facebook youtube
sk | en | de | hu

Projekttevékenységek és tervezett eredmények

Projekttevékenységek és tervezett eredmények:

A.     Előkészítő tevékenységek

A.1: Duna ágrendszerében a vízáramlás és a hosszanti meder-összeköttetés felújításának vizsgálata hidrodinamikai modellezés segítségével (VÚVH)

Várható eredmények: Rehabilitációs beavatkozások végleges terve, beleértve az alapparaméterek meghatározását.

2017. december 31-ig elért eredmények: a VÚVH laboratóriumában ki lett alakítva az ágrendszer egy szakaszának kisebbített modellje, megtörténtek az ágrendszer digitális modelljének összeállításához nélkülözhetetlen terepmérések és a szükséges számítások a digitális modell pedig készen áll a legmegfelelőbb beavatkozások kiválasztására a szaktanulmány keretén belül. Folyamatban van a tanulmány végső formájának elkészítése, mely tartalmazni fogja a felújító tevékenységek tervét is.

A.2: A Duna főmedrének és mellékágainak laterális összeköttetetését elemző, valamint a vizenyős élőhelyek vízellátásának felújítását kidolgozó szaktanulmány (VÚVH)

Várható eredmények: Szaktanulmány, melyben ki lesz dolgozva az összes rehabiltációs beavatkozás terve és azok alapvető paraméterei.

2017. december 31-ig elért eredmények: megtörténtek az 1D és 2D hidrodinamikai modellek beállításához szükséges terepi monitorozó-mérések, megvalósultak a különböző vízszintmagasságok esetének szimulációi a modellekben, folyamatban van a tanulmány végső formájának elkészítése, mely tartalmazni fogja a felújító beavatkozások tervét is.

A.3: Műszaki dokumentáció (VVB)

Várható eredmények: Elkészül egy műszaki dokumentáció, melynek alapján lesznek megvalósítva a C.1 és C.2 projekttevékenységek. A műszaki dokumentáció része lesz az építési engedély kérelmezésének, és be lesznek biztosítva az építkezési munkálatokhoz szükséges engedélyek.

2017. december 31-ig elért eredmények: elkészült a Királyrét (Kráľovská lúka) térségében található Duna-ág bizonyos szakaszának felújítását megcélzó terv műszaki dokumentációja (2015. év).

A.4: őshonos genofondú források meghatározása, honos fajok szaporítása, és az erdei társulások védelmére irányuló tevékenységek tervének kidolgozása (NLC, BROZ, DINPD)

Várható eredmények: magyarországi GIS-adatokkal rendelkező, különböző fajtájú (varietális eredetű) és DNS-tesztelt fekete nyárfák 200 genotípusából összeállított genofond létrehozása.

Kiválasztott fák / erdőszakaszok a szlovák oldalon ki lesznek jelölve, mint a szaporítóanyag forrásai, s közülük a legalkalmasabbak be lesznek nevezve a Nemzeti Törzskönyvbe (Národný register) és az Erdészeti Szaporítóanyag Nemzeti Jegyzékébe (Národný zoznam lesného reprodukčného materiálu).

Szaktanulmány, mely feldolgozza és tanácsolja a rehabilitációs beavatkozások konkrét jellegét a célba vett élőhelyek védelmi állapotának javítása érdekében.

2017. december 31-ig elért eredmények: Magyarországon befejeződtek a munkák a 200 fekete nyárfa DNS-genotípusából összeállított genofond létrehozásán (DINPD).

Meg lett határozva a szlovák oldali őshonos genotípusú egyedek forrásanyaga. Több mint 150 faegyed lett kiválasztva a Duna mentén, köztük fekete nyárfák, törékeny füzek, keskenylevelű kőrisek, kislevelű hársak, alma- és körtefák, eperfák, kocsányos tölgyek. A begyűjtött adatok jelentésbe vannak foglalva, a magvak és a szaporítóanyag összegyűjtése folyamatban, a beszerzett anyagból pedig facsemeték nevelése folyik az NLC növeldéjében.

