facebook youtube
sk | en | de | hu

Projektové územie

projektove uzemie

Súčasťou projektového územia je 5 Chránených vtáčích území (CHVÚ), ktoré patria do európskeho systému chránených území NATURA 2000.

SKCHVU004 Dolné Pohronie

Na tomto území sa nachádza množstvo sprašových a piesčitých stien na prirodzených terasách či v ťažobných priestoroch, ktoré sú obklopené zväčša poľnohospodárskou pôdou a lesmi. CHVU Dolné Pohronie pozostáva zo štyroch nezávislých územných častí nachádzajúcich sa vo východnej časti Podunajskej nížiny. Všetky štyri časti sú lokalizované v územiach s dominanciou viatych sedimentov – spraš a piesok, sú charakteristické prítomnosťou vysokých strmých stien. Tieto vysoké strmé steny sú umiestnené buď v častiach vytvorených po ťažbe pieskov alebo na hranách naplavených terás. Dolné Pohronie je jednou z troch najdôležitejších oblastí, kde hniezdi včelárik zlatý na Slovensku. Odhadovaná veľkosť populácie je okolo 70 hniezdnych párov. Strmé steny poskytujú hniezdne možnosti aj pre brehuľu hnedú, aj keď sa tu zatiaľ tento druh vyskytuje len ojedinele.

Najúrodnejšie časti územia boli zmenené na poľnohospodársku pôdu, iné zalesnené – zvyčajne nepôvodnými druhmi drevín, najčastejšie agátom. Menej hodnotné územia boli zanechané bez akéhokoľvek hospodárenia. Z tohto dôvodu opustené územia začali zarastať vegetáciou, krami a stromami vo väčšine prípadov nepôvodnými príp. invazívnymi druhmi.

SKCHVU005 Dolné Považie

Toto územie sa nachádza v Panónskej nížine pozdĺž spodnej časti riek Váh, Vážsky Dunaj, Nitra a Žitava. Vodný režim Váhu pokračujúci ako Vážsky Dunaj, Nitra a Žitava je determinujúcim faktorom vplývajúcim na biotopy územia. CHVÚ funguje ako biocentrum ale aj dôležitá migračná trasa pre rôzne druhy živočíchov, keďže je to miesto sútoku riek. Biotopy sú tu rôznorodé: vodné plochy, vlhké lúky, poľnohospodárska pôda, listnaté lesy, nelesné plochy ale aj iné. Z vodných biotopov sú zastúpené močiare, izolované ramená, vápnité rašeliniská, vlhké lúky, oblasti pozdĺž riek a ich priľahlé lužné systémy. V 19. a 20. stor. boli rieky silne zregulované. Vodný režim celého územia je do značnej miery ovplyvnený umelo vytvoreným systémom kanálov (často kopírujúce prirodzené depresie pôvodných korýt). Výška hladiny podzemnej vody sa zvyšuje počas záplav alebo dlhších daždivých období, kedy zaplní prírodné depresie, nižšie položené korytá riek, mŕtve ramená, močiare.

Pastva hospodárskych zvierat na lúkach prakticky vymizla. Väčšina týchto oblastí bola premenená na poľnohospodársku pôdu alebo sa obhospodaruje kosením. Veľká časť lesných porastov bola nahradená výsadbami šľachteného topoľa, len na veľmi malej časti územia môžeme stále nájsť pôvodné porasty ponechané na samovývoj. V rámci tunajšej poľnohospodárskej krajiny dôležitú úlohu plnia roztrúsené porasty drevín so zastúpením hlavových vŕb a domácich druhov topoľa.

SKCHVU007 Dunajské luhy

Toto územie zahŕňa 172 km dlhý úsek Dunaja medzi jeho ľavostrannými prítokmi Moravou a Ipľom. Nachádza sa tu rozsiahla sieť riečnych ramien a komplexov priľahlých mokradí. Najmä v hornej časti územia je na náplavovom kuželi vytvorený výnimočne bohatý systém ramien a vytvára takzvanú vnútrozemskú deltu Dunaja (medzi obcami Dobrohošť a Klížska Nemá). Mohutná aktivita rieky vytvorila unikátnu mozaiku rôznych biotopov, ktoré sú formované záplavovým režimom. Na tomto území nájdeme zmes mäkkého a tvrdého lužného lesa, fragmenty panónskeho lesa, suché lesostepi a kosné lúky. Vodné biotopy v území reprezentujú široké spektrum rozličných typov; hlavné faktory, ktoré určujú ich ekologické podmienky sú rýchlosť toku, veľkosť, vek, vodný režim a možné vysychanie v období s nedostatočným množstvom zrážok. Suchozemské biotopy sú formované režimom záplav, pôdnym typom, hladinou podzemnej vody a ľudským hospodárením. V minulosti bola rozsiahla časť tohto územia spásaná stádami dobytka a koní. V súčasnosti väčšina pôvodných pasienkov zostala premenená na ornú pôdu alebo sa využíva pre výsadbu šľachtených topoľov. Toto územie predstavuje významný migračný koridor a zimovisko pre viaceré druhy vtákov. 

SKCHVU016 Záhorské Pomoravie

Toto územie zahŕňa slovenský úsek rieky Moravy medzi Skalicou a jej sútokom s Dunajom ako aj tie najvzácnejšie časti priľahlých luhov neďaleko hranice s Českou republikou a Rakúskom. V období socializmu bolo toto územie súčasťou „Železnej opony“, a teda prísne strážené. Vďaka absencii ľudskej aktivity dostali prírodné procesy zelenú a zachoval sa tu pôvodný charakter nížinnej krajiny. Dnes je toto územie súčasťou medzinárodného Zeleného pásu, ktorý sa tiahne naprieč Európou a spája Severné more s Čiernym. Nachádzajú sa tu rôznorodé biotopy – rieky, kanály, ramená, močiare, sezónne jazierka, vlhké lúky a lesy. Flóra je tu zastúpená približne 530 druhmi cievnatých rastlín, pričom mnohé z nich sú zapísané Červenom zozname ohrozených rastlín Slovenska. Vzhľadom na výskyt ohrozených a chránených vtáčích druhov patrí Záhorské Pomoravie k jedným z najvzácnejších území na Slovensku. Predstavuje dôležitý migračný koridor ako aj zimovisko vodného vtáctva a poskytuje mnohé potravné a hniezdne biotopy.

SKCHVU020 Parížske močiare

Parížske močiare sa nachádzajú na južnom Slovensku pri obci Gbelce v údolnej nive regulovaného potoka Paríž. Toto územie pozostáva z troch oddelených častí. Rozprestierajú sa pozdĺž asi 5 km úseku, močarisko pokračuje v úzkom páse ďalej na západ až po obec Strekov. Ide o lokalitu s rozsiahlymi močiarmi a porastmi trstiny, pálky a ostrice, miestami s výskytom pieskových terás, ktoré poskytovali v minulosti vhodné podmienky pre hniezdenie včelárika zlatého. Vodný režim je tu umelo regulovaný. Ide o dôležité územie z hľadiska hniezdenia vodného vtáctva a odpočinkové miesto migrujúcich druhov ako aj potravný biotop pre mnohé vtáky počas hniezdnej sezóny.