facebook youtube
sk | en | de | hu

Základné info a ciele

Názov projektu: Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky
Projektová schéma: LIFE+, Príroda a Biodiverzita
Projektový akronym: LIFE - Ostrovné lúky
Kód projektu: LIFE12 NAT/SK/001155
Trvanie: 01/01/2014 – 31/12/2018
Rozpočet: 2 672 353 € (50 % z príspevku Európskej komisie)

Program LIFE
NATURA 2000

Zameranie projektu:

Projekt má prispieť k aktívnej ochrane biotopov druhov vtákov európskeho významu - strakoša kolesára (Lanius minor), ľabtušky poľnej (Anthus campestris) a sokola červenonohého (Falco vespertinus) v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky zavedením vhodného modelového manažmentu územia v poľnohospodárskej krajine a obnovením hniezdnych a potravných biotopov cieľových druhov.

Špecifické ciele:

1. Obnova hniezdnych a potravných biotopov zavedením tradičných foriem hospodárenia ako napr. pastva a kosenie lúk

2. Obnova mokradí, orezávanie hlavových vŕb, vytvorenie úhorov a pásov vegetácie vhodných pre hmyz, ktorý slúži ako potravná báza pre vtáky

3. Obnova prvkov vhodných na zahniezdenie a hliadkovanie

4. Vybudovanie siete biokoridorov, ktoré okrem primárnej migračnej funkcie plnia aj úlohu potravných biotopov a poskytujú hniezdne možnosti

5. Prenájom a kúpa pozemkov za účelom zavedenia vhodných foriem hospodárenia a vytvorenia vhodných biotopov pre cieľové druhy

6. Zvýšenie biodiverzity v krajine

7. Získanie komplexných údajov o aktuálnom stave vtáčích populácií

8. Zvýšenie povedomia stakeholderov a verejnosti o ochrane prírody