A.5: Síkvidéki rétek és fátlan élőhelyek rehabilitálásának szaktanulmánya (BROZ)

Várható eredmények: Szaktanulmány, mely kidolgozza a felújító beavatkozások tervét a síkvidéki réteken és a fátlan élőhelyeken. A szaktanulmány konzultálva lesz az érintett szervezetekkel és szakemberekkel (megvalósul legalább 2 találkozó).

2017. december 31-ig elért eredmények: a síkvidéki rétek és fátlan élőhelyek rehabilitálásának szaktanulmánya 2016 folyamán elkészült. A szaktanulmány eredményei alapján valósulnak meg a jelenleg folyamatban lévő élőhely-rehabilitálási munkák a síkvidéki rétek területén – C.5 projektelem tevékenysége.

B.     Telkek felvásárlása / hosszú távú bérbe vétele

B.1: Telkek felvásárlása / hosszú távú bérbe vétele (BROZ)

Várható eredmények: A „C” projektelemek megvalósítása érdekében telkek lesznek bérbe véve, illetve felvásárolva.

2017. december 31-ig elért eredmények: az UEV Kľúčovské rameno, UEV Číčovské luhy, UEV Čiližské močiare és az UEV Dunajské luhy területén 12,8 ha különböző rendeltetésű területegység lett felvásárolva: 2 ha tartósan elgyepesített terület (tervezett 12 ha), 2,5 ha vizes terület (tervezett 5 ha), 6 ha erdő (tervezett 14,5 ha), 2,98 ha szántóföld. Bérbe véve összesen 26,36 ha erdős terület. Ezek a parcellák az eredeti ártéri társulások helyreállítása (C projektelemek) céljából lettek bérbe véve.

C.      Konkrét természetvédelmi tevékenységek

C.1: Az áramlási kapacitás és a hosszanti konnektivitás felújítása a Duna mellékág-rendszerében (BROZ, VVB)

Várható eredmények: A projektelem a CHVÚ Dunajské luy különleges madárvédelmi területen fog megvalósulni. Legalább 5 műszaki építmény lesz felújítva vagy felépítve olyan helyeken, ahol a lehető legnagyobb ökológiai hatás érhető el az ágrendszer lehető leghosszabb szakaszán. A vízdinamika javulása várható legalább 1850 hektárnyi területen. A pozitív ökológiai hatást maximalizáló korszerű „üzemeltetési rend” lesz kidolgozva. Tartalmazni fogja az új műszaki beavatkozásokat is. A célfajok védelmi helyzete és populáció-állománya javulni fog.

2017. december 31-ig elért eredmények: a projektelem tevékenysége még nem kezdődött meg, indítás az A.1-es projektelemben elkészített szaktanulmány elkészítése után, valamint az A.3-as műszaki dokumentáció összeállítását követően.

C.2: Mellékágak laterális konnektivitásának és a vizenyős területek vízellátásának felújítása (BROZ, VVB)

Várható eredmények: Két nagyobb ágrendszer kerül felújításra teljes eredeti hosszúságban. Ez magába foglalja a vízrendszer és az áramlási dinamika helyreállítását is. Feltételezzük, hogy a mellékágak legalább 4500 méternyi összhosszúságú medrét ismét rákötjük a folyó vízre, minek következtében fenntartható úton megújulhatnak a célfajok költési területei. A halak és más vízi élőlények mozgását gátoló akadályokat eltávolítjuk. Mivel az egyes területek elérhetősége korlátozottabb lesz, enyhülni fog a ritka fajok és élőhelyek zavarási mértéke is.

4 vizenyős élőhely lesz rehabilitálva legalább 37 hektárnyi területen.

A célfajok védelmi helyzete és populáció-állománya javulni fog.

