facebook youtube
sk | en | de | hu

Volavka striebristá (Egretta garzetta)

volavka striebristá (Egretta garzetta)  foto: Harvančík

Smernica o vtákoch – Príloha I.

Veľkosť populácie v projektovom území – 1-5 párov.

Napriek viac-menej stabilnej populácii je volavka striebristá v projektovom území ohrozená, pretože hniezdna populácia je veľmi malá a koncentrovaná v jednej hniezdnej kolónii. Hlavným limitujúcim faktorom je nedostatok plytkých vôd a dočasných mokradí, k čomu prispieva aj nadmerné rušenie človekom.

Volavky striebristé hniezdia v rámci projektového územia len na jedinej lokalite. V súčasnosti je hniezdna populácia (1-5 párov) taká nízka, že sú potrebné okamžité ochranárske zásahy. V projektovom území bolo v 20. storočí niekoľko ďalších kolónií volavky striebristej. Všetky sa nachádzali na neprístupných ostrovoch spolu s inými koloniálne hniezdiacimi vtákmi. Ako najdôležitejšie potravné lokality využívané počas hniezdneho obdobia boli identifikované plytké piesočné a štrkové brehy s riedkou vegetáciou a plytké miesta vo veľkých riečnych ramenách. V minulosti boli práve tieto biotopy drasticky ničené, hlavne bagrovaním riečneho dna a inými regulačnými prácami a stabilizáciou riečnej dynamiky v niektorých úsekoch ramennej sústavy. Ďalšie ochranárske problémy sú obmedzené hniezdne možnosti a nadmerné rušenie človekom. Momentálne je asi najefektívnejším spôsobom ochrany volaviek striebristých obnova vhodných plytkých vodných plôch.