facebook youtube
sk | en | de | hu

Odborná štúdia pre sprietočnenie ramenných systémov (A.2)

Hlavným cieľom tejto aktivity je navrhnúť opatrenia na obnovu prepojenia medzi hlavným tokom Dunaja a jeho ramennej sústavy na vybraných lokalitách.
Návrh opatrení bol vypracovaný s ohľadom na Rámcovú smernicu o vodách 2000/60/EK a konzultovaný s partnermi. V oblasti Sap-Szob boli tieto opatrenia zladené s opatreniami pripravenými vrámci slovensko-maďarského projektu DuReFlood. Kvôli návrhu vhodných opatrení bola vypracovaná analýza historického a morfologického vývinu rieky Dunaj a jej ramenného systému. Boli zhromaždené a analyzované hydrologické a hydraulické údaje a následne bol určený hydrologický režim na vybraných lokalitách.


Vrámci aktivity A2 bola vykonaná detailna obhliadka terénu a zameranie. Aktuálne technické a topografické dáta boli zavedené do Digitalného terénneho modelu (DTM), ktorý bol použitý ako vstup do D2 hydrodynamického modelu ako aj analýza súčasného stavu a navrhovaných opatrení na obnovu. 


Ako najvhodnejšie úseky na obnovu z hľadiska hydrológie a hydromorfológie sa javia Medveďovské a Kľúčovecké rameno, ktoré majú aj významnú protipovodňovú funkciu.