facebook youtube
sk | en | de | hu

Tesár čierny (Dryocopus martius)

Smernica o vtákoch – Príloha I.

Odhadovaná veľkosť populácie v projektovom území – 70 párov.

Hniezdič a zimujúci vták.

Stav ochrany – narušený, ale nie bezprostredne ohrozený.

Hlavnou hrozbou je intenzívne lesníctvo, ktoré redukuje hniezdne a potravné možnosti. Takisto sa vyskytuje aj ťažba stromov s hniezdnymi dutinami počas hniezdneho obdobia.

Tesár čierny má vynikajúce životné podmienky v starých a neobhospodarovaných lužných lesoch. Naproti tomu majú intenzifikované plantáže hybridných topoľov obmedzený význam – kvôli nižšej potravnej ponuke a predovšetkým kvôli chýbajúcim hniezdnym stromom. Zlepšenie stavu ochrany môže byť dosiahnuté zväčšovaním lesných plôch alebo extenzívnejším lesným hospodárstvom. Ďalšou možnosťou je postupné zvyšovanie pôvodných drevín v plantážach, ktoré by sa vysádzali v skupinách alebo oddelene uprostred plantáží a počas výrubu by zostali zachované.