2017. december 31-ig elért eredmények:

  • 2016. május – királyréti Duna-ág Baka mellett – elkészültek a munkák a mellékág mintegy 190 m hosszú szakaszán – elő lesz készítve a tevékenység folytatása
  • 2017. április - május – a Doborgaz és Vajka melletti ágrendszerben megvalósult a láposok további élőhely-rehabilitálása és területi kibővítése. A következő eredményeket értük el: 430 méternyi hosszúságban rehabilitálva lett egy száraz meder, felújítottuk a vízáramlást és meghosszabbítottuk a 440 méternyi hosszú meder elárasztásának időtartamát (eddig a víz 6 hónapig volt jelen, most egészéves az elárasztás), mintegy 0,95 hektáron felújítottuk az időszakos láposok élővilágát (Doborgaz + Keszölcés), mintegy 16 ha területen pedig helyreállítottuk a kemény- és puhafás ártéri erdők (Doborgaz, Keszölcés) elárasztásának lehetőségét.

C.3: Facsemeték előkészítése és a biológiai alapbázis kialakítása (NLC, DINPD)

Várható eredmények: Ki lesz alakítva a szlovákiai Duna menti ártérre jellemző őshonos erdei fafajok genetikai forrásanyagának jegyzéke/archívuma. Fontosabb fafajok legalább 20 egyedszámban képviselve lesznek az NLC tartásában. összesen 45 000 facsemete lesz felnevelve a projekt során erdősítés céljából. A genofond 3,8 ha területen lesz létrehozva Magyarországon a DINPD partnerszervezet által. Az itt elhelyezett genotípusok száma legalább 400 lesz.

2017. december 31-ig elért eredmények: kialakítás alatt áll az NLC faiskolájában a Duna menti ártérre jellemző honos erdei fajok genetikai forrásanyagának jegyzéke.

Ki lett termesztve 800 db fekete nyárfa és 450 db hársfa 2016 folyamán. A következő évben (2017) pedig sikerült kinevelni 3000 db fekete nyár, 200 db almafa, 200 db körtefa és 50 db kocsányos tölgyfa csemetét.

C.4: Az erdők honos fajösszetételének felújítása és az erdei társulások sokféleségének emelése (BROZ, DINPD)

Várható eredmények: 57 500 db honos fajú facsemete kiültetése 45 ha területen, ebből 45 000 a projektterület szlovák részén. Az özönfajú lágy és fás szárú növények eltávolítása legalább 40 ha területen Szlovákiában. A kiültetés után a facsemeték szükség esetén kezelve lesznek.

Háros-sziget (Magyarország): legalább 7 hektárnyi térségben lesznek kiirtva az özönnövények - Negundo aceroides, Fallopia japonica, Solidago sp. Felújításra kerül az ártéri erdő 3,5 ha területen (több kisebb területegység). A kiültetett fákat kerítés fogja védeni a vadrágás ellen. A kerítés hossza összesen 1 550 m lesz.

Hulladék és régi katonai lőszer eltávolítása 5 hektárnyi területen. A lőszer eltávolítása feltétlenül szükséges az élőhely-felújító munkálatok megkezdéséhez, hogy a tudományos szakemberek és a projekt többi munkatársa biztonsága be legyen biztosítva.

560 m hosszú betonkerítés, mely az ártéri erdő közepén áll, el lesz távolítva. A kerítés gátjainak két helyen való megbontása révén a térséget gyakrabban és jobban elöntheti az áradó víz.

2017. december 31-ig elért eredmények: a magyarországi Háros-szigeten folyamatban van a Negundo aceroides, Fallopia japonica és a Solidago sp. növényzet irtása.

Szlovákiában Nagybodak község határában 2016 folyamán két különálló bérbevett parcellán mulcsozással kezeltük a növényzetet, hogy elősegítsük a kiültetett fiatal faegyedek természetes növekedését. A terület egy részén sikeres volt a beavatkozás, másutt szükséges volt új egyedek telepítése, ami megtörtént 2017 tavaszán. összesen 4,5 hektárnyi területen kerületek kiültetésre facsemeték. A telepített egyedek száma 3375 db, ebből 210 db enyves éger (Alnus glutinosa), 210 db fehér fűz (Salix alba), 2245 db fehér nyár (Populus alba) és 710 db fekete nyárfa (Populus nigra).

