facebook youtube
sk | en | de | hu

05.08.2014 - Študijná exkurzia zameraná na lesné hospodárenie v chránených oblastiach v Rakúsku

 V rámci projektu Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy BROZ zorganizovalo v dňoch 12. a 13.6.2014 exkurziu zameranú na prezentáciu úspešných príkladov lesného hospodárenia na lokalitách v Rakúsku. Exkurzia bola určená jednak pre organizácie podieľajúce sa na implementácií projektu (Štátna ochrana prírody), ako aj pre zástupcov iných organizácií a lesníkov, ktorí budú v priebehu implementácie nášho projektu v kontakte s podobnými aktivitami v okolí Bratislavy.

 Prvý deň exkurzie sme navštívili lokality v Prírodnej rezervácii Moravské luhy. Nachádza sa medzi obcami Marchegg a Zwerndorf, s celkovou výmerou 1 100 ha. Čo sa týka vlastníckych pomerov, od roku 1978 polovica rezervácie patrí rakúskemu WWF, zvyšnú časť vlastnia súkromné osoby. Rezervácia je okrem iného zaujímavá napríklad aj najväčšou hniezdnou kolóniou bociana bieleho v strednej Európe. Odborný výklad na tému invázne druhy drevín a ich redukcia na prvej lokalite si pripravili Gehrard Neuhauser (WWF) a Michael Stelzhammer, ktorý je projektový manažérom LIFE projektu "Untere March-Auen". Okrem eliminácie inváznych druhov drevín sú ďalšími projektovými aktivitami napríklad aj riečne revitalizácie bočných ramien Moravy, prípadne obnova tradičnej pastvy na lesných a lúčnych biotopoch - od zimy 2014 tu plánujú začať s pastvou 5 až 10 koní plemena Koník na rozlohe 50 ha. Na vybraných miestach v rezervácii sme si priamo pozreli ukážky, ako prebieha eliminácia inváznych drevín v praxi, čo bolo doposiaĺ úspešné a čo neúspešné. Zaujímali nás najmä druhy - pajaseň žliazkatý - Ailanthus altissima a javor jaseňolistý - Acer negundo, ktoré výrazne dominujú v drevinovom zložení. Pajaseň je v Moravských luhoch veľký problém, je vysoko produktívny – rozmnožuje sa vegetatívne aj generatívne, podobná je situácia aj s javorovcom, ktorý tiež nie je pôvodný. S kontrolou neofytov začali v PR Moravské luhy už pred 20-timi rokmi, v úvodných fázach prebehlo dôkladné mapovanie vegetácie. Čo sa týka použitých metód na elimináciu skúšali lokálne holoruby a následne zalesnieine domácim druhmi vŕby, mulčovanie, zatieňovanie napríklad výsadbou jaseňov, krúžkovanie. Zatiaľ nič nemalo 100% úspech, stále sú vo fáze testovania.

 Z pohľadu lesného hospodárenia sa v rezervácii ťažia šľachtené topole - predávajú sa ako palivové drevo, resp. na biomasu. Počas turistickej sezóny ťažba neprebieha z viacerých dôvodov - negatívne reakcie návštevníkov, rušenie hniezdnej kolónie bocianov motorovými pílami. Jediná výnimka je správa turistických chodníkov, v okolí ktorých je ťažba povolená do 20 m smerom do porastu kvôli bezpečnosti návštevníkov - kontrola padania konárov, starých stromov na cestu. 

 Podľa doterajších výsledkov z južnej Moravy je najlepšou metódou na elimináciu pajaseňa jesenný výrub vzrastlých stromov, ale vždy s následnou aplikáciou (náter, nástrek) prípravku s účinnou látkou glysofát na reznú plochu ihneď po zásahu. U mladých jedincov je vhodné vystrihávanie mladých výhonkov a možný je aj postrek na list. Tým sa fyziologicky poškodia bunky v koreňoch a obmedzí sa jeho ďalšie zmladzovanie. Aby zásah bol naozaj účinný, je potrebné takto ošetrené jedince ďalej sledovať a zásahy každoročne a pravidelne opakovať.

 Viac info na: http://www.life-march.at/, - http://www.wwf.at/de/menu256/subartikel1432/

 Druhý deň exkurzie prebiehal V Národnom parku Dunajské luhy pri obci Eckartsau a Orth. Sprevádzali nás krajinárka Karoline Zsak a lesník Franz Kovacs. Podobne ako v PR Moravské luhy aj tu sú stále vo fáze testovania, čo sa týka eliminácie inváznych druhov pajaseň a javorovec. V prípade holorubov sa im darí drevo z pajaseňov aj predávať, inak dostávajú ako Národný park v bezzásahových zónach kompenzácie od Ministerstva lesníctva. Problém ale je, že invázne druhy sa šíria aj v týchto bezzásahových zónach, kde nemajú povolené žiadne hospodárenie, a teda stále častejšie prebiehaju diskusie o možnosti výrubov aj tu. 

 

Pajaseň extrémne zmladzuje, po výrube veĺmi rýchlo - až 50 výmladkov, vyhýbajú sa chemickému ošetrovaniu, uprednostňujú krúžkovanie (v zime), lokálne holoruby a vysádzanie pôvodných druhov na dané miesto ("germ cells"). Pred každým výrubom strom zaznamenajú GPS, majú zameraných doteraz vyše 1 000 stromov. Ďalším problémom sú záplavy, ktoré vynášajú semená. Najnovšie skúšajú biologický boj - formou špeciálneho druhu drevokaznej huby, ktorá sa v menšej miere v lese prirodzene nachádza, môže dôjsť ale k mutácií a následnému napadnutiu domácich javorov. V pláne majú robiť elimináciu pajaseňa a javorovca až na 4,5 ha, s celkovou ambíciou dostať sa pod 5% v zastúpení medzi lesnými drevinami.V celom Národnom parku sa ťaží iba na 0,5 ha plochy, zvyšok iba monitorujú a nechávajú na prirodzený vývoj.

 Počas našj exkurzie v PR Moravské luhy a v Národnom parku Donau Auen účastníci mali možnosť nadviazať kontakty so zahraničnými odborníkmi a vymeniť si navzájom skúsenosti, podobná štúdijná návšteva v budúcnosti môže pomôcť zhodnotiť úspechy zavádzania nových metodík napríklad v boji s inváznymi druhmi rastlín a aplikovať už odskúšané postupy v našich podmienkach.

 Na stiahnutie