facebook youtube
sk | en | de | hu

Odborná štúdia pre úpravu kolmých riečnych brehov a stien (A.1)

Výsledkom tejto štúdie je vytipovanie viacerých lokalít, ktoré by potenciálne mohli byť upravené tak, aby vyhovovali hniezdnym a potravným nárokom včelárika zlatého, brehule hnedej a rybárika riečneho (výška brehu, potravná ponuka v okolí, hrozba predátorov, hniezdenie cieľových druhov v minulosti).

Jedná sa o úseky na hlavnom toku Dunaja v Bratislave (Petržalka, Ružinov), Medveďove, Lély, Zlatnej na Ostrove, Iži, Patinciach, Chľabe, a na rieke Morave od ústia Dyje po ústie Rudavy.

Štúdia bola spracovaná ako z hydraulickej a hydrologickej (Výskumný ústav vodného hospodárstva), tak aj biologickej a ekologickej stránky (Katedra zoológie PriF UK).

Výstupy odbornej štúdie budú slúžiť pre potreby ďalších účastníkov projektu ako odborný podklad pre výber najvhodnejších úsekov pre obnovu prirodzených riečnych brehov a kolmých stien v rámci riešeného projektu a projektového územia.

 

Ukážka terénneho prieskumu CHVÚ, ktorý realizuje partner projektu VÚVH, za účelom získavania podkladov pre vyhotovenie odbornej štúdie pre úpravu kolmých riečnych brehov a stien.