facebook youtube
sk | en | de | hu

Príčiny ohrozenia

Napriek tomu, že ochrana hraboša severského panónskeho začala už pred niekoľkými desaťročiami vo všetkých krajinách so známym výskytom tohto poddruhu, je jedným z najohrozenejších druhov drobných zemných cicavcov v tomto regióne. Najväčšiu hrozbu stále predstavuje strata vhodných biotopov. Hlavnou príčinou sú intenzívne meliorácie a odvodňovacie systémy, orba nížinných lúk, vysúšanie mokradí, opustenie tradičného využívania nížinných lúk na pastvu, kosenie a zber trstiny a všeobecne intenzifikácia produkcie v poľnohospodárstve a lesníctve. Následkom týchto činností človeka sa priemerná výška vodnej hladiny v rôznych častiach projektového územia podstatne znížila. V niektorých častiach územia je vodný režim umelo regulovaný. Predošlé prirodzené sezónne výkyvy vodnej hladiny v území sú teraz silne potlačené, v dôsledku čoho boli oblasti s prechodnou vodou, plytčiny, rákosie a ostrice zredukované, čo viedlo ku kompletnému vysušeniu niektorých území. Najvážnejší dopad bol na pôvodné mokrade, ktoré zostali bez povrchovej vody. Kombinácia týchto vplyvov zvyšuje expanziu ruderálneho vegetačného porastu, čo spôsobuje fragmentáciu a rozsiahly úbytok vhodných biotopov hraboša severského panónskeho. Zvýšená miera fragmentácie populácie, spolu s redukciou vhodného biotopu, môže vyústiť do genetickej degradácie a vyhynutia hlavne u malých izolovaných populácií.