facebook youtube
sk | en | de | hu

06.02.2013 - Svetový deň mokradí

Z pohľadu mokradí medzi najzávažnejšie zásahy patrilo odrezanie dunajských ramien od hlavného toku, čo spôsobilo ich postupné zazemňovanie a negatívnym spôsobom ovplyvnilo mnohé rastlinné a živočíšne druhy. Vďaka jednému z novších projektov – Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy (LIFE10 NAT/SK/080) sa BROZ podieľa na prípravách lepšieho napojenia na Dunaj a sprietočnenia troch dunajských ramien na území Bratislavy: Karloveského, Devínskeho a Starohájskeho. Realizácia tohto typu aktivity umožní opätovné neresenie rýb v ramenách a ich migráciu medzi hlavným korytom a ramenami. Súčasne vďaka obnove dynamiky vodného režimu budú  vytvorené vhodné biotopy pre hniezdenie vtákov, ale aj pre mnohé iné druhy živočíchov.

Viac o Svetovom dni mokradí a činnosti BROZ sa dočítate tu.
Uverejnená tlačová správa tu.

 Na stiahnutie
Karloveské rameno (K. Paštiaková)