facebook youtube
sk | en | de | hu

Živočíšstvo

Typické druhy živočíchov vyskytujúce sa v tejto časti projektového územia významné z ochranárskeho pohľadu sú napríklad:

mäkkýše: teodox pásavý Theodoxus transversalis 

chrobáky: fuzáč veľký Cerambyx cerdo, plocháč červený Cucujus cinnaberinus, roháč veľký Lucanus cervus, bystruška potočná Carabus variolosus 

motýle: ohniváčik veľký Lycaena dispar

vážky: klinovka žltonohá Gomphus flavipes, Leucorrhinia pectoralis, L. caudalis

ryby: boleň dravý Aspius aspius, hlaváč bieloplutvý Cottus gobio, hrebenačka vysoká Gymnocephalus baloni, hrebenačka pásavá Gymnocephalus schraetser, hlavátka podunajská Hucho hucho, čík európsky Misgurnus fossilis, šabľa krivočiara Pelecus cultratus, býčko škvrnitý Proterorhinus marmoratus, blatniak tmavý Umbra krameri, kolok vretenovitý Zingel streber, pĺž zlatistý Sabanejewia aurata

obojživelníky: mlok dunajský Triturus dobrogicus, hrabavka škvrnitá Pelobates fuscus, kunka červenobruchá Bombina bombina

plazy: Užovka stromová Elaphe longissima, Užovka fŕkaná Natrix tessellata

netopiere: podkovár malý Rhinolophus hipposideros, netopier veľký Myotis myotis, netopier pobrežný Myotis dasycneme

a ďalšie cicavce viazané na vodu: bobor vodný Castor fiber, hraboš severský panónsky Microtus oeconomus mehelyi, vydra riečna Lutra lutra.