facebook youtube
sk | en | de | hu

Volavka purpurová (Ardea purpurea)

volavka purpurová (Ardea purpurea) foto: Harvančík

Smernica o vtákoch – Príloha I.

Odhadovaná veľkosť populácie v projektovom území – 20-30 párov.

Hniezdič a stály vták.

Stav ochrany – ohrozený, aj keď početnosť populácie bola v posledných desiatich rokoch stabilná.

Je ohrozený z toho dôvodu, že celá hniezdna populácia je koncentrovaná v jednej (v niektorých rokoch dvoch) hniezdnej kolónii. Volavka purpurová sa špecializuje na obývanie veľkých litorálnych zón s trstinou. Hniezdi v kolóniách, obvykle v trstine, niekedy aj vo vŕbových porastoch. Potravné lokality sú mimo kolónií, ale takisto aj v trstine alebo iných vodných rastlinách.

Hoci populácia je v súčasnosti stabilná, pred niekoľkými desiatkami rokov bol počet hniezdnych kolónií a párov v oblasti výrazne vyšší. V súčasnosti je v rámci projektového územia jediná hniezdna kolónia tohto druhu v SPA Szigetköz. Kolónia sa nachádza v susedstve CHVÚ Dunajské luhy, kde je aj väčšina potravných biotopov. V súčasnosti je zaznamenané nepravidelné hniezdenie 1-4 párov v CHVÚ Dunajské luhy. Bývalé hniezdne lokality (1950-1980) boli celkom zničené, alebo sa tam zmenil vodný režim. Bolo identifikovaných niekoľko potenciálnych hniezdnych lokalít; ich limitujúcim faktorom je buď príliš nízka vodná hladina na začiatku hniezdneho obdobia alebo nadmerné rušenie rybármi. volavka purpurová (Ardea purpurea) foto: Benko