facebook youtube
sk | en | de | hu

Ostrovné lúčky

lužný les s cesnakom medvedím (A. Devečka)
Ostrovné lúčky (archív BROZ)
scila dvojlistá Scilla bifolia (A. Kovarik)
pokrut jesenný Spiranthes spiralis (archív BROZ)

 Územie európskeho významu (ÚEV) Ostrovné lúčky zahŕňa zachované fragmenty pôvodne rozsiahlych lužných lesov popri toku Dunaja, lokalizované na jeho pravom brehu v blízkosti Rusoviec a Čunova.

Hodnota územia tkvie v jeho pestrosti. Na pomerne malom území sa tu striedajú biotopy mäkkého a tvrdého lužného lesa, stojatých vôd a ramien – v ostrom kontraste s veľmi vzácnymi suchomilnými trávnatými spoločenstvami. Takéto suché miesta sú lokalizované na miestach mohutných naplavenín štrku, siahajúcich vysoko nad hladinu podzemnej vody. Sila Dunaja, ktorá v minulosti intenzívne pretvárala toto územie, je tak viditeľná dodnes. Na miestach s najväčšou koncentráciou naplaveného štrku vznikli ťažbou v polovici minulého storočia jazerá známe svojou dokonalou čistotou vody. V ich okolí sa dodnes zachovali zvyšky stepných a lesostepných spoločenstiev s výskytom mnohých vzácnych druhov z čeľade orchideovitých, ako napríklad vstavač vojenský alebo pokrut jesenný.

Hoci prevažná časť územia je dnes lesnícky obhospodarovaná, v niektorých častiach sa ako poslední mohykáni zachovali obrovské jedince topoľov čiernych či bielych. Práve takéto obrovské staré stromy sú nevyhnutné aj pre hniezdenie nášho najväčšieho dravca – orliaka morského, ktorý je korunou ekosystému lužného lesa. Aj po zmene režimu záplav a kolísania podzemnej vody vplyvom výstavby vodného diela Gabčíkovo sa tu teda zachovali cenné vŕbovo-topoľové a dubovo-brestovo-jaseňových lužné lesy, ktoré sú domovom mnohých vzácnych druhov vtáctva, obojživelníkov či cicavcov. Typickým zástupcom, ktorého pobytové znaky v podobe ohryzov na stromoch sú neprehliadnuteľné, je bobor vodný.

Práve s vodou je spätá ďalšia výnimočnosť tohto územia, nachádza sa tu totiž jeden z dôležitých zdrojov pitnej podzemnej vody pre Bratislavu a západné Slovensko. Vo vodných rastlinných spoločenstvách je významný výskyt exoticky vyzerajúcej rastlinky – rezavky aloovitej a z obojživelníkov napríklad kunka červenobruchá alebo mlok dunajský.

ÚEV Ostrovné lúčky v sebe zahŕňa aj dve maloplošné chránené územia. Sú nimi prírodné rezervácie Dunajské ostrovy a Ostrovné lúčky. Najcennejšie a druhovo najmenej pozmenené lužné lesy sa nachádzajú v rezervácii Dunajské ostrovy, ktorá je v rámci priestoru výnimočná najmä tým, že sa nachádza v záplavovom území medzihrádzového priestoru Dunaja. Práve prítomnosť záplavovej vody a jej dynamika je jednou zo základných podmienok zdravého vývoja lužného lesa.