facebook youtube
sk | en | de | hu

Projektové územie

Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky (SKCHVU019)

Otvorená nížinná oblasť Ostrovné luky (8 729 ha) s jej typickým predstaviteľom avifauny sokolom červenonohým (Falco vespertinus) reprezentuje jeden z najcennejších biotopov pre jeho hniezdenie a prežívanie. Stepný, lesostepný a agrárny typ krajiny vyhovuje aj strakošovi kolesárovi (Lanius minor) a ľabtuške poľnej (Anthus campestris).

CHVÚ Ostrovné lúky

Územie je ohraničené troma riekami – Dunajom, Váhom a Malým Dunajom, pričom jeho charakter bol v minulosti formovaný práve vplyvom hydrologických pomerov. V období pred úpravou vodného režimu (druhá polovica 19. storočia) tu ešte existovala hustá sieť riek, ich bočných a mŕtvych ramien, močiarov, bažín, rybníkov a nepravidelne zaplavovaných terénnych depresií. V súčasnosti prirodzené vodné biotopy absentujú, nachádza sa tu spleť odvodňovacích kanálov. 

V krajine prevažuje poľnohospodárska pôda, najmä rozsiahle polia, ale nachádzajú sa tu aj ostrovčeky pravidelne kosených trávnych biotopov a pozostatky lesov a porasty vŕb.
Okrem viacerých vzácnych vtáčích druhov (hniezdiace, migrujúce; Smernica o vtákoch) tu svoj domov nachádzajú aj ďalšie druhy živočíchov európskeho významu (Smernica o biotopoch).