Későbbi ellenőrzés folyamán tapasztaltuk, hogy az egyik területen az összes facsemete kihalt, a másikon 50 %-uk megéledt. A részben megéledt faegyedes parcellán ki lett telepítve további 250 db feketenyár-csemete. A kiszáradt facsemetés parcellán már nem lett megismételve a fatelepítés, mivel a helyi talajviszonyokat és a napsütési feltételeket alkalmatlannak ítéltük meg.

C.5: Síkvidéki rétek és fátlan élőhelyek helyreállítása (BROZ)

Várható eredmények: összesen 84 ha réti élőhely kerül rehabilitálásra, ahol be lesz vezetve a rendszeres kezelés is. Legkevesebb 150 botló fűzfa lesz felújítva és 200 új fűzfacsemete lesz kiültetve.

2017. december 31-ig elért eredmények:

-     aktivitás megkezdve 2017 márciusában – megvalósult a gyeptelepítés a Kulcsod melletti UEV Čiližské močiare különleges természetmegőrzési területen, a helyi mezőgazdasági szövetkezettel együttműködve mintegy 23 hektárnyi vizenyős szántóföldön lett kivetve gyepkeverék

-     2017 decemberében – megvalósultak a Komárom melletti Apáli-sziget természetvédelmi terület (NPR Apálsky ostrov) síkvidéki rétjeinek élőhely-felújítási munkálatai. UEV Dolnovážske luhy különleges természetmegörzési terület: illegális közlekedést megakadályozó sorompó lett működésbe helyezve – 2017. november 24. Ezt követően megtörtént a rét részleges mulcsozása – mintegy 3,8 ha (eltávolításra kerületek a cserjésedést okozó bokrok és fák).

D.    Projekttevékenységek hatásának monitorozása

D.1: Hidromorfológiai és hidrobiológiai monitorozás (VÚVH)

Várható eredmények: Hidrológiai, morfológiai, klimatológiai, biológiai és kémiai adatok adatbázisa, mely összefoglalja a projekt előtti és utáni helyzet értékeit. A projektterület ágrendszerének jelenlegi biotikus és abiotikus tényezőinek felmérése. A tervezett beavatkozások hatékonyságának megítélése.

2017. december 31-ig elért eredmények: megtörtént az előzetes hidromorfológiai és hidrobiológiai monitorozás, mely az A.1-es projektelem megkezdésének alapját képezi, valamint fontos a projekt C elemeinek beindítását megelőző élőhely-összehasonlító felmérések szempontjából is.

D.2: Élővilág (bióta) monitorozás (BROZ, DINPD)

Várható eredmények: Adatbázis lesz kialakítva, melynek feltételezett adatmennyisége meghaladja a több ezer bejegyzést. A projekt befejezését követően ki lesz dolgozva egy monitoring jelentés, melyben fel lesznek mérve az elért eredmények. Ez úton értékelhető lesz a C projektelem rehabilitációs munkáinak hatékonysága.

A begyűjtött tudományos adatok az élővilág monitororzott csoportjairól az éves jelentésekben lesznek részlegesen értékelve. A záró jelentés összeveti majd az állapotot a C projektelem kezdete előtt és a tevékenységek befejezését követően. Az évente ismétlődő megfigyelések lehetővé teszik a monitorozott populációkban végbe ment fokozatos változások kiértékelését, s így a C projektelem tevékenységeinek hatás-felmérését is.

2017. december 31-ig elért eredmények:

Magyarországon megtörténtek a biótafelmérések – madár- és halközösségek felmérései.

Szlovákiában megvalósult a kétéltűek, a magasabb rendű növények és vízinövények monitorozása.

D.3: A projekt szocio-ökonómiai hatásának monitorozása (BROZ)

Várható eredmények: A projekt végén egy zárójelentés lesz kidolgozva, mely a projekttevékenységek szocio-ökonómiai hatását fogja elemezni. Ebből a szempontból főleg a C projektelem tevékenységeinek implementálása lesz kiértékelve.

