facebook youtube
sk | en | de | hu

Projektové územie

Územie Bratislavy a okolia predstavuje pestrú mozaiku prírodných prostredí lesných, lúčnych, skalných  či vodných a mokradných biotopov (vrátane veľtoku Dunaja a jeho prítoku Moravy). Na tomto území sa stretáva alpínsky a panónsky biogeografický celok. Nachádza sa tu množstvo chránených území národného aj európskeho významu.  Bratislava je však zároveň rýchlo sa rozrastajúce mesto, čo predstavuje hrozbu pre okolité prírodné hodnoty. Tradičné formy využívania krajiny postupne zanikajú a hodnotné územia naopak čelia nekontrolovanému tlaku návštevníkov. Preto Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) spolu s partnermi realizujú v období  rokov 2012-2017 projekt zameraný na ochranu a obnovu území NATURA 2000 v Bratislave.

mapa projektového územia

(autor mapy R. Michalka)