facebook youtube
sk | en | de | hu

Tlačová správa, 28.10.2016

 

Bratislavské regionálne ochranárske združenie(BROZ) v spolupráci s Národným lesníckym centrom vypestovalo sadenice pôvodných druhov drevín lužných lesov, ktoré budú následne slúžiť na obnovu pôvodného drevinového zloženia Dunajských lužných lesov. Tieto dreviny budú vysádzané v rámci existujúcich porastov lužných lesov, po dohode s lesníkmi.

Genetický materiál pre tieto sadenice bol identifikovaný a zozbieraný z mimoriadne hodnotných porastov pôvodných drevín lužných lesov pracovníkmi Národného lesníckeho centra v Gabčíkove.

Táto aktivita je v súčasnosti unikátna svojho druhu a bude  slúžiť na dlhodobé skvalitňovanie  stavu lesných porastov lužných lesov. Pôvodné druhy drevín - topole čierne, topole biele, vŕby biele ale aj lipy, moruše, jablone, duby  tvoria stabilnejšie lesné porasty ako dreviny, ktorými sú často nahrádzané v hospodárskych lesoch. Pôvodné druhy drevín sú stabilnejšie, majú schopnosť pozitívne ovplyvňovať vodný režim v lužných lesoch a disponujú mohutnejšími korunami, takže slúžia na hniezdenie vzácnych druhov vtákov viazaných na tento biotop - orliakov morských a bocianov čiernych.

Tento počin je ukážkový v rámci spolupráce ochranárov a lesníkov. V budúcnosti by takáto spolupráca mala byť intenzívnejšia, najmä kvôli potrebnému skvalitňovaniu stavu prírodného prostredia.

Táto aktivita je súčasťou väčšieho projektu komplexnej ochrany dunajských lužných biotopov, ktorý realizuje BROZ  - LIFE14 NAT/SK/001306 - Obnova a manažment dunajských lužných biotopov.