revitalizačných prác a pre porovnanie stav biotopov po ich obnove. Prostredníctvom dokumentu chceme prezentovať súčasnú situáciu týchto druhov a ich biotopov (hniezdnych a potravných) v dunajsko-moravskej oblasti a zdôrazniť potrebu ich ochrany. Časť filmu sa bude venovať LIFE+ projektu, jeho cieľom, dosiahnutým úspechom, obnovným opatreniam, monitoringu naplnenia cieľov a celkovo konceptu siete NATURA 2000. Film bude prezentovaný v médiách, na webstránke, distribuovaný na DVD pre verejnosť a stakeholderov. Plánovaná je jeho produkcia v troch jazykových verziách (SK, EN, HU).

E.6: Interaktívna putovná výstava

Výstava bude širokej verejnosti veľmi efektívnym spôsobom prezentovať dôležitosť ochrany cieľových druhov a ich biotopov. Zameraná bude na ekológiu rybárika riečneho, brehule hnedej a včelárika zlatého. Pútavým spôsobom priblíži zaujímavosti z ich života – hniezdenia, migrácie, hľadania potravy a súčasne návštevníkom vysvetlí špecifické nároky jednotlivých druhov na ich hniezdny a potravný biotop. V rámci výstavy budú prezentované aj základné faktory ohrozujúce život týchto vtákov. Výstava bude obsahovať rôzne interaktívne prvky určené pre rôzne vekové kategórie. Súčasťou výstavy bude interaktívny hra, v rámci ktorej sa na chvíľu návštevníci ocitnú v koži rybárika/ včelárika alebo brehule.

Výstava bude mať putovný charakter – počas projektu bude nainštalovaná na viacerých miestach v rámci Slovenska, Maďarska príp. Českej Republiky alebo Rakúska v prvej fáze predovšetkým na miestach, ktoré sú nejakým spôsobom spojené s projektovým územím. Postupne bude výstava putovať po všetkých významných centrách, ktoré majú podobné aktivity v svojom programe a súčasne sa zameriavajú na ekovýchovu a popularizáciu ochrany prírody vrátane cezhraničného regiónu.

E.7: Prezentácie a exkurzie pre študentov a verejnosť

V tejto aktivite budú zrealizované početné prezentácie a terénne exkurzie pre študentov a širokú verejnosť. Exkurzie budú organizované s odbornými sprievodcami, ktorí budú garantovať výbornú úroveň exkurzií, informácií o projekte, projektovom území, cieľových druhoch, ale aj o systéme chránených území NATURA 2000 ako aj o cieľoch a možnostiach poskytnutých Európskou Komisiou v rámci nástroja LIFE. Kvalita a skúsenosť prednášajúcich a sprievodcov zabezpečia účastníkom podujatí kvalitné informácie a príjemné zážitky (odborný výklad, odpovede na ich otázky, sprevádzanie po najatraktívnejších prírodných lokalitách v rámci projektového územia, pozorovanie divokej prírody, atď). Sprievodcovia budú počas exkurzií zároveň dohliadať na dodržiavanie pravidiel správania sa v prírode. Pre jednotlivé skupiny účastníkov budú zvolené odlišné náročnosti a dĺžka prednášok a v prípade exkurzií budú vybrané trasy s rôznym stupňom náročnosti. V ponuke budú aj atraktívne exkurzie loďou alebo na bicykloch spojené s pozorovaním vtákov.

Počas prezentácií pre študentov a verejnosť bude použitá moderná audiovizuálna technika (slide show, zvuky prírody, video záznamy). Prednášky pre študentov budú okrem informácií o projekte a sieti NATURA 2000 obsahovať aj informáciu o cieľových druhoch a ich biológii a budú vedené atraktívnou formou – vrátane demonštrácie základného výskumu, určovania druhov, vtáčích parazitov, atď.

Táto aktivita bude implementovaná počas celého trvania projektu.