2017. december 31-ig elért eredmények: 2017 folyamán megvalósult egy kérdőíves felmérés, melynek alapján ki lett dolgozva az első jelentés.

D.4: A projekt ökoszisztéma szolgáltatásokra gyakorolt hatásának monitorozása (BROZ)

Várható eredmények: A projektterületek fontos ökoszisztéma szolgáltatásai jellemezve lesznek a projekt kezdetén, valamint az előzetes monitorozást és a teljes monitorozást követően is (bióta, hidrobiológiai monitorozás stb.). Mindenegyes területen monitorozva lesznek az előre kiválasztott legjelentősebb ökoszisztéma szolgáltatások.

Jelentős élőhelytípusokban ki lesznek választva, s majd monitorozásra kerülnek a legfontosabb ökoszisztéma szolgáltatások. Az ökoszisztéma állapota az ökoszisztéma szolgáltatásokkal kapcsolatban fel lesz mérve a projekt elején és annak végén is.

Végül ki lesz dolgozva a zárójelentés, mely értékelni fogja az ökoszisztéma szolgáltatásokat a projekt előtt és után is.

2017. december 31-ig elért eredmények: a tevékenység még nem kezdődött meg, indítás a C.1 projektelem megvalósítási területeinek kiválasztását követően.

D.5: Információs tevékenységek hatékonyságának monitorozása (BROZ)

Várható eredmények: Ebben a projektelemben monitorozva lesz a projekt informáló tevékenységeinek a nyilvánosságra gyakorolt véleményalkotó hatása. A monitorozott eredmények táblázatok és grafikonok formájában lesznek bemutatva, ahol látható lesz a problematika felfogásának minőségi változása. A helyes válaszok százaléka a kérdőívekben fel lesz mérve a projekttevékenység elején és annak végén is. Az eredmények és a grafikonok a zárójelentésben lesznek leközölve, amely a projekt végén lesz kidolgozva.

2017. december 31-ig elért eredmények: a tevékenység még nem kezdődött meg.

E.      Véleményalkotó tevékenységek és a projekt eredményeinek propagálása

E.1: Weboldal (BROZ)

Várható eredmények: Ki lesz alakítva a projekt weboldala, mely rendszeresen aktualizálva lesz a projekt egész időtartama alatt. A weboldal három nyelvi verzióban lesz működtetve – angol, szlovák, magyar.

2017. december 31-ig elért eredmények: a projekt weboldala három különböző nyelvi változatban (angol, szlovák, magyar) működik, és rendszeresen aktualizálva van.

E.2: Tárgyalások a stakeholderekkel és tanulmányutak megvalósítása (BROZ)

Várható eredmények: Rendszeres kommunikáció lesz fenntartva a stakeholderekkel (érdekelt személyek/szervezetek) a projekt egész tartama alatt. Legalább 24 találkozó lesz megszervezve (találkozónként átlagban 5 képviselő személy jelenléte van tervezve). A projekt keretén belül 2 tanulmányút megvalósítása van tervbe véve kb. 30 résztvevő jelenlétével.

2017. december 31-ig elért eredmények: a projekt kezdete óta megvalósult mintegy 30 találkozó.

E.3: Ismeretterjesztő és propagáló anyagok kiadása (BROZ, NLC, DINPD)

Várható eredmények: A projekt keretén belül a következő propagáló anyagok lesznek elkészítve és kiadva:

-          Szórólapok

-          Szakmai prospektus – 3 fajta (pl. Fedezd fel a Duna-Ipoly Nemzeti Parkot)

-          Propagáló szövettáskák, tollak, zsebkönyvek, naptárak, bögrék

-          Matricák

-          Hűtőmágnesek

-          Pólók

2017. december 31-ig elért eredmények: BROZ:

-     Projektlogó – elkészítve 2015 novembere óta

-     Projektlogós matricák és mágnesek – 2016. június

-     Elárasztott táj történelmi motívumait, ritka növényeket és állatokat ábrázoló matricák – 2017 tavasza

