facebook youtube
sk | en | de | hu

Vyhlásenie súťaže Dunajský majster umenia 2015

Dunajský Majster Umenia 2015

12. ročník medzinárodnej súťaže

Zapoj sa!

 

   Osláv s nami medzinárodný Deň Dunaja (Danube Day), pomôž chrániť Dunaj a vyhraj hodnotné ceny v medzinárodnej dunajskej súťaži Dunajský majster umenia! V minulom roku mala súťaž Dunajský majster umenia veľký úspech a teraz máš možnosť zapojiť sa do ďalšieho ročníka aj ty!

Vyzývame všetky deti (detské kolektívy), aby sa vytvorením umeleckého diela inšpirovaného Dunajom, jeho prírodou a vzťahom človeka k tejto prekrásnej rieke zapojili do tejto medzinárodnej súťaže. Súťaž spája deti zo 14-ich krajín, cez ktoré Dunaj preteká, už od roku 2004.

Medzinárodná školská súťaž Dunajský majster umenia 2015

Dunaj so svojimi prítokmi predstavuje jeden z najdôležitejších riečnych systémov v Európe. Jeho povodie spája 19 krajín, čo predstavuje najväčšie medzinárodné riečne prepojenie na svete.

Celoeurópsky význam tejto rieky bol potvrdený aj podpisom Dohody o ochrane rieky Dunaj dňa 29. júna 1994, kedy bola odštartovaná široká spolupráca štátnych, mimovládnych a vedeckých inštitúcií ako aj priemyselných spoločností, ktoré rieka spája. Od roku 2004 oslavujú obyvatelia takmer celej Európy 29. jún ako medzinárodný Deň Dunaja.

Súčasťou každoročných osláv je aj umelecká súťaž – Dunajský majster umenia, ktorá je určená pre deti zo všetkých podunajských krajín.

 

Všeobecné informácie k súťaži:

Súťaž vyhlasuje Globálne vodné partnerstvo pre strednú a východnú Európu (GWP CEE) a Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj (ICPDR).

Organizátorom súťaže na Slovensku je Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), ktoré sa stará o ochranu prírody nielen v okolí Dunaja.

Cieľom súťaže je vytvoriť originálne umelecké dielo výhradne z prírodných materiálov na tému Dunaj.

Okrem pekných a hodnotných cien budú víťazi odmenení titulom „Dunajský majster umenia roku 2015“.

Vyhraj skvelé ceny!

Súťaž pozostáva z dvoch kôl – (1) národného a (2) medzinárodného. Národné kolo bude prebiehať v každej zúčastnenej krajine a víťazi dostanú hodnotné ceny. Víťazi národných kôl postupujú do medzinárodného kola. Tvorcovia najlepších diel budú vyhlásení za Dunajských majstrov umenia a odmenení  cenami pre nich samých alebo pre ich školu, krúžok alebo organizáciu, do ktorej patria. Víťazi slovenského kola získajú pekné vecné ceny ako plavbu loďou po Dunaji, knihy o prírode, DVD, ekologické hračky, tričká, hrnčeky a mnohé iné s tematikou ochrany prírody. Ceny, ktoré môžu žiaci získať v medzinárodnom kole sú napr. laboratórne sady pre svoju školu, podvodné kamery a mnohé iné.

Pre koho je súťaž určená:

•          žiaci základných škôl vo veku 6 až 16 rokov z krajín nachádzajúcich sa v povodí rieky Dunaj

•          skupiny tvoriace 1 dielo by mali mať 2-10 členov

 

Úloha pre žiakov:

Skupiny žiakov majú vytvoriť environmentálne umelecké dielo inšpirované Dunajom, jeho prírodou a vzťahom človeka k tejto prekrásnej rieke a jeho sile! Žiaci na tvorbu diela využijú výhradne prírodný materiál, ktorý nájdu pri rieke a v jej okolí, pričom priestorové dielo by malo byť kompozične umiestnené priamo na brehu rieky. Môže to byť socha, obraz, mozaika alebo koláž vyrobená z prírodných materiálov ako naplavené drevo, kamienky, trstina, mušle, ulity, blato a podobne. Deti by sa pri práci mali zamyslieť nad tým, čo pre nich znamená rieka Dunaj a ilustrovať to prostredníctvom svojich trojrozmerných výtvorov.

Tohto ročná téma súťaže je „Najväčší Dunajský Karneval“ a vyzývame účastníkov, aby sa nechali inšpirovať svojim okolím a zakomponovali do svojich unikátnych masiek materiály nájdená pri riekach. Vítané sú aj video-záznami z priebehu tvorby masiek (možnosť nahrať na vlastný mobil a zavesiť na náš Facebook - Dunajský majster umenia a zbierať likes!).

Do súťaže nebudú zaradené: kresby a maľby na papieri, stenách, chodníkoch, piesku alebo akomkoľvek inom povrchu!

 

Ako sa môžete zapojiť?

•          úlohou kolektívu je zorganizovať do 10.6. 2015 výlet k Dunaju alebo jeho prítoku a vytvoriť a odfotografovať umelecké dielo inšpirované okolitým prostredím

•          následne je potrebné farebnú fotografiu zaslať na adresu BROZ, buď klasickou poštou alebo e-mailom (broz@broz.sk). Minimálna veľkosť fotografie je 1MB v JPEG formáte. Vytlačené fotografie musia byť veľkosti minimálne 25 x 20 cm na štandardnom lesklom alebo matnom povrchu

•          posledný možný dátum na prihlasovanie do súťaže je 10.6.2015

 

Výber víťaza:

Porota bude pozostávať z národných zástupcov všetkých ICPDR krajín (jeden za každú krajinu). Pre účely férového posudzovania budú mať prihlásené diela zatajený pôvod. Výsledok hodnotenia porotcov je konečný. Víťaz bude upovedomený e-mailom. Ceny nie je možné vymeniť ani nahradiť peňažnou odmenou. Zamestnanci  GWP CEE a ICPDR, ako aj ich blízki rodinní príslušníci sú zo súťaže vylúčení. Súťaž je určená pre deti vo veku 6 až 16 rokov. Zapojením sa do súťaže dávajú účastníci súhlas na použitie svojho mena a obrazového materiálu pre publikačné účely.

Najúspešnejší tvorcovia budú pozvaní na celoslovenskú dunajskú oslavu. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční dňa 20. júna 2014 v Bratislave za spoluorganizácie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

 

Viac infoi aj na - http://www.gwp.org/en/GWP-CEE/gwp-cee-in-action/events/Danube-Day-2015/