facebook youtube
sk | en | de | hu

Obnova a manažment dunajských lužných biotopov - LIFE14 NAT/SK/001306

Tento projekt sa na Slovensku týka rozsiahleho územia dunajských ramien v oblasti Dobrohošť – Sap, Kľúčovského a Číčovského ramena, Čilizkého potoka, a mokradí v alúviách rieky Váhu, Ipľa a Dunaja. V Maďarsku sa projekt týka územia Národného parku Dunaj - Ipeľ.

Spoločným menovateľom všetkých opatrení, ktoré budú v projekte realizované je:  zabezpečiť dostatočné množstvo vody pre tieto čoraz viac vysychajúce oblasti a zabezpečiť vhodný vodný režim pre tu pôvodné druhy rastlín a živočíchov. Ak sa podarí zabezpečiť tieto podmienky v projekte navrhovanými opatreniami -zásoby podzemnej vody v okolí týchto mokradí sa prirodzene doplnia, čo je ďalší významný prínos tohoto projektu. 

Medzi hlavnými plánovanými opatreniami sú – rekonštrukcia alebo vybudovanie technických objektov v ramennej sústave – prehrádzok, napájacích objektov, priepustov a pod. Opatrenia budú navrhnuté v úzkej spolupráci s VÚVH, VVB š.p. a SVP š.p.

Očakávané výsledky:

-       Minimálne 5 technických objektov v ramenách  bude zrekonštruovaných alebo vybudovaných tak aby bol dosiahnutý čo najväčší ekologický prínos (dostatok vody a vhodný vodný režim).

-       Vodný režim sa zlepší na 1850 ha v ramennej sústave Dunaja.

-       Minimálne 2 izolované bočné ramená budú znovu pripojené k toku Dunaja.

-       Ramená budú obnovené v celej svojej dĺžke 4500 m (odstránené rôzne bariéry – nánosy, zvyšky po ťažbe, a pod., ktoré bránia prúdeniu vody).

-       Bude zasadených minimálne 57 500 stromov.

-       Vodou oživené ramená a mokrade budú schopné fixovať CO2 z ovzdušia a tým znižovať dopady zmeny klímy (návratnosť investície do takto obnovených mokradí je podľa odhadov odborníkov 100 násobne vyššia voči bežným mitigačným opatreniam na znižovanie dopadov zmeny klímy).

-       Zlepší sa stav ochrany vzácnych druhov rastlín, živočíchov a biotopov lužných lesov a mokradí v projektovej oblasti (patriacich do siete NATURA 2000), zlepší sa protipovodňová ochrana územia.

Projekt tohto rozsahu  zatiaľ nebol na Slovensku realizovaný a bude slúžiť ako modelový príklad pre ďalšie podobné projekty v budúcnosti.