facebook youtube
sk | en | de | hu

Rybár riečny (Sterna hirundo)

rybár riečny (Sterna hirundo)   foto:Harvančík

Smernica o vtákoch – Príloha I.

Veľkosť populácie v projektovom území – 200 párov.

Hniezdič a stály vták.

Stav ochrany – priaznivý.

Rybáre riečne hniezdia na niekoľkých ostrovoch Hrušovskej zdrže, ktoré sú pravidelne udržiavané za účelom udržania vhodných hniezdnych možností pre rybára riečneho. Ďalším krokom pre ochranu rybára riečneho by malo byť zlepšenie potravných možností.

Rybár riečny hniezdi len na niekoľkých ostrovoch Hrušovskej zdrže. Do polovice 20. storočia hniezdil na štrkových brehoch rieky a ramien a následne sa populácia presunula na umelé vodné plochy. Je potrebná obnova prirodzených hniezdnych biotopov (štrkové brehy). Nie je však zatiaľ známy spôsob efektívnej obnovy týchto biotopov a možné riešenia sú nad rámec finančných možností tohto projektu LIFE+. V rámci tohto projektu bude však realizované zlepšenie potravnej základne rybára riečneho.