facebook youtube
sk | en | de | hu

Partner projektu NLC aj tento rok pokračuje v pestovaní sadeníc pôvodných druhov drevín lužných lesov

V tomto roku začali pracovníci v areáli terénnej stanice NLC v Gabčíkove pestovať okrem topoľov čiernych a líp aj duby (dub letný - Quercus robur), jablone divé (Malus Silvestris), hrušky (Pyrus communis), topoľ biely (Populus alba) resp. sivý (Populus x canescens)  a brest (Ulmus minor). Semená resp. odrezky boli zozbierané zo stromov týchto druhov identifikovaných v dunajských luhoch v rámci aktivity A.4 „Identifikácia zdrojov autochtónneho genofondu, reprodukcie týchto druhov a spracovanie návrhu aktivít na ochranu lesných ekosystémov“. Dopestované sadenice budú na jeseň 2017 a jar 2018 vysádzané do lužných lesov územia európskeho významu Dunajské luhy v rámci aktivity C.4. Obnova skladby autochtónnych druhov drevín a zvýšenie biodiversity lesných porastov.