facebook youtube
sk | en | de | hu

Rastlinstvo a biotopy

Projekt svojimi aktivitami prispieva k ochrane nasledovných biotopov:

*91E0 – Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – v projektovom území zväčša fragmentárne, najmä na brehoch ramien, v terénnych depresiách a na neprístupných ostrovčekoch

91F0 – Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy (Ulmenion minoris) – prirodzene by zaberali asi väčšinu projektového územia, avšak výrazne redukované pri zriaďovaní plantáží euroamerických topoľov

*91G0 – Dubovo-hrabové lesy panónske – v území iba okrajový výskyt na nepatrnej ploche

*91H0 – Teplomilné submediteránne dubové lesy – v území iba okrajový výskyt na nepatrnej ploche

3130 – Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae alebo Isoeto–Nanojuncetea – veľmi vzácny biotop niektorých dobre zachovalých mŕtvych ramien

3150 – Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharion– biotop rozšírený v rôznych typoch mŕtvych ramien aj na umelých vodných plochách

3260 – Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantisCallitricho–Batrachion 

3270 – Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzovChenopodion rubri p. p. Bidention p. p. 

6210 – Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s významným výskytom druhov čeľade Orchidaceae – dunajská lesostep –Asparago-Crataegetum

6510 – Nížinné a podhorské kosné lúky 


Zvyšné územie je pokryté hybridnými topoľovými plantážami, ornou pôdou, ostricovými a trstinovými porastami, monokultúrami rôznych drevín (inými ako hybridné topole), a územia bez vegetácie (väčšinou vodné plochy).

V území sa vyskytujú významné rastlinné populácie orchideí vstavač vojenskýOrchis militaris, vstavač ploštičný Orchis coriophora, vstavač počerný Orchis ustulata, pokrut jesenný Spiranthes spiralis, pŕhľava kyjevská Urtica kioviensis, vinič lesný Vitis sylvestris, scila viedenská Scilla vindobonensis, rezavka aloovitá Stratiotes aloides a truskavec obyčajný Hippuris vulgaris.