facebook youtube
sk | en | de | hu

Základné info a ciele

Názov projektu: Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy
Projektová schéma: LIFE+, Príroda a Biodiverzita
Projektový akronym: NATURA 2000 BA
Kód projektu: LIFE10 NAT/SK/080
Krajiny: Slovensko, Maďarsko, Rakúsko
Kraje: SK010 Bratislavský kraj, SK021 Trnavský kraj, HU221Győri, NUTS2 Niederösterreich, NUTS3 Weinviertel
Trvanie: 01/01/2012-31/03/2017
Rozpočet: 3 490 059 € (50 % z Európskej komisie, 50 % z Ministerstva životného prostredia SR)

Program LIFE
NATURA 2000

Hlavný cieľ: Hlavným projektovým cieľom je vytvorenie funkčnej siete území NATURA 2000 v  regióne Bratislavy a zabezpečenie priaznivého ochranárskeho statusu biotopov európskeho významu obnovným manažmentom na 17 lokalitách v projektovom území.
Trilaterálne cezhraničné územie Slovenska s Rakúskom a Maďarskom so svojimi hodnotnými lokalitami siete NATURA 2000 predstavuje strategickú oblasť, ktorej prírodné dedičstvo by malo byť chránené na medzinárodnej úrovni. Spoločné ochranárske snahy vrátane vhodného obnovného manažmentu majú viesť k aktívnej ochrane prírody a propagácii prírodných hodnôt regiónu.  

Čiastkové ciele:
1. Obnova a zavedenie vhodného manažmentu lesných a nelesných biotopov európskeho významu
2. Obnova vodného režimu riečnych ramien a mokradí
3. Prenájom pozemkov určených na následný vhodný obnovný manažment
4. Implementácia preventívnych opatrení na kontrolu návštevnosti a rušenia v cieľových územiach európskeho významu
5. Zvyšovanie povedomia verejnosti  a kľúčových subjektov