facebook youtube
sk | en | de | hu

Projektové územie

projektové územie

Projektové územie pokrýva celé známe územie výskytu hraboša severského panónskeho, endemického poddruhu, ktorý sa vyskytuje len na juhozápadnom Slovensku, vo východnom Rakúsku a severozápadnom Maďarsku. Všetky tieto oblasti sú súčasťou výnimočnej kultivovanej krajiny so vzácnou flórou a faunou, ktorá je mozaikou extenzívne a citlivo využívaných krajinných štruktúr a plôch s intenzívnym využívaním krajiny na poľnohospodárske, lesnícke a rekreačné aktivity.

Mokrade sú územia, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody, či už stálou alebo dočasnou, tečúcou alebo stojatou. Mokrade, ktoré sú jedným z najohrozenejších biotopov na svete, sú domovom pre rôzne ohrozené druhy rastlín, vtákov, hmyzu a obojživelníkov. Pomáhajú regulovať množstvo vody pri povodniach. Fungujú ako prirodzené čističky, ktoré zlepšujú kvalitu vody, regulujú odtok vody z krajiny a zlepšujú mikroklimatické podmienky územia. Priamy význam majú pre človeka ako plochy na produkciu surovín a rekreačné aktivity.

Nížinné lúky sa vytvorili vplyvom dlhodobého kosenia a pasenia dobytka ako druhovo bohaté biotopy vhodné pre prežívanie mnohých vzácnych rastlín a živočíchov. Počas niekoľkých posledných desaťročí bola väčšina lúk opustená, zmenila sa na ornú pôdu alebo bola ponechaná bez využitia a zarástla invazívnymi a expanzívnymi rastlinami.

Porasty trstiny predstavujú typický biotop podunajského regiónu. V minulosti bol manažment trstín a brehových porastov bežným spôsobom využívania krajiny. Trstina sa sekala a zbierala ako konštrukčný materiál na výrobu striech, stavieb a plotov. Tento spôsob využívania krajiny mal pozitívny dopad na kvalitu trstiny, diverzifikáciu brehových porastov a na presúvanie živín a biomasy z mokradí. Existujúcim brehovým porastom chýba takáto starostlivosť už desaťročia. Nahromadená biomasa vo veľkej miere prispieva k sedimentácii a nánosom v mokradiach a ústupu hladiny podzemnej a povrchovej vody.

 

ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU v projektovom území:


SKUEV0070 Martovská mokraď

Rozloha: 33,89 ha
Kraj: NITRIANSKÝ KRAJ
Katastrálne územie: Martovce


SKUEV0073 Listové jazero

Rozloha: 41,97 ha
Kraj: NITRIANSKÝ KRAJ
Katastrálne územie: Nesvady, Vrbová nad Váhom

 

SKUEV0077 Dunajské trstiny

Rozloha: 164,85 ha
Kraj: NITRIANSKÝ KRAJ
Katastrálne územie: Zemianska Olča, Veľké Kosihy, Klížska Nemá

 

SKUEV0090 Dunajské luhy

Rozloha: 4297,89 ha
Kraj: TRNAVSKÝ KRAJ
Katastrálne územie: Baka,Bodíky,Dobrohošť, Gabčíkovo, Kyselica, Mliečno, Rohovce, Sap, Vojka nad Dunajom


SKUEV0093 Severný Bodícky kanál

Rozloha: 2,9 ha
Kraj: TRNAVSKÝ KRAJ
Katastrálne územie: Baka, Bodíky


SKUEV0155 Alúvium Starej Nitry

Rozloha: 408,19 ha
Kraj: NITRIANSKÝ KRAJ
Katastrálne územie: Hurbanovo, Komárno, Martovce, Svätý Peter


SKUEV0160 Karáb

Rozloha: 75,93 ha
Kraj: TRNAVSKÝ KRAJ
Katastrálne územie: Boheľov, Dolný Štál


SKUEV0182 Číčovské luhy

Rozloha: 459,6 ha
Kraj: NITRIANSKÝ KRAJ
Katastrálne územie: Číčov, Kľúčovec, Trávnik


SKUEV0227 Čiližské močiare

Rozloha: 61,48 ha
Kraj: TRNAVSKÝ KRAJ
Katastrálne územie: Boheľov, Gabčíkovo, Padáň, Pataš, Vrakúň


SKUEV0270 Hrušov

Rozloha: 33,14 ha
Kraj: BRATISLAVSKÝ KRAJ
Katastrálne územie: Kalinkovo, Podunajské Biskupice


SKUEV0279 Šúr

Rozloha: 433,71 ha
Kraj: BRATISLAVSKÝ KRAJ
Katastrálne územie: Svätý Jur, Chorvátsky Grob


SKUEV0293 Kľúčovské rameno

Rozloha: 539,82 ha
Kraj: TRNAVSKÝ KRAJ
Katastrálne územie: Kľúčovec, Medveďov, Sap


SKUEV0295 Biskupické luhy

Rozloha: 869,03 ha
Kraj: BRATISLAVSKÝ KRAJ
Katastrálne územie: Kalinkovo, Nové Košariská, Podunajské Biskupice,Ružinov


SKUEV0395 Pohrebište

Rozloha: 85,83 ha
Kraj: NITRIANSKÝ KRAJ
Katastrálne územie: Marcelová