facebook youtube
sk | en | de | hu

Rybárik riečny (Alcedo atthis)

rybárik riečny (Alcedo atthis)  foto:Benko

Smernica o vtákoch – Príloha I.

Odhadovaná veľkosť populácie v projektovom území – 70 párov.

Hniezdič, zimujúci a stály vták.

Stav ochrany – populácia rušená a ohrozená.

Rybárik riečny žije vo vodách rôznych typov; hniezdi v strmých    brehoch. Potrava pozostáva najmä z rýb. Optimálne ekologické podmienky: neregulované rieky s mozaikou tečúcich a stojatých vôd, stromy a kríky na brehoch, veľké množstvo rýb, strmé riečne brehy. V projektovom území sú obmedzené možnosti hniezdenia a potravnej ponuky.

O počte párov a distribúcii rybárika riečneho v rámci projektového územia nie je k dispozícii dostatok údajov ; existujú iba počty z monitoringu počas prípravy CHVÚ Dunajské luhy (33 párov v CHVÚ Dunajské luhy).

Ochranárske problémy: redukovaná riečna dynamika spôsobuje stratu potenciálnych hniezdnych lokalít (strmé riečne brehy) a nedostatočnú potravnú ponuku (malé rybky).