facebook youtube
sk | en | de | hu

Základné informácie o projekte

Európske mokrade a ich biodiverzita sú ohrozené – veľká časť z nich bola odvodnená pre účely iného využitia pozemkov, na ktorých sa nachádzali príp. boli výrazne zmenené. V súčasnosti sú v minulosti rozsiahle mokraďové celky fragmentované, znečistené príp. inak negatívne poznačené ľudskou činnosťou, čo viedlo k vyhubeniu mnohých voľne žijúcich živočíchov viazaných na tento typ biotopu. Stratou mokradí dochádza k stratám jedných z najhodnotnejších ekosystémov. The Millennium Ecosystem Assessment (1997) odhaduje hodnotu mokradí na 15 triliónov dolárov (1018 USD).

Našťastie stále existuje možnosť niektoré zničené mokrade obnoviť a prepojiť ich izolované časti do väčších celkov.

Projekt “Budovanie ModroZelenej infraštruktúry v strednej a východnej Európe” má dve úrovne. Prvá je predovšetkým realizačná zameraná na konkrétne opatrenia pre obnovu mokradí na Slovensku, v Rumunsku a v Estónsku. Cieľom druhej úrovne projektu je zabezpečiť možnosť aplikácie takýchto opatrení aj na lokálnej a regionálnej úrovni. Za týmto účelom budú okrem revitalizačných prác merané aj dopady opatrení a ich výhody, ktoré budú ďalej prezentované ľuďom s možnosťou ovplyvniť ďalšie dianie v obnove mokradí. Zástupcovia CEEwebu v tejto súvislosti zdôrazňujú, že skutočnú ochranu mokradí a ich ekosystémových služieb je možné zaistiť iba v prípade, ak zrevitalizované lokality s najväčšou biodiverzitou (najhodnotnejšie oblasti) budú súčasťou širšej Zelenej siete.

Hlavný prijímateľ projektu:

CEEweb for Biodiverzity

 

Partneri projektu:

Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ (Slovensko)

Fond pre prírodu (Estónsko)

Milvus  Group (Rumunsko)

 

Trvanie projektu: 01/01/2015 – 31/12/2015