E.8: Prezentácia projektu na konferenciách a v médiách

Táto aktivita má dva hlavné bloky: (1) propagácia projektu na konferenciách a (2) v médiách. Projekt bude propagovaný odbornému publiku na konferenciách a odborných stretnutiach, a verejnosti prostredníctvom médií. Propagácia projektu, jeho cieľov, metód a ochranárskych úspechov je užitočná pre získanie vyššej podpory implementácie projektu u miestnej populácie a na celkové zvýšenie povedomia verejnosti. Konferencie sa budú konať v projektových krajinách ale aj inde v zahraničí. Budú zavedené pravidelné kontakty s médiami – novinami, časopismi, rádiami, televíziami a na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Informácie pre tlač budú publikované pravidelne formou tlačových správ, mediálnych brífingov, interview, reportáží z terénu atď. Toto množstvo mediálnych výstupov bude propagovať projekt a jeho ciele. Táto aktivita bude realizovaná počas celého trvania projektu. Mediálne výstupy budú aktualizované aj na webovej stránke projektu.

F. Celkový manažment projektu

F.1: Manažment projektu

V rámci tejto aktivity bude zabezpečený celkový manažment projektu prostredníctvom projektového manažéra, asistenta a ďalších pozícií v projekte. Projektoví pracovníci budú zamestnaní počas celej doby trvania projektu. Externí subdodávatelia, poskytovatelia tovarov a služieb budú vyberaní verejnými tendrami podľa rozvrhu realizácie projektu. Projektová kancelária bude sídliť v Bratislave. Na začiatku projektu bude zo zástupcov projektových partnerov a zástupcov Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, nezávislej vedeckej autority, ministerstva životného prostredia SR a najdôležitejších stakeholderov (napr. SVP, š.p.) menovaný Riadiaci výbor projektu, ktorí bude dohliadať na celý priebeh realizácie projektu.

F.2: Účtovníctvo a finančný manažment projektu

Táto aktivita je potrebná pre zabezpečenie celkového účtovníctva projektu a prípravu účtovníckych podkladov pre monitorovacie správy a reporty projektu rovnako ako podkladov pre audit.

F.3: Networking s inými projektmi a inštitúciami

Táto aktivita je zameraná na budovanie kontaktov personálu projektu s personálom podobných prebiehajúcich a ukončených projektov. V rámci vzájomných návštev si projektový personál vymení skúsenosti s realizáciou rôznych prístupov k riešeniu podobných ochranárskych problémov a zváži možnosti, negatíva a pozitíva navrhovaných projektových aktivít. V rámci kontaktov má možnosť rôzne prístupy prediskutovať so skúsenejšími alebo menej skúsenými partnermi a tak sa vyvarovať neúspechom navrhovaných aktivít v rámci tohto projektu alebo naopak pomôcť partnerským projektom predchádzať ich neúspechom a chybám. V rámci tejto aktivity budú nadviazané kontakty s podobnými projektmi zameranými na ohrozené vtáčie druhy, rieky, mokrade a lužné lesy a uskutočnia sa projektové návštevy. Pre networking budú vybrané chránené územia s podobnými problémami, prírodnými podmienkami a socioekonomickým pozadím. Preto budú uprednostňované projekty pozdĺž rieky Dunaj a Morava. Navrhované projektové riešenia budú konzultované s expertmi z iných projektových území. Mnohé skúsenosti budú odovzdané aj kľúčovým stakeholdrom a úradom. Táto aktivita bude realizovaná počas celého trvania projektu.

F.4: Audit

Všetky finančné výkazy pre Európsku komisiu budú overené  nezávislým audítorom. Táto aktivita bude realizovaná počas celého trvania projektu od nominácie nezávislého audítora.

F.5: Plán ochrany po ukončení projektu

Na konci projektu bude pripravený dokument – „Plán ochrany po ukončení projektu“, ktorý bude popisovať pokračovanie projektových aktivít po ich finalizácii tak, aby bola zabezpečená dlhodobá ochrana zrealizovaných opatrení a cieľových druhov a ich biotopov v projektovom území.