facebook youtube
sk | en | de | hu

Projekty LIFE v Maďarsku

V Maďarsku bolo dosiaľ od roku 2000 schválených 35 projektov, z toho 22 na ochranu prírody a 13 pre životné prostredie. 

Image
Projekty LIFE - Príroda

2000

LIFE00 NAT/H/007162 
Založenie základne pre dlhodobú ochranu šeliem v Maďarsku 
- žiadateľ a partneri: Univerzita Sv. Štefana, Ministerstvo životného prostredia Maďarska 


2002

LIFE02 NAT/H/008627
Ochrana orla kráľovského v Karpatskej kotline 
- žiadateľ: MME-BirdLife Maďarsko 

LIFE02 NAT/H/008630 
Praktická ochrana biotopov ostríka močiarneho (Angelica palustris
- žiadateľ a partneri: E-Misszió, Národný park Hortobágy, Nadácia Liget, Spoločnosť mladých botanikov 

LIFE02 NAT/H/008634 
Obnova panónskych stepí a močiarov Národného parku Hortobágy 
- žiadateľ: Národný park Hortobágy 

LIFE02 NAT/H/008638 
Manažment biotopov ekoregiónu Hortóbagy pre ochranu vtáctva 
- žiadateľ a partneri: Združenie pre životné prostredie Hortobágy, Ekologické družstvo Hortobágy, Péterne Rósza, Hortobágyska spoločnosť pre ochranu prírody 


2003

LIFE03 NAT/H/000167 
Obnova panónskych lesov a stepí na vrchovine Szénás 
- žiadateľ: Národný park Dunaj-Ipeľ 


2004

LIFE04 NAT/HU/000109 
Ochrana dropa fúzatého v Maďarsku 
- žiadateľ a partneri: národné parky: Kiskunság, Bükk, Fertö-Hanság, Hortobágy, Körös-Maros, Spoločnosť ochrany prírody Hortobágy, Ochranárska a kultúrna nadácia Bihar, Nadácia na ochranu životného prostredia a prírody Tiszatáj, Západomaďarská univerzita, MME BirdLife Maďarsko 

LIFE04 NAT/HU/000116 
Vybudovanie zázemia pre záchranu vretenice malej rákošskej (Vipera ursinii rakosiensis) pred vyhynutím 
- žiadateľ a partneri: MME BirdLife Maďarsko, národné parky Dunaj-Ipeľ a Kiskunság 

LIFE04 NAT/HU/000118 
Komplexná obnova biotopov Centrálnej Beregskej planiny, Severovýchodné Maďarsko 
- žiadateľ: Národný park Hortobágy 

LIFE04 NAT/HU/000119 
Obnova lúk a mokradí v Egyek-Pusztakócs 
- žiadateľ a partneri: Národný park Hortobágy, Odbor evolučnej zoológie a ľudskej biológie, Univerzita v Debrecíne 


2005

LIFE05 NAT/H/000117 
Manažment biotopov Panónskych stepí v Maďarsku 
- žiadateľ a partneri: Národné parky Dunaj-Dráva, Dunaj-Ipeľ, Imre Papp, Viszlóné Erzsébet Oláh 

LIFE05 NAT/H/000122 
Ochrana sokola červenonohého v panónskom regióne 
- žiadateľ a partneri: národné parky: Körös-Maros, Bükk, Dunaj-Ipeľ, Hortobágy, Kiskunság, MME/BirdLife Maďarsko, Agentúra pre životné prostredie okresu Bihor, Rumunsko, Skupina Milvus, Rumunsko


2006

LIFE06 NAT/H/000096 
Ochrana sokola rároha v Karpatskej kotline 
- žiadateľ a partneri: národné parky: Bükk, Aggtelek, Balaton, Dunaj-Dráva, Dunaj-Ipeľ, Fertö-Hanság, Hortobágy, Körös-Maros, Kiskunság, Örsög, MME/BirdLife Maďarsko, Združenie E-misszió, Nadácia pre ochranu prírody Pro Vértes, Ochrana dravcov na Slovensku, ŠOP SR, SOVS, Západoslovenská energetika

LIFE06 NAT/H/000098 
Ochrana eurosibírskych stepných dubových lesov a Panónskych pieskových stepí v pSCI Nagykörösi pusztai tölgyesek 
- žiadateľ a partneri: Národný park Dunaj-Ipeľ, mesto Nagykörös, WWF Maďarsko 

LIFE06 NAT/H/000102 
Obnova a manažment trávnych biotopov na lúkach Felsö-Kongó 
- žiadateľ: Národný park Balaton 

LIFE06 NAT/H/000104 
Ochrana panónskeho endemitu klinčeka Dianthus diutinus 
- žiadateľ a partneri: národné parky Kiskunság a Dunaj-Ipeľ, Univerzita v Szegede, Kiskunmajsa 


2007

LIFE07 NAT/H/000320 
Ochrana aluviálnych biotopov európskeho významu na ostrove Szabadság a v bočnom ramene pSCI Béda-Karapancsa 
- žiadateľ a partneri: WWF, Národný park Dunaj-Dráva, Dolnodunajské riaditeľstvo pre životné prostredie a vodné hospodárstvo, Dunajské regionálne vodárne 

LIFE07 NAT/H/000321
Obnova a ochrana prioritných biotopov a druhov v oblasti východného Bakony 
- žiadateľ a partneri: Infraštruktúrna agentúra Ministerstva obrany Maďarska, HM VERGA Zrt, Národný park Balaton, AQUAPROFIT

