facebook youtube
sk | en | de | hu

Vydrica

mokrade Vydrice (A. Devečka)
mokrade Vydrice (A. Devečka)
vo vode je život (A. Devečka)
raj obojživelníkov (A. Devečka)

 Územie európskeho významu Vydrica (7,1 ha) predstavuje vzácne lesné porasty na južnom svahu Malých Karpát, rozprestierajúce sa pozdĺž rieky Vydrica, prameniacej v oblasti Pezinských Karpát a ústiacej priamo do Dunaja. Územie je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a zároveň patrí do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie NATURA 2000.

 Vydrica si zachovala prirodzené riečne koryto, na mnohých úsekoch s pôvodnými riečnymi meandrami, ako aj spoločenstvá rastlín a živočíchov riečnej nivy. Zachovalé vŕbovo-topoľové či jelšové porasty nachádzame v tesnej blízkosti rieky. Bukové a jedľové kvetnaté lesy zase pokrývajú okolité svahy. Rieka je na veľkej časti svojho toku obklopená práve bukovými lesmi, ktoré sú dôležitou súčasťou rekreačnej zóny Bratislavy.

 Zo živočíchov môžeme v území nájsť vzácne druhy bezstavovcov ako kováčik fialový, mora schmidtova, či mlynárik východný. Pre vývoj viacerých druhov živočíchov je veľmi dôležité ponechávať v porastoch staré stromy a odumierajúce drevo, do ktorého kladú vajíčka, či v ktorom sa vyvíjajú ich larvy. Riečka zároveň predstavuje jedinečnú lokalitu raka riavového, jedno z mála miest výskytu tohto európsky významného druhu na Slovensku. Rak riavový je náročný na okysličenie vody, jej teplotu a je mimoriadne citlivý na znečistenie prostredia. Preferuje horné, pramenné časti vodných tokov, kde sa aj počas teplého letného obdobia udržiava nižšia teplota vody a tým zároveň vyššia koncentrácia rozpusteného kyslíka. Jeho výskyt je ohrozený predovšetkým znížením kvality vody v dôsledku vypúšťania znečisťujúcich látok priamo do toku alebo ich únikom v jeho blízkosti. Pozdĺž toku sa zriedkavo vyskytuje vydra riečna, pre ktorú územie predstavuje predovšetkým dôležitý migračný koridor.

 Jedinečný charakter toku a jeho okolia môže negatívne ovplyvniť odstraňovanie pobrežnej vegetácie, zámery na ďalšiu výstavbu, či rekonštrukcie existujúcich objektov.

 Prírodnými pomermi, históriou a zaujímavosťami územia návštevníkov sprevádza niekoľko informačných panelov tvoriacich dva náučné chodníky. Územie je intenzívne využívané na rekreáciu a šport, o čom svedčí turistický chodník, viacero obľúbených bežeckých trás, ako aj vyznačená cyklotrasa či infraštruktúra pre verejnosť. V povodí riečky Vydrice sa v minulosti nachádzalo aj deväť mlynov, z ktorých sa do súčasnosti zachovali dva. Areál mlyna Klepáč dnes ponúka program najmä rodinám s deťmi a školám, ale slúži aj turistom na malé občerstvenie.

Zdroje: