facebook youtube
sk | en | de | hu

Növényvilág és él?helyek

*91E0 – Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas k?ris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterd?k (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – a projekt területén többnyire kis számban, f?leg a Duna-ágak partjain, terepdepressziókban és megközelíthetetlen kisebb szigeteken fordul el? 

91F0 – Keményfás ligeterd?k nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevisés Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifola fajokkal (Ulmenion minoris) – természetesen a projektterület nagyobb részét foglalnák el, de az euro-amerikai nyárfa telepítésével lehet?ségei korlátozottak

*91G0 – * Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeá-val és Carpinus betulusszal – a csak néhány kisebb területen fordul el? 

*91H0 – 91H0 * Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel – a csak néhány kisebb területen fordul el? 

3130 – Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea vegetációval – nagyon értékes biotóp néhány holtág környékén

3150 – Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharitionnövényzettel – ez a biotóp holtágakban, de mesterséges vízterületeken is elterjedt

3260 – Alföldekt?l a hegyvidékekig el?forduló vízfolyások Ranunculion fluitantisés Callitricho-Batrachion növényzettel 

3270 – Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri és részben Bidentionnövényzettel

6210 – Meszes alapk?zet? féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) (* fontos orchidea-lel?helyek) – dunai erd?sztyepp – Asparago-Crataegetum

6510 – Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis


A többi területet hibrid nyárfaültetvények, szántóföld, sás és nád, különböz? monokultúrás fafajták (más mint a hibrid nyárfa) és növény nélküli területek borítják (többnyire vízterületek). 

A területen jelent?s orchideapopulációk fordulnak el?, mint például: Orchis militaris, Orchis coriophora, Orchis ustulata, Spiranthes spiralis, Urtica kiovensis, Vitis sylvestris, Scilla vindobonensis, Stratiotes alloides és Hippuris vulgaris.