LIFE07 NAT/H/000322 
Ochrana vretenice malej rákošskej (Vipera ursinii rakosiensis) v Karpatskej kotline
- žiadateľ a partneri: MME BirdLife Maďarsko, národné parky Kiskunság, Fertő-Hanság, Neusiedler See-Seewinkel, Rakúsko, ZOO Budapešť, Schönbrunn ZOO Viedeň, Compound Eye Film Ltd., Výskumný ústav ekológie, Viedeň, Rakúsko 

LIFE07 NAT/H/000324 
Obnova slaných jazier na panónskych slaných stepiach a slaniskách v Hortobágy
- žiadateľ a partneri: Hortobáďske environmentálne združenie, Nadácia pre Nagy-szik, Nadácia Tiszatáj pre ochranu prírody a životného prostredia, Národný park Hortobágy 


Projekty LIFE - Životné prostredie

2000

LIFE00 ENV/H/000933 
Recyklácia použitých pneumatík
- žiadateľ: REGUM KFT 

LIFE00 ENV/H/000936 
Zavedenie a prevádzka regionálnej biomonitorovacej siete pre posudzovanie kvality ovzdušia – Východomaďarská monitorovacia sieť 
- žiadateľ a partneri: Inšpektorát ochrany životného prostredia, mestá Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Békéscsaba, Békéscsaba, Szeged, Öko-kör, E-misszió, White club, Csemete 


2002

LIFE02 ENV/H/000435 
Využitie nebezpečného odpadu
- žiadateľ: KÖRTE-ORGANICA 

LIFE02 ENV/H/000440 
Zriadenie jednotky na spracovanie bioplynu a jednotky na využitie CO2 v anaeróbnom tlakovom zariadení v Sajobabony za účelom uzatvorenia recyklačného okruhu 
- žiadateľ a partneri: Framex-Bio-Energie Kft, Farmatic biotech energy AG 

LIFE02 ENV/H/000442 
Zavedenie úplne novej environmentálnej inovatívnej technológie pre zber, minimalizáciu a recykláciu polystyrénového odpadu
žiadateľ: MEDIMPEX Trading Company Ltd. 

LIFE02 ENV/H/000443 
Integrované čistenie odpadových vôd a rekultivácia skládok prostredníctvom vývoja uzavretého cyklu biologickej koreňovej čistiarne vôd na vrchu malej skládky komunálneho odpadu – riešenie pre vidiecke oblasti 
- žiadateľ: obec Magosliget 


2003

LIFE03 ENV/H/000272 
Triedený zber odpadov informačnej spoločnosti – pilotné testovanie v strednej a východnej Európe
- žiadateľ a partneri: Domáci regionálny rozvoj Co., GEONARDO, ATLAS environmentálne služby, Ati Depo 

LIFE03 ENV/H/000273 
Implementácia integrovaného rozhodovacieho systém pre trvaloudržateľný rozvoj turizmu v regióne Balatonského jazera . inovatívne riešenie pre udržateľný turizmus 
- žiadateľ a partneri: Agentúra rozvoja jazera Balaton, GEONARDO, Univerzita Eotvos Lorand, Združenie občianskych fór jazera Balaton 

LIFE03 ENV/H/000280 
Udržateľné využívanie a obnova povodia v oblasti strednej Tisy 
- žiadateľ a partneri: Vodohospodársky podnik Stredná Tisa, VITUKI, Národný park Hortobágy, VIZITERV CONSULT, EUROSENSE, Univerzita Karola Róberta 

LIFE03 ENV/H/000291 
Integrovaný systém vodného hospodárstva zahŕňajúci ochranu pred povodňami, ochranu prírody a zamestnanosť regiónu 
- žiadateľ a partneri: ÁBKSZ Kht., Univerzita ELTE, Oddelenie fyzickej geografie, Ústav environmentálneho a krajinného manažmentu, Národný park Bükk, Regionálna rozvojová aliancia Cötkény 


2004

LIFE04 ENV/HU/000362 
Využitie odpadového tonera na výrobu bitumenových izolačných platní
- žiadateľ: ISOLA Budapesti Fedellemezgyar 

LIFE04 ENV/HU/000372 
Moderná a environmentálna metóda na kompostovanie poľnohospodárskeho odpadu 
- žiadateľ: Bio-Fungi Termeloe es Kereskedelmi Kft 

LIFE04 ENV/HU/000374 
Odstránenie toxických ťažkých kovov z odpadových vôd špeciálnymi kvasinkami produkovanými biokonverziou na vedľajších produktoch potravinárskeho priemyslu – integrované riešenie pre čistenie odpadových vôd 
- žiadateľ a partneri: TIARA Co. Ltd, KÉKI, E&E, Biopetrol 

LIFE04 ENV/HU/000382 
Implementácia inovatívneho rozhodovacieho nástroja pre udržateľný manažment vôd a využitia pôdy a dotovanie toku na maďarsko-slovenskom cezhraničnom území dunajských mokradí 
- žiadateľ a partneri: Združenie obcí slovensko-maďarského cezhraničného územia dunajských mokradí, Geonardo Ltd., VITUKI – Vodný výskumný ústav, EDUVIZIG 


2005

LIFE05 ENV/H/000418 
Trvaloudržateľný manažment starostlivosti o podzemné vody znečistené arzénom v južnom Maďarsku 
- žiadateľ a partneri: Riaditeľstvo ochrany životného prostredia a vôd údolia Körös, Makó Térségi Víziközmü kft., Bálint Analitica, Smaragd GSH, SELOR, Holandsko, GTK, Fínsko, RAAC, Rumunsko