facebook youtube
sk | en | de | hu

Voda v krajine - obnova mokradí na Záhorí

V r. 2007 uskutočnilo Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) s podporou nadácie Ekopolis modelový projekt zameraný na obnovu mokradí v dvoch územiach európskeho významu v okrese Senica (Zelienka a Bahno). V týchto územiach sme obnovili retenčnú kapacitu mokradí - tzn. ich schopnosť zadržiavať vodu zo zrážok a z topiaceho sa snehu. Obnovu retenčnej kapacity sme uskutočnili zasypaním (prehradením) existujúcich odvodňovacích kanálov.

Poďakovanie

Projekt „Voda v krajine - obnova mokradí na Záhorí“ sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis.

Mokrade - oázy života

Záhorské mokrade v medzidunových zníženinách uprostred viatych pieskov pripomínajú malé oázy uprostred „púšte“ borovicových monokultúr. Vďaka mimoriadnej pestrosti biotopov v týchto špecifických podmienkach sa tu nachádza aj vysoký počet druhov a spoločenstiev s rozdielnymi ekologickými nárokmi. Z lesných spoločenstiev si zaslúžia pozornosť najmä slatinné jelšiny. V stromovom poschodí v nich prevláda jelša lepkavá (Alnus glutinosa). Tieto pôvodné spoločenstvá s reliktnými druhmi sa dnes na Slovensku vyskytujú vo väčšom rozsahu už len na Záhorí. Rastú v medzidunových zníženinách a pozdĺž vodných tokov na miestach s vysokou hladinou podzemnej vody. Často bývajú aj povrchovo zaplavované. V mokradiach žijú aj viaceré ohrozené druhy živočíchov, ako napr. vzácna pijavica lekárska (Hirudo medicinalis), ktorá sa využíva v ľudovom liečiteľstve aj v modernej medicíne na odsávanie krvných zrazenín. V riečke Rudave žije vzácna mihuľa ukrajinská (Eudontomyzon mariae), na Slovensku známa len z niekoľkých lokalít. Bohatá je aj fauna obojživelníkov. K najčastejšie sa vyskytujúcim druhom patrí mlok obyčajný (Triturus vulgaris), hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus), skokan ostropyský (Rana arvalis), skokan štíhly (Rana dalmatina), rosnička zelená (Hyla arborea) a ropucha obyčajná (Bufo bufo).

V mokradiach a v priľahlých lesných biotopoch žije vyše 100 druhov vtákov. Osobitný význam majú tieto miesta najmä pre bociany čierne (Ciconia nigra), ktoré tu nachádzajú potrebný kľud na hniezdenie i dostatok potravy pre svoje mláďatá. Ich obľúbenou potravou sú hlavne ryby a obojživelníky. Na niektorých väčších mokradiach hniezdia aj husi divé (Anser anser). K ich bežným obyvateľom patrí aj bobor vodný (Castor fiber). Ešte v polovici minulého storočia patril bobor na celom Slovensku k vyhubeným druhom. Dnes žije na Záhorí viac ako 90 % celoslovenskej populácie tohoto nášho najväčšieho hlodavca.

Význam a funkcie mokradí

Mokrade:
  • zadržiavajú vodu v krajine a znižujú tak riziko vzniku povodní
  • sú domovom vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov
  • slúžia ako napájadlá a miesta oddychu pre poľovnú zver
  • zlepšujú klimatické pomery (v blízkosti mokradí je vyššia vlhkosť ovzdušia, v lete je tu chladnejšie a v zime zasa teplejšie)
  • zabraňujú vzniku a šíreniu lesných požiarov
  • majú vysokú vedeckú, kultúrnu a estetickú hodnotu - sú živou kronikou vývoja našej prírody od poslednej doby ľadovej

Obnova vodného režimu

Prirodzený vývoj mokradí na Záhorí bol nepriaznivo ovplyvnený ľudskou činnosťou a to najmä ich rozsiahlym odvodnením v druhej polovici minulého storočia. V tomto období tu boli vybudované sústavy odvodňovacích kanálov s celkovou dĺžkou niekoľko sto kilometrov. Voda z územia kanálmi rýchlo odteká a v suchých obdobiach a potom prejavuje jej nedostatok. Narušením vodného režimu krajiny sa výrazne znížila aj jej retenčná kapacita - schopnosť zadržiavať vodu. Pri veľkých zrážkach potom v takejto odvodnenej krajine narastá riziko povodní. Na vzácnych mokradiach, ktoré sa na Záhorí zachovali ešte od poslednej doby ľadovej, dochádza po odvodnení k nežiadúcim zmenám v štruktúre biotopov a vegetácie a k úbytku vzácnych rastlín a živočíchov. Od roku 2001 sa preto aj na Záhorí uskutočňujú revitalizačné opatrenia zamerané na obnovu vodného režimu mokradí - prehradzovanie a zasypávanie odvodňovacích kanálov. Tieto opatrenia majú za cieľ obnoviť všetky pôvodné funkcie mokradí, ktoré boli narušené ich odvodnením.

Pre ľudí aj pre prírodu

Obnova mokradí je potrebná nielen pre zachovanie týchto vzácnych biotopov a ich ohrozených druhov, ale aj pre vodné a lesné hospodárstvo, poľovníctvo a rybárstvo. Zver vyhľadáva mokrade najmä v období sucha ako napájadlá, kalištia, alebo sa v nich ukrýva pred ľuďmi. Mokrade prispievajú aj k udržiavaniu vodného režimu krajiny. Zadržiavajú vodu zo zrážok, ktorá sa z nich potom len postupne uvoľňuje - odparuje sa a odteká. Dobre fungujúce, nenarušené mokrade tak prispievajú k znižovaniu klimatických extrémov (suchá, horúčavy, búrky z tepla) a výrazne znižujú pravdepodobnosť vzniku povodní. Obzvlášť na Záhorí má veľký význam aj protipožiarna funkcia mokradí. Najmä v suchých borovicových lesoch tu často vznikajú lesné požiare a oheň sa v nich dokáže veľmi rýchlo šíriť. Účinnou prekážkou šírenia požiarov bývajú práve mokrade. Náklady vynaložené na obnovu mokradí sú tak jednou z najlepších investícií do budúcnosti krajiny.Informácie o obnove mokradí:

Štátna ochrana prírody SR
Správa CHKO Záhorie
Vajanského 17
901 01 Malacky
Tel./Fax: (034)772 2735
www.sopsrsk/natura
http://www.wetrest.broz.sk