facebook youtube
sk | en | de | hu

Ochrana bratislavských lesov

Zapájanie verejnosti do ochrany lesov v Bratislavskom lesoparku

BLP predstavuje jedinečné prírodné prostredie v tesnom kontakte s veľkou aglomeráciou hlavného mesta. Ešte stále veľmi zachovalá príroda vytvára rekreačné zázemie, aké nám môže väčšina európskych miest iba závidieť. Hlavným poslaním BLP je poskytovať zdravé, biologicky a esteticky hodnotné prostredie pre oddych, rekreáciu, výchovu a vzdelávanie obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy i okolitých miest a obcí, umožňovať dlhodobú nerušenú existenciu všetkých pôvodných lesných i nelesných ekosystémov, spoločenstiev, druhov rastlín a živočíchov a v plnom rozsahu plniť ostatné ekologické a environmentálne funkcie lesov.

Pre ochranu prírody bratislavského regiónu má BLP veľký význam. Tvorí súčasť dvoch chránených krajinných oblastí – CHKO Malé Karpaty a CHKO Dunajské luhy. Nachádza sa v ňom 16 chránených území (1 národná prírodná rezervácia, 10 prírodných rezervácií, 1 prírodná pamiatka a 4 chránené areály).

BLP spadá do 4 lesných hospodárskych celkov (LHC) - LHC Rača, Železná studnička, Stupava a Rusovce, v rámci ktorých hospodári niekoľko štátnych a súkromných lesných subjektov – Mestské lesy Bratislava, Lesy SR, š. p., urbáre Lamač, Rača, Vajnory a Prvá Svätojurská.

Mestské lesy (ML) Bratislava hospodária na ploche približne 3000 ha v Malých Karpatoch. Ešte pred tromi rokmi sa v bratislavských mestských lesoch hospodárilo takpovediac od buka do buka. Rúbalo sa hlava nehlava, najmä staré mohutné stromy, ktoré boli ozdobou lesoparku, doslova mizli pred očami. Vyrúbané drevo sa odvážalo aj v noci, polícia prešetrovala nelegálne výruby, boli aj podozrenia z nelegálneho predaja dreva. Verejnosť bola znechutená a podaktorí občania sa začínali búriť. Ochrancovia prírody, ale aj bežní návštevníci lesoparku kritizovali necitlivý prístup lesníkov, najmä rozsiahle holoruby aj v turisticky atraktívnych lokalitách. Vedenie mestských lesov na čele s bývalým riaditeľom Pavlom Sečkárom odmietalo počúvať čoraz silnejší hlas ľudí, čo sa mu nakoniec stalo osudným. Problémy okolo mestských lesov sa opakovane pretriasali na rokovaniach mestského zastupiteľstva, ochranári dokonca predložili na magistrát petíciu s 2100 podpismi, v ktorej žiadali okamžité zastavenie holorubov a odvolanie vtedajšieho riaditeľa. Ten bol napokon v júni minulého roka skutočne vedením mesta odvolaný. Magistrát vypísal konkurz na nového riaditeľa, napokon v apríli toho roku schválilo mestské zastupiteľstvo ako nového riaditeľa Vladimíra Kutku. Na jeseň roku 2003 sa na pôde magistrátu uskutočnil pracovný seminár k problematike mestských lesov, kde si za spoločným stôl sadli lesníci spolu s ochranármi, ale aj s poslancami a pracovníkmi magistrátu. Výsledkom rokovania bola aj dohoda o novom funkčnom členení (zónovaní) a o nových zásadách hospodárenia na území mestských lesov. Rozruch okolo mestských lesov odvtedy utíchol.

Po zmene vedenia začali lesníci ML Bratislava ústretovo spolupracovať s ochranármi, predovšetkým s BROZ. Základom dohody a vzájomnej spolupráce bolo, že MLB upustili od holorubného hospodárenia a prešil na tzv. výberový spôsob ťažby dreva, pričom o množstve a druhu rúbaných stromov sa dohodovali konzultáciami s ochranármi. Aktivisti BROZ pritom vyznačovali stromy na ťažbu spoločne s lesníkmi priamo v teréne a MLB ťažili len spoločne vyznačené stromy. Takýmto spôsobom znížili MLB ťažbu v r. 2004 v porovnaní s predchádzajúcim rokom na približne 17 000 m3, t.j. o 2 300 m3 (12 %) menej, hoci zároveň ich finančný zisk stúpol v priemere na 1316 Sk/m3, teda o 160 Sk/m3 (14%). V súčasnosti sa pripravuje nový lesný hospodársky plán, ktorý bude platiť od budúceho roka ďalších desať rokov. Na jeho príprave s MLB spolupracujeme.

V rozbehnutej spolupráci s ML Bratislava chceme pokračovať aj do budúcnosti a zároveň rozšíriť našu spoluprácu o ďalšie subjekty lesného hospodárstva v BLP. Zároveň v tejto priaznivej situácii (dobrá spolupráca s ML Bratislava) navrhnúť zvýšenie stupňa ochrany prírody jedných z najcennejších lesných porastov karpatskej časti BLP a to vypracovaním návrhu na vyhlásenie prírodnej rezervácie. Súčasne je potrebné riešiť dlhotrvajúcu neúnosnú situáciu nepovoleného vjazdu motorových vozidiel do BLP a rozšíriť podporu verejnosti voči dôslednejšej ochrane tohto územia.

Cieľom projektu je zabezpečiť dôslednejšiu ochranu prírody, osobitne lesov Bratislavského lesoparku v praxi a to najmä:

  • verejnou kontrolou ťažieb a zlepšením ekologickej, zdravotno-rekreačnej a estetickej funkcie bratislavských lesov,
  • vypracovaním návrhu na vyhlásenie prírodnej rezervácie „Pramene Vydrice“ a jeho podaním na KÚŽP v Bratislave,
  • riešením situácie nepovoleného vjazdu motorových vozidiel do Bratislavského lesoparku,
  • zvýšením povedomia verejnosti o prírodných hodnotách a dôležitosti ochrany tohto územia a jej aktívnym zapojením.