-     Ismeretterjesztő szórólap a projekttevékenységekről – 2017. október – letölthető a projekt weboldalán

-     Tollak – elkészítve három nyelvi változatban

-     Csészék – elkészültek a kézimunkával készített projektemblémás csészék

-     A nagyléli látogatóközpont felszerelése részben bebiztosítva – felhasználható a táborok szervezésében is (E.7 projektelem)

-     Látogatók számára kerti pavilon áll rendelkezésre Nagylélen – 2017. augusztus

DINPD: - projekt-reklámtáskákat készítettek el

-     Cincér hírlevél 2017-ben

-     Elkészültek a projektlogós csokoládék

E.4: Előadások és tereplátogatások diákok, tanárok és a nyilvánosság számára (BROZ, DINPD)

Várható eredmények: A projektelemen belül meg lesz rendezve Szlovákiában: 10 tereplátogatás szakértő vezetésével diákok/tanulók számára (összesen kb. 200 diák/tanuló), 5 tereplátogatás szakértő vezetésével a nyilvánosság számára (összesen 50 résztvevő).

Magyarországon: Egy 5-napos felkészítő tábor a vezetők számára (20 résztvevő), öt 1-napos bemutató tereplátogatás tanárok számára.

Feltételezzük 4000 személy részvételét a szakvezetéses tereplátogatásokon a projekt tartama alatt.

2017. december 31-ig elért eredmények: tereplátogatások során használatos távcsövek és nagyítók lettek vásárolva, melyeket igénybe veszünk a táborok idején is (E.7 projektelem).

- Megvalósult – 9 tereplátogatás diákok és gyermekek számára (244 gyerek és tanár), 4 tereplátogatás a nyilvánosság részére (54 résztvevő)

E.5: A projekt mediális és szimpóziumi ismertetése (BROZ, VUVH, NLC)

Várható eredmények: A projekt legalább 13 szimpóziumon/konferencián lesz bemutatva, 4 sajtótájékoztató lesz megrendezve, 5 sajtóhirdetmény lesz kiadva, 30 cikk jelenik meg a projekt tevékenységeiről, 5 rádiós interjú és 10 televíziós felvétel lesz elkészítve.

2017. december 31-ig elért eredmények:

2016 – megjelent 1 sajtóközlemény és 1 cikk a Bratislavské noviny (Pozsonyi Hírlap) folyóiratban (2016. 12. 1.)

2017 – leközölve 1 rádióinterjú – 2017. 10. 28., 1 riport a REGINA rádióban 2017. 12. 2. – megtalálhatók a projekt honlapján.

2018 – kiadva egy sajtóközlemény a Vizes Élőhelyek Világnapja alkalmából

E.6: Előadások iskolák és a nyilvánosság számára, interaktív ismeretterjesztő kiállítások (BROZ, DINPD)

Várható eredmények: 10 előadás diákok részére (összesen 200 résztvevő)

5 előadás a nyilvánosság részére (összesen 100 résztvevő)

Állandó kiállítás lesz elkészítve a szlovák oldalon, melyet várhatóan megtekint legalább 10 intézmény/szervezet/iskola képviselője (legalább 3500 látogató)

Ezzel egy időben a magyar oldalon is össze lesz állítva egy kiállítás. Feltételezett látogatottság 5000 látogató a projekt egész időtartama alatt.

2017. december 31-ig elért eredmények:

11 előadás diákok részére (293 diák és tanár)

3 előadás a nagynyilvánosság részére (186 résztvevő)

E.7: Gyerektáborok a természetben (BROZ)

Várható eredmények: Húsz 5-napos tábor kerül megrendezésre összesen 240 gyermek részére a projektterület szlovákiai részén.

2017. december 31-ig elért eredmények: Az első táborok meg lettek szervezve már 2016 és 2017 nyarán – 12 turnus – 130 gyerek

Táborok felszerelése – 2017 júliusában meg lett véve 10 távcső, 1 erős nagyítású távcső és több nagyítólencse rovarok megfigyeléséhez.

