facebook youtube
sk | en | de | hu

Partneri

Vedúci partner:


 

Bratislavské regionálne ochranárske združenie – BROZ

Na Riviére 19/a
841 04 Bratislava
www.broz.sk

Združenie vzniklo v roku 1997, odkedy sa venuje praktickej ochrane prírody, environmentálnej výchove a zvyšovaniu povedomia verejnosti hlavne v oblasti Záhoria a Podunajska. 

Zúčastnení partneri:  

 

   

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie

Podunajská 24
821 06 Bratislava
www.daphne.sk

DAPHNE sa od roku 1993 venuje okrem aplikovaného výskumu a praktickej ochrany prírody aj environmentálnej výchove so zameraním hlavne na deti predškolského a školského veku.
   

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám. 6
818 06 Bratislava
www.uniba.sk

Z univerzity sa do projektu zapojila Katedra zoológie Prírodovedeckej fakulty, ktorá je zodpovedná za realizáciu monitoringu cieľových druhov živočíchov.
       

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
www.sopsr.sk

Za Štátnu ochranu prírody SR sa na projekte zúčastňujú správy CHKO Záhorie, Malé Karpaty a Dunajské luhy a Regionálne centrum ochrany prírody v Bratislave.
   

Pisztráng Kör  (Združenie Pstruh)

Határőr 7
9200 Mosonmagyaróvár, Maďarsko
www.pisztrangkor.hu

Združenie sa zameriava na zvyšovanie povedomia verejnosti o ochrane prírody pričom pracuje so školami, univerzitami, lesníkmi i vodohospodármi. Pôsobí v oblasti Szigetköz, kde riadi environmentálne centrum v Dunaszigete.

   

Národný park Donau-Auen

2304 Orth/Donau, Schloss Orth
Rakúsko
www.donauauen.at

Národný park so sídlom na zámkou v Orthe bol založený v roku 1996. V rámci projektu zastrešuje exkurzie pre verejnosť a školenia projektového personálu zamerané hlavne na manažment návštevnosti chránených území.