facebook youtube
sk | en | de | hu

Projekty LIFE na Slovensku

Na Slovensku bolo dosiaľ od roku 2002 schválených 15 projektov a v ďalších 4 sa slovenskí žiadatelia zúčastnili ako partneri. BROZ sa zúčastňuje v spolupráci s rôznymi štátnymi inštitúciami v 5 projektoch.


Image
Projekty LIFE - Príroda

2003

LIFE03 NAT/SK/000098 
Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát 
- žiadateľ a partneri: Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), ŠOP SR, Západoslovenská energetika, a.s.

LIFE03 NAT/SK/000097 
Ochrana a manažment dunajských lužných lesov 
- žiadateľ a partneri: BROZ, ŠOP SR, NP Donau Auen

LIFE03 NAT/SK/000096
Obnova vodného režimu v prírodnej rezervácii Šúrske močiare 
- žiadateľ a partneri: Asociácia priemyslu a ochrany prírody, ŠOP SR, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Slovenský pozemkový fond, mesto Svätý Jur 


2004

LIFE04 NAT/SK/000244
Ochrana diverzity prírodného prostredia v NP Slovenský Raj 
- žiadateľ a partneri: ŠOP SR, Daphne, Slovenský skauting, Lesnícky výskumný ústav, obec Hrabušice, Záujmové združenie obcí Slovenský Raj


2005

LIFE05 NAT/SK/000115
Ochrana dropa fúzatého na Slovensku 
- žiadateľ a partneri: ŠOP SR, SOVS, RPS, obec Lehnice, Poľovné združenie Lehnice

LIFE05 NAT/SK/000112
Obnova mokradí Záhorskej nížiny 
- žiadateľ a partneri: ŠOP SR, BROZ, SVP


2006

LIFE06 NAT/SK/000115
Obnova a manažment biotopov piesočných dún na území Vojenského výcvikového priestoru Záhorie 
- žiadateľ a partneri: Vojenský technický a skúšobný ústav, BROZ, ŠOP SR Záhorie

LIFE06 NAT/SK/000114
Ochrana CHVÚ Senné a Medzibodrožie na Slovensku 
- žiadateľ a partneri: ŠOP SR, SOVS, Zemplínske múzeum Michalovce, obce Senné, Iňačovce, Blatná Polianka, Hažín, Poľovnícke združenie Ostrovík

LIFE06 NAT/H/000096
Ochrana sokola rároha v Karpatskej kotline 
- žiadateľ a partneri: národné parky: Bükk, Aggtelek, Balaton, Dunaj-Dráva, Dunaj-Ipeľ, Fertö-Hanság, Hortobágy, Körös-Maros, Kiskunság, Örsög, MME/BirdLife Maďarsko, Združenie E-misszió, Nadácia pre ochranu prírody Pro Vértes, Ochrana dravcov na Slovensku, ŠOP SR, SOVS, Západoslovenská energetika


2007

LIFE07 NAT/SK/000707
Ochrana ohrozených druhov vtákov v prirodzených biotopoch dunajských luhov
- žiadateľ a partneri: BROZ, VV š.p., Agravia, PrifUK, EDUKOVIZIG, SZITE


2008

LIFE08 NAT/SK/000239
Ochrana hraboša severského panónskeho *Microtus oeconomus mehelyi 
- žiadateľ a partneri: BROZ, VUVH, PrifUK, NP Neusiedler See-Seewinkel, Pisztráng Kör, Spoločnosť pre štúdium a ochranu cicavcov Holandsko, MŽP SR

Projekty LIFE - Životné prostredie

2003

LIFE03 ENV/SK/000577
Integrovaný prístup pre využívanie energie získavanej z biomasy 
- žiadateľ: Združenie Biomasa

2004

LIFE04 ENV/SK/000797
Trvalo udržateľný rozvoj miest a znižovanie dopadov klimatických zmien na kvalitu života v mestách a mestské prostredie 
- žiadateľ a partneri: REC Slovensko, mesto Púchov, Živá planéta, MŽP SR

LIFE04 ENV/HU/000382
Implementácia inovatívneho rozhodovacieho nástroja pre udržateľný manažment vôd a využitia pôdy a dotovanie toku na maďarsko-slovenskom cezhraničnom území dunajských mokradí 
- žiadateľ a partneri: Združenie obcí slovensko-maďarského cezhraničného územia dunajských mokradí, Geonardo Ltd., VITUKI – Vodný výskumný ústav, EDUVIZIG 

LIFE04 ENV/SK/000796
Inovatívny prístup pri znižovaní odpadov pri výrobe propylén-oxidu
- žiadateľ: Novácke chemické závody, a.s.

2008

LIFE08 ENV/SK/000240
Kreatívne vysoko účinné a efektívne využitie biomasy
- žiadateľ: Združenie Biomasa

Projekty LIFE - Informácie a komunikácia

2008

LIFE08 INF/SK/000243
Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode
- žiadateľ a partneri: VÚVH, SAŽP, Daphne