2016 folyamán megépültek a táborokhoz szükséges szociális létesítmények.

E.8: Zárókonferencia (BROZ)

Várható eredmények: A projekt végén zárókonferencia kerül megrendezésre legalább 40 résztvevővel Szlovákiából és a szomszédos országokból. Várható legalább 5 mediális intézmény képviselője is. A konferencia eredményei legkevesebb 5 tömegtájékoztatási közlemény útján lesz leközölve (pl. online és nyomtatott cikkek, interjúk).

2017. december 31-ig elért eredmények: a tevékenység még nem kezdődött meg.

E.9: Kapcsolatépítés más pályázatokkal és intézményekkel (BROZ)

Várható eredmény: A projekt 3-5 munkatársa vagy fontos stakeholderek számára hat 3-napos látogatás lesz megvalósítva a projekt tartama alatt. A látogatások olyan csehországi, ausztriai, olaszországi, magyarországi vagy lengyelországi projektek területein fognak megvalósulni, ahol hasonló környezetvédelmi beavatkozások (pl. legeltetés, fatelepítés, láposok, gyepek felújítása stb.) valósulnak meg, illetve vannak tervbe véve, mint az általunk vezetett pályázatban.

2017. december 31-ig elért eredmények: 7 tapasztalatcsere (networking) aktivitás az NPDA képviselőivel, cseh és szlovák nonprofit szervezettel, a Délcsehországi Kerület (Jihočeský kraj) képviselőivel, valamint az SOS (szlovák ornitológiai társaság) tagjaival – összesen 72 résztvevő

E.10: Családi napok megrendezése (DINPD)

Várható eredmények: 6 családi nap (a projekt tartama alatt évente egy nap) kerül megrendezésre; az egyes napokon feltételezzük 500 résztvevő látogatását, összesen 3000 látogatót várunk.

2017. december 31-ig elért eredmények: Magyarországon két alkalommal meg lett rendezve a Dömösi Zöld Forgatag napja – 2016. 9. 10., 2017. 9. 9., melyeken a látogatók nagy számban és jelentős érdeklődéssel vettek részt.

E.11: Ismeretterjesztő táblák (BROZ)

Várható eredmények: 10 nagyobb ismeretterjesztő tábla felállítása. Kisebb információs táblák a projekttevékenységek igényeitől függően lesznek kihelyezve.

2017. december 31-ig elért eredmények: a tevékenység még nem kezdődött meg.

E.12: Közlemény a laikus nyilvánosság részére (BROZ)

Várható eredmények: A projekt időtartama végén a projektről és annak tevékenységeiről közlemény lesz kiadva, melynek célja a nyilvánosság értesítése az elért eredményekről.

2017. december 31-ig elért eredmények: a tevékenység még nem kezdődött meg.

F.       Projektmenedzsment és a tevékenységek folyamatának monitorozása

F.1: Projektmenedzsment (BROZ)

Várható eredmények: A projekt problémamentes implementációja. Négy kidolgozott jelentés a projekt folyamatáról, egy jelentés az időtartam felében és a zárójelentés a projekt végén.

2017. december 31-ig elért eredmények: a tevékenység folyamatban, az első jelentés kidolgozásra került 2016-ban.

F.2: Könyvelés és pénzügyi irányítás (BROZ, DINPD)

Várható eredmények: A projekt transzparens könyvelése és pénzügyi irányítása.

2017. december 31-ig elért eredmények: a tevékenység folyamatban

F.3. Projektaudit (BROZ)

Várható eredmények: A projekt részletes ellenőrzése egy záró értékeléssel a projekt zárójelentésében.

2017. december 31-ig elért eredmények: a tevékenység még nem kezdődött meg.

F.4: Fenntartási intézkedések terve – a LIFE projekt befejezését követően (BROZ)

Várható eredmények: A fenntartási intézkedések kidolgozott terve az egyes projektterületeken – a LIFE projekt befejezését követően.

2017. december 31-ig elért eredmények: a tevékenység még nem kezdődött meg.